И не е съвсем ново. В сила е от 01.01.2019 г
Първият Ви човек е , меко казано,  извън правилата.  Не са ли го проверявали когато са му плащали субсидиите?
Ще попълни приложение 2/Доходи като ЕТ и др.стоп.дейности по чл 29а от ЗДДФЛ, само ако преди началото на 2020 е декларирал избора си да се облага по чл. 29а. В противен случай - прил. 3. Като го проверят, ще си плати осигуровките с лихвите и глобите
Вторият Ви човек - приложение 3 или приложение 2, ако е избрал да се облага по чл. 29а.
И в двата случая попълвате и прил.1, както и други приложения, ако имат други доходи или ползват облекчения
Ако питането е във връзка с чл. 114 а - май не може. Справка чл. 114а , ал.3
Пенсионер има 3 граждански договора,които всеки е под МРЗ.При подаване на декл.по чл.50,общата сума,след приспадане на НПР е по-висока от МРЗ

Нещо не разбрах :( Какво значение има общата сума? Или тези ГД са в един месец?
Ако е трябвало да се внасят ЗО по ГД, това е трябвало да стане от възложителя, а не с ГДД
И какво се изписва като некоректност в сайта на НАП /предполагам, че не е в този на НОИ ;)/

С какъв осигурител е формирана Д6-13?
Да не прикачвате Д6 на мястото на Д1?
Благодаря Ви, това означава ли, че в кл. 4 в м.02 и 05, когато е ползвала болничен, ще запиша по-малък осигурителен доход, а не осреднен доход за осем месеца?
Не. Щом поне един ден от месеца е бил СОЛ с дейност - 1/12 от годишния доход. В случая - 1/8
След 16.03. ще има.
Поне така казаха
Не само "актив", но и "наличен актив".
Когато сте платили само аванс, но няма доставка, то актива не е наличен
То няма скрито разпределение.
Разбира се, ако този дивидент е от обложената с корпоративен данък печалба от минали години, а не от текущата печалба за 2020 :)
че при така зададен въпрос имам някои подозрения....  :hmmm:
Явно сте интелигентен човек. Ето Ви няколко цитата за размисъл:

ЗЗО чл. 40
(5)  Лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3, са длъжни да:
1. внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване - до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация, като окончателните осигурителни вноски се внасят в срока за нейното подаване


КСО
чл. 4, ал.3
Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са: ...
2. лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

ЗДДФЛ
чл. 26, ал.7
По реда на ал. 1 - 6 се облагат и доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, но не е регистрирано като едноличен търговец. 
Алинеи от 1 до 6 на чл. 26 се отнасят за облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец .

Вие си преценете каква точно е дейността Ви и дали дължите осигуровки по КСО. По ЗЗО задължително ще трябва да изравнявате /довнасяте/.

Споменавате за двойно гражданство, но не казвате къде живеете, къде е центъра на жизнени Ви интереси, осигурен ли сте в друга държава от ЕС и т.н.
След като се отпишат задълженията по давност и се увеличи финансовия резултат, те отпадат ли и от баланса като пасив?
А Вие как мислите?
Може ли задължението да се покрие от неразпределената печалба /не като дивидент/

от мен имате "не"
Предполагам, че за човека е по-добре в ТК да пише "старши треньор". Някак си по-представително звучи ;) Пък и предполага повече опит и умения.
Иначе: и аз не виждам никакъв проблем.
При строителя - през 2020 разходи за незавършено производство /неактувани или неприети СМР/. През 2021  - приходи от услуги и намаление на незавършеното производство. Към 31.12.2020 сметка 611 остава с дебитно салдо.
При инвеститора - не мога да кажа
А по какъв начин е регистриран ТД?

Бихте ли посочили тези толкова различни професии? Все пак последните три цифри от кода показват само поредния номер на длъжността в единичната група, т.е. двете професии би трябвало да са от една единична група.

Проверете какво е било наименованието на дръжността и кода преди 2011 г
Точно затова казвам, че това е пълен нонсенс - законодателно е сътворен един невъзможен вариант, всъщност не е помислено.
:good:

Обяснете ми  - какво следва - как първият осигурител по ГД според Вас , следейки сроковете ще удържи на това лице дължимите осигурителни вноски ?
1. За да се мисли за удържане въобще,  изпълнителят по ГД трябва да прояви добра воля и да отиде да уведоми възложителя. Възложителят няма служба за разследване, няма достъп до лични данни на ФЛ и няма как за знае дали и кога някой, който е имал ГД при него, е почнал работа по ТД.
2. Възложителят трябва да коригира СИС и други документи. Ще го направи ли?
3. Има ли интерес изпълнителя сам да се напъне да връща едни 8-9% от сумата, която вече е получел?
4. Има ли интерес възложителя да си оскъпява услугата, за която вече е платил, с 11-12%?
5. Ако всички са съгласни, но са пропуснали срока за подаване на Д1? Или Д55 вече е подадена? Да не коментирам, че и справката по чл. 73 може да е подадена....
6. Ако след първия ГД има друг при друг възложител и сумата от двата надмине границата за осигуряване?
7 А ако услугата е била "представяне в ТР на документи за заличаване на фирмата на взложителя (с пълномощно)" и на 25.05. фирмата вече не съществува....

 Абе недомислена работа....
Идея си нямам как става и как може да стане, но по закон се изисква.
Единственото спасение до не се плаща по ГД преди края на месеца ;)
Да и аз мисля, че проблема е ГД.
Това, че той е за целия май месец и  е паралелно с ТД след 22.05
Вижте какво е цитирала Лила. Дори ГД да беше от 01.05.до 10.05., щом през м.05 е работил по ТД, значи по ГД е трябвало да има осигуровки.  Не ме питайте как е трябвало да стане това, ако сумата по ГД е платена например на 10.05 и лицето още не е знаело, че ще работи по ТД.
Във Вашия случай (едновременно действие на ГД и ТД) много вероятно е по ГД да са удържани осигуровки и да е подадена Д1. И това наистина е проблем
изписан директно като разход
Значи вече го "няма" в активите на фирмата. "Вложили" сте го в дейността. Какво повече да го правите?
Е, не бива да се изхвърля в общия боклук. Добре е да се даде за рециклиране ;)