1. Внасяте върху избран доход между 650 и 3000. Ако през някой месец минете максимума /сумарно от ТД, ГД и СОЛ/ и научите това в по-късен етап, правите корекция на Д1.
2. Декларирате, каква част от сумата по този ГД попада в диапазона от 0 до (3000 - осиг.доход по ТД). Нали през времето, когато е положен труда по ГД сте прекъснали дейност като СОЛ. За ГД, които са през период, в който упражнявате дейност като СОЛ, декларирате това обстоятелство и не Ви удържат нито осигуровки,  нито данък.
3. Прекъсванено/възобновяването на дейност като СОЛ зависи от това, дали имате или не такава дейност. ГД е възможен и в периодите с  спряна дейност, и в периодите с дейност. Ако сте СОЛ в качеството на упражняващ свободна професия и ГД е с предмет, сходен на свободната Ви професия,  добре е по времето на изпълнение на ГД да сте с "действащо" самоосигуряване.
Не е нужно да имат регистрация по БУЛСТАТ. Трябва за подадат декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице в НАП. Подава де в 7-дневен срок от започване на дейността, а не пре годишното изравняване
Така си е.
Върху пенсията нали вече са внесени ЗО от бюджета. Ще се отрази само ако достигнете максимума
Здравейте! Регистриран ЗП с Булстат/ЕГН - подава ли Справка  за предприятието в НСИ. Какъв е срока - 30.04 ли?
Ако е избрал данъчно облагане по чл... (както ЕТ) - подава ГОД. Срокът е сато за ЕТ.
Ако се облага с НПР - не подава нищо в НСИ
 в хипотезата на чл.26, ал.7 от ЗДДФЛ
Това не бяха ли тези, които упражняват търговска дейност без да са ЕТ? (Извинете, но нета ми е много слаб ) Ако е така, защо ще е по чл.40, ал.5 на ЗЗО?
Н-13 чл.9 (5) Декларации по ал. 1 не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.

Това се отнася за Д1. За Д6 е друго:
чл. 9 (8) Декларация образец № 6, подадена от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 или от осигурителна каса, може да се коригира до края на втория месец считано след месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. След този срок декларации се подават на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите.
Опитайте, но не мисля че ще стане.
За Д6 ще трябва да ходите на място в НАП.
Може и да бъркам
ОКД5 се подава при започване на дейност на ФЛ в качествато на СОЛ .
Щом във втората  фирма ФЛ ще упражнява дейност, подава ОКД5, по начина, по който го е направила Соня123.
За втората фирма подава Д1, ако
- се осигурява за ОЗМ /вижте наредбата, но мисля, че няма промяна/
- получава възнаграждение за личния труд
В к.5 попълвам от м.07/2020 до 12/2020 по 610, общо 3660/. - не. Трябва да попълните от 02. до 12. по 1/11 от 3660

Защо ми се получава надвнесен данък 76,39лв не мога да разбера?! - нормално. През годината сте приспаднали 6 месечни осигуровки,  а сега приспадате 11.
А какъв е реалния му доход?
Център - офис, обслужва клиентите с постоянен адрес в районите Средец, Триадица и Лозенец

Код: 1000
Телефон: 98596358; 98596553
Адрес: ул.„6–ти септември” 10

От Гугъл: „Стрелбище“ е жилищен комплекс на София, влизащ в състава на район Триадица.
за доходите през 2020 попълва ГДД ,пр1 и пр4   - да
няма задължение   да внася осигуровки и здравно  за времето от когато е пенсионер ..?  - да. Поне не и за доходите от наем
Не попълва образец 2004 ..? - да
 отбелязва ли се някъде,че е пенсионер ? - не мисля, че име къде да го отбележи :)
За Т2  е ясно - попълва дохода, върху който е внасял авансово ЗО - и преди 01.04. и след това. В колона 5 попълва по 1/12 от общия годишен доход, който е получил като СОЛ /в случая от личен труд/. В първата колона след 01.04 вписва размера на пенсията.
Т1 попълва само до м.03. Не съм наясно дали за всеки от тези три месеца трябва да попълни по 1/12 от общия годишен доход, който е получил като СОЛ /което ми звучи логично/ или по 1/3 от този доход, което е според буквалния прочит на указанията
Размера на работната заплата, вписан в уведомлението по чл 62, не се засича с нищо, не влияе върху нищо, не се контролира. Размерът на РЗ може да бъде променян по всяко време без да се подава уведомление.
Както е казал колегата, не правете нищо
Договор за полагане на личен труд
Решение на Общото събрание, с което се определя възнаграждение за личния труд
Граждански договор
Трудов договор
Какъвто и да е договор /протокол, решение.../,  в който е определено възнаграждението и условията за получаванено му.

По втория въпрос: желателно е
Имах такъв случай след подновяване на ел.подпис. /на Банксервиз, ползва се от титуляра/. От телефона на НАП казаха, че трябва да ходя на място с попълнено заявление. Отидох. Служителката на място ми се изсмя и каза да не вярвам на телефонистките - случвало се било и се самооправяло. Е, тя вкара нещо в системата и тръгна.
А ако ЮЛ направо плати на общината ще има банков документ? Защо ще плаща на наемодателя?
:hmmm:
Нали на този банков документ ще пише, че задължено лице е наемодателя
Ако пък е платено в брой, въобще не пише кой е платил. А само за какво.
В моя случай физическото лице директно получава субсидията от ДФЗ.

Това, че директно е получил субсидията, нищо не значи. Вижте каква е субсидията, каква час от нея реално е платена, какво е декларирано от ДФЗ в справката по чл.73 и тогава си направете извода.
и кои са обложени с окончателен данък по реда на чл.38, ал.15 от ЗДДФл
Нещо не мога да разбера
Чл. 38 (15) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) С окончателен данък се облага брутната сума на придобитите от физически лица, нерегистрирани като земеделски стопани, облагаеми доходи, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет.

Ако е удържан данък, сумата трябва да е отразена в справката по чл.73, ал.1