Нали осигуряването продължава. Не попълвате т. 15 и 15.1. От м. 03 сменяте номера на квалификационната група и в т.16 отразявате, че е на 8 часа.
Нямам възможност да погледна ГДД. Ако пише че 301 са доходи на регистриран ЗП от не преработена селскостопанска продукция, да, това са кодовете.
Приложение 3. Кодовете са описани. Сега не мога да проверя, но мисля че са 303 и 3031.
И таблица 2 за осиг.доход.
Това, че сте осигурена за доходите си по трудов договор не Ви освобождава от задължителното осигуряване върху доходите от други дейности (в случая от търговска дейност без регистрация като ЕТ).
Единствено изключение: ако по трудовия договор сте осигурена върху 3000 лв. месечно в периодите на упражняване на търтовската дейност.
За каква Д6 става въпрос? Ако е Д6 с код 5, не би трябвало да е приета и  Д1. Ако е за Д6 с код 8 - "помислете си" добре кога е платено..
Да не става въпрос за СОЛ?
Как сте подали Д1 без Д6?
Опитайте да подадете с КЕП. Вероятността за глоба е по-малка.
Вашият доход подлежи на облагане по чл. 26, ал.7 от ЗДДФЛ. Декларира се с годишната данъчна декларация. Данъчната ставка е 15%.
Освен това дължите и осигуровки на основание чл. 4, ал.3, т.2 от КСО. Осигуряването е за пенсия/вкл. ДЗПО/ и здравно минимум върху 610 лв., като в края на годината се изравнява според реалния доход.
Проверете и изискванията за регистриране на онлайн магазините в НАП.
Всъщност първо подаваме обр1 и след това се извършва плащането след одобрението на обр1, не е предварително плащане, нали така?
Не е задължително, но е желателно.
Д1 с код 22 се подава само до 25. 02 .
 сега ми се налага да го направя за лице упражняващо свободна професия. При него какво пишем на мястото на осигурител?
Осигурител е самото лице с ЕИК на свободната професия /обикновено съвпадащ с ЕГН/
В програмата на НАП избирате "нов осигурител", попълвате началните данни за този осигерител, избирате го и създавате Д1. Подава се самостоятелно с КЕП или ПИК на ФЛ, с КЕП на упълномощено лице или на място на хартия или магнитен носител + придружително писмо,

Това го прочетох и в сайта на Н@П и пак не го разбрах - как така не се удържа данък? Плащам го през следващата година, или пък ФЛ си го плаща той?
ФЛ си изчислява и /до/плаща данъка с ГДД.

3. Формулата за изчисление на сумата е следната:
Брутна сума за наем - 10% НПР = облагаем доход - 10% данък = нетната сума за наемодателя


Не, не е така.
Брутна сума за наем - 10% НПР = облагаем доход.
Облагаем доход по 10% = данък
Брутна сума за наем - данък = нетната сума за наемодателя
 Пример: наем 100 лв, НПР 10 лв, обл.доход 90 лв, данък 9 лв, нетна сума за плащане 91 лв.


1. На 4тия месец от всяко тримесечие ЮЛ подава декл. по чл. 55 и плаща данъка;
Тъй като тримесечието е с три месеца, то Д55 се подава през месеца, следващ тримесечието, а не на четвъртия :)
Освен това: при плащане през четвъртото тримесечие не се удържа данък.  Може да се удържи само по желание на ФЛ-наемодател.
Проверете си данъчноосигурителната сметка. Най-вероятно с онази вноска са покрити други данъчни задължения.
Сигурно голяма част от ТРЗ програмите имат такава възможност, но щом нямате такава и ако не искате да закупите само заради болничните, ползвайте програмата на НАП за Д1 и Д6 и тази на НОИ за болничните. При тях , обаче, ще трябва да си пресметнете предварително на ръка всички данни. Не е трудно, ако се следват КСО, ЗЗО и указанията към Д1 и програмата на НОИ.
По тези данни 900-1200.
И то, ако освобождаването е преди да изтече изпитателния срок, и то по ивициатива на работодателя
Много ми беше трудно да разбера какво питате. Много сте икономични от към препинателни знаци :)

Да, възможно и да правят проверка на прекратяването на ТД. Да, възможно е да е на следващия ден след подаване на уведомлението.  Да, възможно е проверката дори да е преди да сте подали уведомлението /имате 7-дневен срок/, ако уволненият по-бързо се е регистрирал в БТ
Аха. До сега съм имала работа само с ЧСИ, та не съм се запознала с публичните. За щастие

Е, поне Ви информирах :)
https://www.nap.bg/news?id=4230

Несеквестируемият минимум, под който не се удържаха суми по запори не беше ли една МРЗ?
Аз не удържам запор под 610 лв още от 01.01.2020.  Пак ли нещо не съм доразбрала? :(