А как се е осигурявало до момента на заболяването?
Очаквате всичко, което може да се очаква при ревизия. Освен това - да си подготвите обяснение на въпроса защо сте наели точно това лице? Защо като толкова Ви е трябвало работник, не сте назначили заместник? И такива подобни. Проверете си присъствените форми, разговаряйте с другите работници и ги убедете, че са виждали жената на работа през съответния период. Пък и тя да понаучи нещо за колегите си.  Нищо страшно :)
И "да", ще трябва да чака края на ревизията.
Май най-добре е нещо средно между отделни ДМА и  инвентар по сметка 302   :wink1: в зависимост от стойността на всяко нещо и възможността за последващо ползване, продаване, бракуване и/или преместване на друго място.
Наистина е добре всеки актив /ДМА или инвентар/ да бъде отнесен към конкретния апартамент и да се признава като разход чрез амортизация или при бракуването/продаването.
Смятам, че въпросите, трябват ли ми разходи сега не са уместни. Не е допустимо още при покупката да признаем за разход столове, маси, печки, хладилници  и др. само защото са под 700 лв, при положение, че ще се ползват по-дълъг период. Още повече, че самата експлоатация още не е започнала.
Според мен /без да съм 100% сигурна/ по ЕГН, ако попадате тук: Чл. 55, ал.2 Декларацията по ал. 1 се подава от физическото лице, придобило дохода, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, освен в случаите по чл. 67, ал. 4.
По новия БУЛСТАТ, ако попадате тук: чл.55, ал.1 ... самоосигуряващите се лица - платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон...

При свободна професия и двете са възможни :)
Няма ли някакъв вариант, да си платиш 2 месеца и за да получиш това обезщетение? Както е здравното например -  пускаш си декларация плащаш и си осигурен.
Има - корекция на Д1, увеличение на Д6, промяна във ведомостта за заплати, промяна в присъствената форма, и т.н. незаконни или полузаконни неща. Но всичко това не и след отказа на НОИ
А когато лицето/пенсионер  има и ТЕЛК дължи ли се ДОД?

В СИС си пише:
Ако сте отбелязали “да”, при попълването на ред 4 имайте предвид следното: Вие дължите авансово данък след като облагаемият доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за Ваша сметка задължителни осигурителни вноски, превиши сумата 7920 лв

Това, че е пенсионер не е меродавно. Важното е дали има и друг осигурителен доход през месеца. Ако е "просто пенсионер" и няма други доходи, освен пенсията - да, така е, както сте го написали.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2022 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2022 Г.)

§ 8. (1) Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 90 работни дни, ползван през 2022 г., се зачита за трудов стаж.
(2) През 2022 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето на неплатения отпуск до 90 работни дни
.

През 2021 г. беше същото, само че не ми се търси.

Това, което касае обезщетението за безработица е в чл. 54а, ал. 2, т.3. За придобиване право на парично обезщетение по ал. 1 се зачита и времето: ...на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;

Ако тези допълнителни 60 р.д. неплатен отпуск са решаващи за достигането на 12 от 18 месеца с осигуровки за безработица, няма смисъл да обжалвате.
Когато нещата се променят на парче, така става. промяната е само за осиг.стаж за пенсия, не и в членовете за безработица
трудов договор по чл.68, ал.1, т.2 няма начин да стане безсрочен. Освен ако преди майчинството не си е свършила работата и ще я чакате 2-3 години да си довърши :)
Освен това срока на изпитване "не тече" докато лицето е в болничен, отпуск или друго отсъствие
Едновременно?  :wink1:
Налага се да коригирам заради техническа грешка в данъка, посока увеличение.
Питането е САМО за данъка, за осигуровки не става въпрос. За това подчертах, че Д6 в увеличение може да се подаде отделно. Ако е в намаление - пак на място, но това не е заради равнението на Д1 и Д6 с код 8
според мен това не е основна дейност на момичето - това не е критерии. Всички доходи /по принцип/ са облагаеми.
не го прави с цел печалба, - а за какво? За благотворителност ;) Нали продава за да изкара някой друг лев :)
Ако смятате, че това са лични вещи и можете да го докажете /напр. снимки от обявите за продажба/ - приложение 13, част І Необлагаеми доходи, придобити през годината, ред 1003 Доходи от продажба или замяна на движимо имущество, освободени от облагане на основание чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ, в т.ч.

Други колеги са подали ГДД по чл. 50 с Приложение 2 за търговия за 2019г. и 2020г. А внесени ли са осигуровки за тези приходи и попълнили ли са Т1 и Т2?
Доходът от лихви осигурителен доход ли е според Вас? Ако мислите, че е "да", дали е доход, придобит от дейността му като самоосигуряващо се лице?
Не, на място в НАП заедно с Д1, за да има равенство.
За данъка? Айде де :)
Д1 на място, Д6 щом е в увеличение може по електронен път
За мен "безвъзмезден ДУК" е пълна глупост. Не зная защо при регистрация на фирми адвокатите много държат да впишат и ДУ. Допълнителен хонорар ли вземат за това, що ли... :(
Не разбирам какъв е смисъла на тази "безвъзмездност" /освен че попадат в чл.16 на ЗКПО/, след като в КСО е записано: "Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3, ..." /чл.6, ал.3/. Ако приемем, че месечното възнаграждение по "безвъзмезден ДУК" е 0,00 лв, което е по-малко от "минимален месечен размер на осигурителния доход за календарната година по дейности и групи професии" /чл.6, ал.2, т.3/, то въпреки нулевото възнаграждение би трябвало да се дължат осигуровки върху МОД за управители. Това, че сега много фирми заобикалят безнаказано тази точка, не означава, че няма да се появи някой проверяващ-буквояд и няма да Ви вгорчи живота.

По въпроса: Щом "освен управленска , ще извършват и текущата дейност в дружеството" най-евтиния вариант е самоосигуряване на минималния осигурителен праг за СОЛ /710 лв от 01.04.2022/.
Най-добре е да поговорите със счетоводител на живо, да ви опише какво се изисква за даден вид фирма, документацията, изискванията, разходите и т.н., но ми се струва, че крайният финансов резултат ще е в минус за вас.
То по какъвто и законен начин да продава сувенирите си /занаятчия, свободна професия, като ФЛ, нерегистрирано като ЕТ.../ все ще е на минус или малко над нулата. На плюс ще е само ако го кара на черно като до сега "не съм плащала нищо".
Не зная колко души сте тези, дето работите на 2 работи, но няма начин ако работите на две работи да получавате болнични само от едната :)
Вземате два болнични листа  и ги носите на всеки от работодателите.
Да допълня питането на ЕлиГ:
Т.Трифонов, цитирате текста: Търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки...
Бихте ли пояснили простичко за незнаещите какво означава "извършва по занятие"?
"Понеже няма личен булстат, трябва да си извади и да действа като свободна професия"

Да питам и аз :-) Когато съм СОЛ-съдружник, като каква свободна професия трябва да се регистрирам?
В зависимост от това, какви услуги вършиш :)

ПП Това "Понеже няма личен булстат, трябва да си извади и да действа като свободна професия" не е вярно. Или поне никъде няма такова изискване или задължение. ФЛ-СОЛ издава документ с изискуемите реквизити според ЗСч. Никъде не е казано, че този документ трябва да се нарича фактура - може за е протокол, разписка, сметка ... или просто "документ". Никъде не казано, че фактура може да се издава само по ЕИК или БУЛСТАТ - може и по ЕГН

Единственият проблем  може би е с чл.96, ал.10 от ЗДДС, ако дружеството е регистрирано по ЗДДС.