Отново моля за конкретния нормативен текст, който е променен!
КСО чл. 54а, ал.1  Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, ... които:
1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; (текста е непроменен)

Закон за насърчаване на заетостта,  чл.18, ал.2 Търсещите работа лица се регистрират в една от следните групи:
1. безработни;
2. заети;
3. учащи се, които желаят да работят през свободното си от учене време; (те не са безработни! Отделени са в друга група)
чл.18, ал.5  (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., бр. 54 от 2014 г., бр. 101 от 2015 г.) При регистрацията лицето декларира статуса си по ал. 2. В срок 7 работни дни от промяната в декларираните обстоятелства лицето уведомява някое от поделенията на Агенцията по заетостта.

Не съм сигурна дали съм намерила точните цитати, но цялата тънкост идва от деленето на лицата на безработни и учащи се, желаещи да работят в свободното време.
Защо внасяте допълнителни ЗО за двата дни болничен? Нали тези дни са "от работодател" и върху тях се внасят всички осигуровки. Не попълване т.17.   Двата дни болничен отразете само в съответната подточка на т.16.

ПП. Пиша бавно :), но няма да изтривам
Да, така е. След промените в наредбата от тази година учащите се нямат право на обезщетение за безработица. Те не се водят "активно търсещи работа" или каквато и да беше формулировката.
Не зная дали ще имате проблем с майчинството, но ще Ви накарат да си оправите декларациите. Добре е да си намерите счетоводител и да си оправите нещата в ред докато е време.
На друга длъжност може.
Можете да сключите и срочен ТД за определена работа, която да приключи а няколко дни.
Нали до края на годината няма да има  право да ползва отпуск? Значи няма да го включвате в графика за тази година. Догодина след м.02 ще му предвидите 7 + 20 работни дни.

ПП  Не отмениха ли тези графици?
Вписва се полагаемия годишен отпуск (минимум 20 работни дни). Колко точно ще му дадете да ползва, ще смятате когато му дойде времето.
01 сам в първото квадратче, в т.15 не пишете нищо поне до Септември, чеквате "само здравно" пред т.1ъ и няма начин да не го приеме. С код 28 в т.12, разбира се.
Е, нещата се оказаха по-сложни. Явно ще трябва да се примирите с подаване на ОКД5 със закъснение и да се надявате да не Ви хванат /най-вероятно няма да Ви хванат/.
Колкото до осигуряването на собственика - мисля че няма начин да остане СОЛ в първото ЕООД, собственост на ЮЛ.
Не мисля, че е съвсем правилно и ДУКа да е безвъзмезден, но решението не е мое, а на собственика на капитала. Евентуалните проблеми покрай свързаните лица, също са си негови.
Аз не казах непременно да смените датата. Само ако може. Евентуалната глоба и разправиите ще са по-големи от осигуровките за 1-2 дни.
Освен това - наличието на ДУ не означава задължително прекратяване на самоосигуряването.
А това: "той има друго СОЛ за което трябва да подадем Окд5" не го разбрах. Предполагам, че става въпрос за друга негова ФИРМА, където трябва да се регистрира като СОЛ. Да напомня, че и за началото на осигуряване срокът е 7-дневен.
Не разбирам защо не си го оставите СОЛ в първата фирма, след като тя продължава дейност /нали сте и регнали ДУК/. Явно вие си знаете. Аз не мога да съм наясно с подробностите.
Може и да не се забележи :)
Не зная как точно е определена датата на прекратяване на осигуряването, но няма ли начин да се прекрати от 16.08?
Подадохме Д6 с код 8 и отметнахте, че няма основание за Д1? И не Ви в приеха? Не може да бъде!
Подавате Д6 с попълнена една колона (първата) с под 8 и данни за данъка. При подаването чеквате, че няма основание за подаване на Д1.

Д1 на СОЛ въобще не се обвързва с Д6. Д6 с данъка не се обвързва с Д1 на работниците, който обикновено са подадени предходния месец.
Защо подавате с код 5, след като подавате само данъка? Данъкът се подава с код 8 и не се обвързва с Д1
Проверете:
- в коя легла на т.22 попълване. Би трябвало да е във втората.
- попълнен ли е процента за ЗО? Във втората клетка ли?
- попълнен ли е процента за ДЗПО? Във втората клетка?
Ако всичко е вярно, би трябвало да Ви пусне на следващата страница, където задължително попълване т.31 и 34
Днес декларация за начало на самоосигуряване и веднага Д1?
Прочетете Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
Ще Ви е от полза щом ще се занимавате и с осигуряване
Колкото до клетките в т.22 - би трябвало да Ви е активна втората клетка, която е за сметка на осигуреното лице.
В т. 26  по подразбиране /според ЕГН-то/ трябва да пише 5%
Не може да изберете само за пенсия.ДЗПО и ЗОВ са задължителни. Можете да се откажете само от осигуровките за общо заболяване и майчинство.
Ако фирмата няма дейност, можете въобще да не се осигурявате.
Декларацията за регистрация на самоосигуряващо се лице се подава в НАП в седемдневен срок от започване на дейност. Едва след като изтече първият календарен месец в осигуряване се подава Д1.
Най-добре е да си намерите счетоводител. Не само за Д1.