Явно сте интелигентен човек. Ето Ви няколко цитата за размисъл:

ЗЗО чл. 40
(5)  Лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3, са длъжни да:
1. внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване - до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация, като окончателните осигурителни вноски се внасят в срока за нейното подаване


КСО
чл. 4, ал.3
Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са: ...
2. лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

ЗДДФЛ
чл. 26, ал.7
По реда на ал. 1 - 6 се облагат и доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, но не е регистрирано като едноличен търговец. 
Алинеи от 1 до 6 на чл. 26 се отнасят за облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец .

Вие си преценете каква точно е дейността Ви и дали дължите осигуровки по КСО. По ЗЗО задължително ще трябва да изравнявате /довнасяте/.

Споменавате за двойно гражданство, но не казвате къде живеете, къде е центъра на жизнени Ви интереси, осигурен ли сте в друга държава от ЕС и т.н.
След като се отпишат задълженията по давност и се увеличи финансовия резултат, те отпадат ли и от баланса като пасив?
А Вие как мислите?
Може ли задължението да се покрие от неразпределената печалба /не като дивидент/

от мен имате "не"
Предполагам, че за човека е по-добре в ТК да пише "старши треньор". Някак си по-представително звучи ;) Пък и предполага повече опит и умения.
Иначе: и аз не виждам никакъв проблем.
При строителя - през 2020 разходи за незавършено производство /неактувани или неприети СМР/. През 2021  - приходи от услуги и намаление на незавършеното производство. Към 31.12.2020 сметка 611 остава с дебитно салдо.
При инвеститора - не мога да кажа
А по какъв начин е регистриран ТД?

Бихте ли посочили тези толкова различни професии? Все пак последните три цифри от кода показват само поредния номер на длъжността в единичната група, т.е. двете професии би трябвало да са от една единична група.

Проверете какво е било наименованието на дръжността и кода преди 2011 г
Точно затова казвам, че това е пълен нонсенс - законодателно е сътворен един невъзможен вариант, всъщност не е помислено.
:good:

Обяснете ми  - какво следва - как първият осигурител по ГД според Вас , следейки сроковете ще удържи на това лице дължимите осигурителни вноски ?
1. За да се мисли за удържане въобще,  изпълнителят по ГД трябва да прояви добра воля и да отиде да уведоми възложителя. Възложителят няма служба за разследване, няма достъп до лични данни на ФЛ и няма как за знае дали и кога някой, който е имал ГД при него, е почнал работа по ТД.
2. Възложителят трябва да коригира СИС и други документи. Ще го направи ли?
3. Има ли интерес изпълнителя сам да се напъне да връща едни 8-9% от сумата, която вече е получел?
4. Има ли интерес възложителя да си оскъпява услугата, за която вече е платил, с 11-12%?
5. Ако всички са съгласни, но са пропуснали срока за подаване на Д1? Или Д55 вече е подадена? Да не коментирам, че и справката по чл. 73 може да е подадена....
6. Ако след първия ГД има друг при друг възложител и сумата от двата надмине границата за осигуряване?
7 А ако услугата е била "представяне в ТР на документи за заличаване на фирмата на взложителя (с пълномощно)" и на 25.05. фирмата вече не съществува....

 Абе недомислена работа....
Идея си нямам как става и как може да стане, но по закон се изисква.
Единственото спасение до не се плаща по ГД преди края на месеца ;)
Да и аз мисля, че проблема е ГД.
Това, че той е за целия май месец и  е паралелно с ТД след 22.05
Вижте какво е цитирала Лила. Дори ГД да беше от 01.05.до 10.05., щом през м.05 е работил по ТД, значи по ГД е трябвало да има осигуровки.  Не ме питайте как е трябвало да стане това, ако сумата по ГД е платена например на 10.05 и лицето още не е знаело, че ще работи по ТД.
Във Вашия случай (едновременно действие на ГД и ТД) много вероятно е по ГД да са удържани осигуровки и да е подадена Д1. И това наистина е проблем
изписан директно като разход
Значи вече го "няма" в активите на фирмата. "Вложили" сте го в дейността. Какво повече да го правите?
Е, не бива да се изхвърля в общия боклук. Добре е да се даде за рециклиране ;)
На конкретния въпрос - ако няма други доходи, не подава декларация по чл.50.
А аз да Ви питам: ако възнаграждението за личния труд се отнася за 12.2020, защо го платихте през 01.2021? Защо зорлем си усложнихте живота?
Щом към момента на вземане на решението притежава 20% от капитала, то има право на 20% от печалбата, подлежаща на разпределение
А този ЗП СОЛ ли е?
Ако "да" - попълва (но не включва дохода от непреработена селскостопанската продукция).
отказват да приемат и признаят разходите по фактури за периода, тъй като фирмата все още не била регистрирана по ДДС.
Едва ли няма да признаят разходите за периода :)  но данъчния кредит по фактурите за покупки преди 02.2021 е логично да не го признаят.
Погледнете ЗДДС, данъкът върху издадените фактури за периода 04.2020-01.2021 е вид санкция.
Спирането на осигуряването се отбелязва в т.15 на Д1
е в болничен от декември.2020 до януари.2021, декември се изчислява в/у 610 за СОЛ, и Януари 650 за СОЛ
Да, така е. И няма значение на каква заплата е назначена жената. Това се отнася САМО за дните с обезщетение от НОИ. Предполагам, че не питате за трите дни от работодателя (не разбрах дали питате за майчинство или за "обикновен" болничен).
Изчисляването на здравната осигуровка при майчинството не се изчислява от заплатата, на която майката е назначена, нито от МРЗ, а от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.  Щом за 2021 тази сума е променена, изчислявате ЗО върху актуалната стойност.
Колега, защо просто не си попълвате формулярите онлайн?
А как е осчетоводен внесения депозит?
Сега обратното.