1. Каквито му поискат. Добре е да декларира, че е СОЛ. При плащането на работата издава документ с реквизитите на фактура.
2. Протокол за приемане на работата. Възложителят по ГД не внася нито осигуровки, нито данък, когато изпълнителя е СОЛ.
Нормативни документи - ЗДДФЛ, КСО, ЗЗО, НООСОЛ...

Искам да уточним някои неща:
1. Отговорите ми се отнасят за работа по граждански договор. Подчертавам, че по ГД не се "наема" и няма работодател.
2. Самоосигуряващо се е лице, което се осигурява като ЕТ, съдружник, свободна професия и т.н.
Сумата на необлагаемия доход за лица с 50 и над 50% инвалидност се определя в ЗДДФЛ като абсолютно число, а не в зависимост от МРЗ.
За 2014 г. е 660 лв.
И аз го получавам толкова :) +/- 1 ст.
Трябва да имате предвид следното
1. При Вас месечният необлагаем доход е 660 лв. Превишението се облага с 10%
2. За деня в нуплатен отпуск нямате заплата. Освен това ви се удържа здравноосигурителна вноска за този ден в размер на 76 ст.
Явно е отчетен по-ниския данък

ПП ама точно 760 ли получи?
А пенсионер ли си?
Ако да - може само здравно. Въпрос на избор.
Ако не си пенсионер - осигуряваш се задължително здравно и за пенсия, а по желание за ОЗМ.
Все пак има значение дали ЕООДто работи, дали си СОЛ или имаш ДУ...
50-те процента ТЕЛК ти дават право да ползваш необлагаем минимум при определяне данъка върху доходите.
За осъществяване на сделка с недвижим имот, собственост на  са нужни всички документи, които се изискват и ако продавачът е ФЛ - документ за собственост, данъчна оценка, декларация за липса на задължения към държавата по влезли в сила постановления /при ЮЛ не зная дали не трябва да е удостоверение за липса на данъчно задължения/, евентуално - скица на имота и т.н.
Най добре е да се ориентирате към нотариус и да попитате какво точно трябва в конкретния случай.
Що да не може? Стига отсрещната страна да се навие да сключи договор с такова "външно" лице.
Не е зле да обърнете внимание на договорите за търговско представителство и/или търговско посредничество.

ПП И понятие "Генерално пълномощно" няма!
Абе ще я отменят... както отмениха и ФУВАСите....
1. Защо мислите, че трябва да се внасят и други осигуровки? Това става по желание на СОЛа
2. Защо внасяте ЗОВ върху 800 лв - имате ли основание за това?
3. Относно попълването на Таблици 1 и 2: Защо ще попълвате Т1, след като човекът се осигурява само здравно? Таблица 2 би трябвало да се попълни, като в нея се впише и РЕАЛНИЯ доход на СОЛа през 2013, подлежащ на здравноосигурителни вноски. /Предполагам, че има някакъв доход, щом подава ГДД.../
1. Попълват се всички облагаеми доходи. Значи и този ГД. Независимо дари по него вече е удържан данъка или не.
2. Ще попълва Таблица 2, ако има основание за това, т.е. ако е СОЛ. Явно не е неосигурен на друго основание по смисъла ан ЗЗО.
След като задължетието за плащане на данъка и по трите заплати възниква през м.01 - да. Поне така мисля.
Обезщетението за бременност и раждане се определя според дохода от последните 18 месеца преди настъпването на временната нетрудоспособност. Ако през тези месеци има такива без осигуровки за ОЗМ, за тях се взема минималната работна заплата.
Във Вашия случай липсата на осигуровки за ОЗМ и на доходи в 18-месечния период, ще е от значение само за размера на майчинството, не и в отпускането на обезщетението.

Много поздрави на съпругата Ви. Желая и лека бременност, успешно раждане и здраво бебче/бебчета.  :flowers:
Безработното лице задължително внася ЗОВ по 16,80 на месец.
За да внася /да му внасят/ осигуровки за пенсия, болнични и т.н., трябва да има законово основание за това - работа по трудов договор, ДУ, ЕТ, съдружник, земеделски производител, свобозна професия.../ По желане не става.
За периода на "платена" борса лицето има осигуровки за пенсия и за здраве. Не се внасят осигуровки за общо заболяване  имайчинство и за безработица.
Съдейки по възрастта - съпругата Ви има 12 месеца осигурителен стаж с осигуровки за майчинство. Сега е нужно да си гледа здравето . После да започне някъде работа на трудов договор, по възможност - безсрочен/. Трябва и поне 1 работен ден преди първия болничен.

Да напомня и още нещо  -след прекратяване на обезщетението за безработица /според датата, до която е определено обезщетението, а не датата на последното плащане/ съпругата Ви ще се води здравнонеосигурена. До 25-то число на месеца, следващ този, през който е свършило обезщетението, тя лично трябва да подаде декларация обр.7 в офиса на НАП по постоянен адрес. Не зная дали става по пощата. Ако последният ден на обезщетението е 6.02, то срокът за подаване на Д7 е 25.03.2014. В същия срок правите първата здравноосиг. вноска.
Май и аз прибързах, като не прочетох до край чл.4  :blush:
Истината се оказа в ал.2 на чл.4
(2) Работниците и служителите, наети на работа при един работодател за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец или наети на работа при повече работодатели - при всеки от тях за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец, се осигуряват задължително за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест

Явно наистина трябва да внасяте осигуровки за безработица.
Извинявайте за подвеждането :blush:
Преди да стигнете до т.6, трябваше да погледнете т.1 на чл.4, ал.1

Чл. 4. (1) Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са:
1. работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране, с изключение на лицата по чл. 4а, ал. 1. ...

В края на краищата - Ваша работа. Ако имате повече пари - плащайте за безработица, но ако мислите че това ще донесе някаква полза на лицето - няма да стане. Тези вноски няма да бъдат отчетени и при отпускане на обезщетение за безработица, ако целите това. Надявам се все пак по основния ТД да работи повече от 40 часа месечно и за е оситурен за този риск.
От датата, която Е ДЕКЛАРИРАНА в  НАП като ДАТА на започване на дейност. Обикновено самото деклариране на ТАЗИ дата в НАП е в 7-дневен срок след това.
Няма да коментирам, че декларираната в НАП дата за начало на дейност трябва да съвпада с действителната дата на започване на дейност.
Задължението за ДДФЛ възниква при плащане на заплатите, т.е. ако заплатите за м.12.2013 са платени през м.01.2014, то периодът е 01.01.-31.01.2014
Програмата е права
Значи прекъсва се командировката /без да се връща/, ползва се отпуска и после продължава с командировката /без пътни за ново отиване/.  Ако е така - какъв е проблема, щом работодателят разрешава?
Всеки ден ли или през определени дни от седмицата?
По принцип: Всеки отработен ден при 4 часов работен ден е 1 ден трудов стаж и 4 часа осигурителе. При пенсиониране е важен осиг.стаж