Свободен текст.
Явно си следят нещо по историята на заболяването.
Аз издавах такава на работничка за явяване пред ТЕЛК.

Сл.бележка
Издава се на... ЕГН...
В уверение на това, че същият/същата работи по ТД във Фирма... ЕИК... и през последните 2 години  /или за пероида от... до.../ е ползвала отпуск за временна нетрудоспособност както следва:
1. От.. до.. болничен лист №... издаден от ...  с диагноза...
2....
Или не е ползвал/а отпуск за временна нетрудоспособност
Настоящата се издана за да послужи пред...
дата
Управител.../п/
Счетоводител../п/

Ако работникът е работил по-малко от 2 години при Вас, посочвате датата на постъпване.
Защо не погледнеш Закона за счетоводството?
До колкото помня -срокът е 5 години след периода, през който подлежат на данъчна проверка, т.е. - 10-11 години след издаването
И си наемете счетоводител!!!
Не става въпрос само за "онзи" период.  Разпоредбата на чл.12, ал.4, т.2 от НСОРЗ обхваща ДУКовете /осигурени за всички осиг.рискове/ , както и  свободните професии и др.СОЛове, осигурени за за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство, т.е. - на "високия" процент. Стига трудовата дейност и/или професия, която са упражнявали без трудово правоотношение де е същата или сходна с работата по сключения трудов договор.
С тази разлика, че в ОК стажът е осигурителен, а не трудов и не влиза за ТСПО
Мисля, че съм цитирала точка от наредбата, даваща основание за зачитане на професионален опит и времето без трудов договор при определени условия.
Ако сте държавен магазин или част от верита магазими - консултирайте се с "шапката"
Ако магазина е Ваш собствен - Вие си вземате решението.
Поне така мисля...
Нека отговорят по-компетентните, но все си мисля, че за шофьорите отпуските са за задължителна почивка, а не за работа на друго място.
Зависи от дефиницията на понятието "същата и сходна длъжност" във Вътрешните правила за организация на работната заплата на предприятието, където (ще)работите.

При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и времето, през което без трудово правоотношение лицата са упражнявали трудова дейност и/или професия, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор, и са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство
/чл.12, ал.4, т.2 от  Наредбата за структурата и организацията на работната заплата/
защото лицето  навършва  пенсионна възраст 
А на какво основание ще го уволните? Вижте актуалната редакция на чл. 328, ал.1, т.10 и 10а от КТ
Все пак  по-добре изчакайте да мине болничния
Я по-хубаво проучете нещата. Има ли свободна професия или не? Самоосигурява ли се като свободна професия? Какъв е делът му в ООД-то?
Все пак мисля, че нещата трябва да се оформят като "личен труд" на съдружник с произтичащото от това самоосигуряване /ако не е СОЛ другаде/ и специфичното изчисляване на облагаемия доход по ЗДДФЛ
Минимум :)
Е, можете да отложите 10 от тях за следващата година :)
Не мога да Ви помогна...
Това с амортизациите, не съм убедена, че е възможно. Освен това - дали има смисъл?
Остава да кажете, колко годшна е сградата ;)
Провери си дните, вписани в т.16 и 16.1, както и датите за начало и край на осигуряване. Ако периодът обхваща 2 месеца, трябват 2 Д1. Предполагам, че тук не бъркаш.
Имате право на отпуск, според годишния размер, посочен в трудовия договор, но не по-малко от 20 дни годишно.
 През първите 8 месеца не можете да ползвъте отпуска, но за този период такъв Ви се полага. "Трупа" Ви се :)
Ако отпуска по ТД е 20 дни, то имате право да ползвате 5 работни дни за 2012 и 20 р.д за 2013. Ползването на отпуска трябва да е според графика за отпуските в предприятието.
Вижте КСО, чл.4, ал3, т.5
Чл. 4.
(3) Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:
5. лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец;

От Вас се изисква да декларирате в писмен вид, че не сте осигурен на друго основание.
Сумата, след приспадане на 25%НПР, е под МРЗ.
В случая е от значение дали работите другаде на трудов или граждански договор.
Ако не работите другаде - няма осигуровки
Удръжки за осигуровки върху дохода от ГД се правят, ако през месеца сте осигурен на друго основание. Независимо от сумата.
И според мен - не. Няма 1 пълен месец стаж
Питай ги :)
Ако плащтането не е за глоба - дори си искай фактура. Би трябвало и касов бон /не съм сигурна тези държавни служби дали са длъжни да имат касов апарат/
С какъв код подаваш Д1?
ДОО от работника не е ли 7,1?