Зависи.
Ако няма 9 месеца стаж през последните 15, или е пенсионер, или е осигурен другаде - няма право на обезщетение за безработица.
Ако има 9 месеца стаж от последните 15, не е пенсионер и не е осигурен другаде, но е ползвал обезщетение за безработица през последните 3 години - има право на 4 месеца обезщетение по 7,20 на работен ден
Ако има 9 месеца стаж от последните 15, не е пенсионер и не е осигурен другаде и не е ползвал обезщетение за безработица през последните 3 години  - има право на 12 месеца обезщетение в размер на 60% от среднодневния осигурителен доход през последните 24 месеца.
Почвате от счетоводно начислената амортизация и следвате текста :)
За периода, през който е осигурена по ГД, подавате декларация във ВУЗа, за да спрат здравното осигуряване от бюджета.
Подаването на такава декларация е задължително, когато лицето е здравноосигурено на друго място /в случая - по ГД/.
Собственикът задължително подписва ГФО.
А дали може да състави ГФО и дали има право да го състави - при така зададен въпрос - едва ли.
От друга страна - все още няма глоба за ГФО, съставен от собственика
Срокът е ДО 25-ти. Никой не е казал от кога :)
Добре е все пак да се подават след изтичане на месеца, за да не се налагат следващи корекции
Щом не е направено преизчисление  -подава ГДД
СОЛът не е "на ЕООДто". Самото ФЛ е СОЛ и като такъв при получаване на суми по ГД издава документ реквизитите на фактура. Не съм казала "фактура", нито пък, че ЕООД-то трябва да издаде фактура.
Прочетете пак послеписа от предното ми включване. След това прехвърлете ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО.
Щом този собственик на ЕООД е СОЛ, то фирмата възложител е постъпила правилно. И не трябва възложителят да издава сл.бележка - СОЛът издава документ за получината сума. Този документ съдържа реквизитите на фактура.

ПП  За изпълнител по  ГД за счетоводно обслужване такива въпроси са, меко казано, неуместни.
Прочетох някъде, че срока за декл. по чл.55 е до 10.01.2013 г.
От служител на НАП разбрах, че срока бил до 31.01.2013. 
Не съм сигурна дали имам още време (до 25.02.2013г.) да подам въпросната декларация без да ме глобят.

А колко лесно беше да отворите ЗДДФЛ и да прочетете....
Нищо чудно този пенсионер да са го "водили" неплатен отпуск
Много е изгодно - като минат на проверка - има ТД, има инструктажи...
Интересно защо са се минали и са внасяли ЗО за неплатения - нали пенсионерът е осигурен на друго основание
:))
Д1 - не
Виж дали не трябва да подадете декларация по чл.55
Закон за статистиката
Чл. 20. (1) Лицата, които управляват или представляват юридическите лица, са длъжни да предоставят на Националния статистически институт и на органите на статистиката достоверни данни при попълване на формуляри и анкетни карти по изследвания, включени в Националната статистическа програма, за които е предвидено, че се провеждат на основата на задължително участие.
(4) Лицата по ал. 1, 2 и 3 са длъжни да представят на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си, съдържащ статистически справки и счетоводни документи
Чл. 52. (1) Ако задълженият по този закон не предостави в срок или откаже да предостави данни на Националния статистически институт и органите на статистиката, или предостави неверни данни, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 3000 лв.
 (2) За нарушенията по ал. 1 на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 6000 лв.

Не бъркайте справките/отчетите, които са част от ГФО според ЗСч и справките, които се изискват от НСИ. От НСИ могат да изискват всякакви справки, които сметнат че са необходими.
Друг въпрос е дали справките са безумни или не и дали са съставени или стъкмени....
Относно ДУ - правете разлика между "няма договорено възнаграждение / безвъзмезден договор" и "Има договорено възнаграждение, но то няма да се плаща няколко месеца"
Относно СОЛ - правете разлика между "няма дейност" и "няма приходи"
Относно начина на управление на ЕООД - защо е задължително да е по ДУ? Не е ли по-разумно да е чрез СОЛ. Още повече, че този управител упражнява и личен труд в ЕООДто, различен от управленския, поради което е задължен да се осигурява и като СОЛ /ДУ+СОЛ/
Казах Ви вече - попълвайте, ако имате данни или пишете нули...
От НСИ всяка година измислят по някоя нова справка :)
Къде ги има тези справки?
В ГФО според ЗС?
Във формулярите на статистиката? Е, ако е там - попълвайте, ако имате данни или пишете нули...
С тазгодишната ГДД няма ли да успееш да си го приспаднеш?
Защо не "оставиш" някой разход от 2012 за 2013? Амортизации, такси или други, непряко свързани с дейността
Какъв е този данък по оборотна ведомост?
Корпоративният данък е само един и се определя с ГДД.  След сато в ГДД данъкът е 15 лв, то такава стойност трябва да влезе и в счетоводните сметки, оборотната ведомост и ОПР
А заслужава ли си труда?
Възможностите са:
1. Неподедина Д1 от работодателя
2. Непреведени осигуровки
3. Преведени осигуровки по този фонд с няколко стотинки по-малко, в следствие на което системата не е могла да ги разпредели между всички работници.
4. Грешка в системата.
За повече информащия се обърнете към работодателя.