А сега де - подава ли се или не? Ако се подава - с какъв код на вид осигурен?

ПП Далеч съм от мисълта, че не може да има Д1 с нулеви стойности. Например при пенсионер, работещ то ТД /вид осигурен 01/ и ползващ цял месец неплатен отпуск, зачетен за стаж. За ГД нищо не мога да кажа.
Може с ГД, стига да формулирате точно крайния продуктот дейността си. Може за всеки месец, може на тримесечие, може... както се разберете.
Физическото лице няма други доходи - това има значение, но не е съществено.
Какви осигуровки и данъци се дължат? - това не е въпрос на счетоводител!
ЗДДФЛ, чл.50 и чл.55 - там си пише. Да не ги копирам тук
основанието, съдържанието, сроковете на подаване, кой ги подава...
Съгл. чл. 134 от ТЗ, ако дружеството е ООД, може и да няма лихва на направените допълнителни парични всноски от съдружник.
Да, но вижте какви са изискванията за тези вноски и какви са зъзможностите за ползване.
Въпросът е за заем. И то между свързани лица. За да не попаднете в регулаторния режим на чл.16 от ЗКПО, по-добре определете някаква лихва. Поне малко на ОЛП.
1.1. както де договорите
1.2. Свързани лица са и е добре да е пазарна. Погледни лихвите по кредити в някоя банка.
2.1. С РКО или с банково извлечение. Според сумата.
2.2. Преди се вписваше в справката по чл.73, ама сега не зная - дали пак е по 73 или по 55. Не ми се чете.
2.3. не, но пак вижте ЗДДФЛ
3.1. до миналата година беше само с ГДД. За тази - погледнете пак ЗДДФЛ.
Би трябвало да се пише доходът, върху който се начисляват осигуровките  -300
Като ФЛ или като ЮЛ задавате въпроса?
Ако е като ЮЛ - разликата ще се отрази на облагаемата печалба, ако е като ФЛ - има значение след колко време го продавате.  И в двата случаж се взема реалната цена на придобиване и реалната продажна цена.
Относно местния данък, който се дължи при покупко-продажба на имота, то отй се изчислява върху по-голямото от продажната цена и данъчната оценка.
Може по време на платения да пусне молба като продължение с неплатен отпуск
Отиваш на място в някоята застрахователна компания и питаш.
Изискват да си регистриран като свободна професия, за да не се занимават с данъци и осигуровки. Не зная дали става със СОЛ като ЕТ.
Достатъчно е да подадете декларация за начало на самоосигуряване на ЕТ-то. Подава се в НАП по лична карта в 7 дневен срок от започване на работа.
Е, и трябва да работите :)
Следва договор със СТМ. Ама за този един месец по-добре палете свещ да не Ви хванат
Е, и ЕТ-тта имат каса, защо да нямат касиер?  За касов апарат не е  задължително :)
 за едно ЕГН за един месец трябва да се подаде само една декларация Обр.1.
Що за глупост? А когато си сменя длъжността? Или работното време от 4 на 8 часа или обратно? Да не говорим, ако са двама работодатели.
Нали имате дата на прекратяване на осигуряване в едната Д1 и начало на осигуряване в другата Д1?

ПП В края на краищата - направете каквото са Ви казали. Обобщете данните в една Д1, ако има възможност
Ако имате място за касиер - назначене я.
В края на краищата - толкова ли е важен 1 месец професионален стаж? Ще си получава "класа" с 1 месец закъснение"
Освен да направите проверка на място...
чл.67, ал.1, т.1 /или 68, ал.1, т.1 или т.2/ във връзка с чл.70, ал.1
Уведомлението е с според основния член
Съкращение - по чл.71, ал.1 ако има срок на испитване в полза на работодателя.
При ТД по чл.  68, ал.1, т.1 или т.2 без срок на изпитване, може да я уволните по чл. 325, ал.1, т 3 или 4
Според мен по-добре подай редовна да периода след 08.05
В края на краищата - вие ли кте купували нещо или просто тези фастури са издадени на Ваше име? Имало ли е сделка въобще?