Щом на 30.04. работниците са на работа, значи ТД се прекратява считано от 01.05. Като дата на прекратяване на ТД в уведомлението към НАП се посочва 01.05. Може да опитате да подадете уведомление с такава дата и на 30.04., но вероятно няма да бъде прието заради "бъдеща дата"
"Последен ден в осигуряване" се посочва в Д1.
Щом е СОЛ и щом дължи осигуровки  подава годишна Д6
Дохода от личния труд трябва да се разпредели в трите месеца, през които е бил СОЛ
За другото нямам време да смятам
1. Заради дивидентите няма да спрат болничните.
2. Ако има доказателства, че дохода е за труд преди болничния - не
И каква е разликата между доходите от св.професия  и доходите от ГД? Евентуално само предметът на дейност.
1. Както решите. Аз бих ги включила. И двете са "доходи от друга стопанска дейност"
2. Не
До м.12.2024 има достатъчно време това ЕООД  да си намери счетоводител.
Иначе: за данъчното облагане на доходите от наем на ФЛ може да погледнете чл.31, 32 и 44 от ЗДДФЛ,  за данъчното облекчение на лица с ТЕЛК - чл.18, за декларациите, които се подават - пак там, чл.50, чл.55, чл.73.
За здравните осигуровки: ако наемодателят е осигурен на друго основание не дължи ЗО върху дохода от наем.
Според мен 503 Продажба на движимо имущество
Проверете в Д6 да не е останало нещо в другите колони.
И подавайте едновременно със заличаващата Д1. Нали от нея идва намалението
в Д6 попълвате само една колона - тази с код 4

Редовната Д6 е подадена с кодове за плащане 4,5 и 8 - мислете за това като за три отделни Д6

И не "назначено" по ГД!!!
Аз пък бих цитирала КСО, чл.40, ал.5 Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите два работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.

Доколкото през месеца на възникване на нетрудоспособността няма отработени дни и "брутно възнаграждение", то остава да помислим какво е "уговореното възнаграждение".
В нашите ТД пише: "3. Възнаграждение:
3.1. Месечно трудово възнаграждение включва:
3.1.1. Основно месечно трудово възнаграждение в размер на ..../...../ лева
3.1.2. Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер 0,6 % от сумата по т.3.1 за всяка година стаж според Вътрешните правила за организация на работната заплата"
Така че според мен "уговореното възнаграждение" включва "класа"
В първоначалното питане се казва, че лицето е работило само м.01, т.е. напуснало е преди края на годината. Въпросният работодател не е работодател към 31.12. и не прави годишно изравняване на дохода и данъка. Каквото е приспаднал като данъчно облекчение докато работникът е бил при него - това е.
Облекчението до 7920 лв може да се ползва или от друг работодател, при който лицето е било на основен ТД към 31.12 или чрез ГДД
Цитат
Да, но за мен в случая се яви като първи, защото изобщо не е издаден този за 45 дни преди термина. 
Какво значение има, че е "първи"? Подавате си го в НОИ по обичайния ред. Няма дни от работодател. То и при 45-дневния преди раждане също няма дни от работодател
Попълвам год. Д6 с изчислените, полагащите се СО, но в Прил.3 кой размер на авансово внесени СО посочвам за приспадане от год. дан. основа  - реално внесения или изчисления с годишното равнение?
изчислените с годишното равнение, но не по-малко от изчислените от минималния осиг.доход за СОЛ
Открих го.  Непосредствено под Таблица 1: "Забележка: Пренесете сумите от точки 2, 3 и 4 под Таблица 1 в съответното Приложение от данъчната декларация, в което сте декларирали доходите си. Когато доходите, подлежащи на годишно изравняване, се декларират в различни приложения от декларацията, сумата се разпределя до изчерпването й, като се вписва на съответните редове"
Аналогичен текст има и под таблица 2
Щом като собственик на ЕООД няма доход и не е приспаднал осигуровките в прил.1, приспада си в прил.2
Осигуровките не сте ли приспаднали от дохода му на това основание, за което е регистриран като СОЛ?
Иначе: Не виждам защо да не може да си приспадне осигуровките и прил.2
Някъде четох, че ако има доход като СОЛ на повече от едно основание може приспада осигуровките и части от тях до изчерпването им във всяко приложение, което попълва, но в момента не мога да го открия
Включвате ги в Т1 и Т2. Не мога да кажа дали доходът е трудов, но е осигурителен. КСО, чл.4, ал.3, т.2
 дали да посоча 3 дни за сметка на работодателя, или да надявайки се на издаване на предходен да посоча целия месец в болничен.
1. Вече не са 3 дни от работодател, а само 2
2. При болничния за раждане няма дни от работодател. Всичко е от НОИ
Здравейте,
За първи път подавам тази декларация и не знам, някъде пиша ли данните на физическите лица, назначени по ГД? Благодаря предварително.
Лично аз не видях в декларацията по чл. 55 да има място за попълване на  данните на физическите лица, работили по ГД. Има място само за общия размер на дължимия данък.
Данните на физическите лица, работили по ГД, се попълват в друга справка и по друго време

ПП И не назначавайте по ГД. Твърде скъпо е!
Можете да декларирате дохода по желание.
Добре е да имате достатъчно доказателства какво точно сте продали и че това са лични употребявани вещи

https://kik-info.com/forum/index.php?topic=33612.msg192276;topicseen#new
Да, извинявам се, гледам Кодекса на труда. Това, което успявам да разбера, е че, ако работодателят не спази предизвестието дължи неустойка. Но, ако го спази - предполагам се изплаща заплата за този месец предизвестие?
След като работите, трябва да получите заплата. КТ не позволява работата "даром".

Ако Вие решите да не спазите предизвестието, дължите обезщетение на работодателя в размер на възнаграждението за неотработените дни