Имаше едно понятие "тентиеми", но дали се отнасяше за този случай....
Колкото за данъка върху дивидентите - той се отнася само за разпределени дивиденти от обложена печалба. А дивиденти се полагат само на съдружниците/собствениците на капитала.
Според мен осигуровките за м.януари трябва да са в отделна колона. Ще имаш Д6 с три колони.
Все пак погледни наредбата. Може и да бъркам....
21.03 е нормален работен ден. Щом няма да работи тогава, да си ползва отпуск.
Най-лесно е в бъдеще да делите дните на работни и почивни и да забравите псевдотермина "отработване"
Да кажа за УП-то: може да издадеш отделни УП за периода по ТД и за периода по чл.222, а може и едно УП, като периода по чл.222 вписваш на отделен ред.
Да не забравиш да впишеш обезщетението отзад в трудовата книжка.
Този въпрос не го ли зададе преди няколко часа?
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,14054.msg83728/topicseen.html#new
И два пъти в говорилнята...
Цитирането на цифри не променя смисъла  на счетоводните опрации. Освен това - тези цифри са недостатъчни, но това е без значение. Предполагам, че знаеш продажната цена, натрупаната амортизация, има ли ДДС и т.н.
А няма ли фактура за аванса?
Регистрирани ли сте по ДДС? А доставчика?
И какво конкретно Ви затруднява при осчетоводяването?

Доставчици/Банка  - аванс
материали/доставчици - цялата сума
Доставчици/Банка  - доплащането
За продажбата на магазините
гр.50/Приходи от др. продажби + ДДС

За отписването на актива
амортизация + приходи от др.продажби/ДМА магазин

Печалбата или загубата от продажбата остава като салдо по "Приходи от др. продажби" и се приключва с 123

За намаляването на капитала
капитал/разчети по дялови вноски.

Дано не съм объркала нещо  :hmmm:
И двата варианта стават. Аз предпочитам заедно.
И двата начина са възможни. Предпочитам втората колона.
А горивото налично ли е в момента на регистрацията?
Доколкото си спомням в описа се включват наличните активи.
Това са указанията за попълване. В началото са настройките, някъде към 25-30 страница е описано подаването на отчетите
http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/Forms/ISBS_UsersGuide_2014.pdf
Първо "съхранение" - запазва написаното, после "валидиране" - проверява за грешки. И след двете може да се правят корекции преди да се подаде отчета.
Като попълните всички справки, по които имате данни и всичко се валидира, избирате "подаване" и чакате вх.номер. Дори след като подадете ГФО, можете да правите корекции до крайния срок за подаването. Прави се чрез "сторниране"

Ако при валидиране има грешки, то срещу справката пише "проблемен" Ин бутоните над описа справки изберете "проблеми" и вижте за какво иде реч. Тези, които са със жълт триъгълник, са препоръчителен контрол - можете да не ги оправяте. Тези проблеми, които са с червено кръгче са грешки и трябва да се отстранят.
Не е сложно :)

И още нещо - след като отворите дадена справка, горе в дясно има един мигащ бутон, който натискате и от падащото меню избирате първата опция. Така в справката се зареждат данните за фирмата, управителя и съставителя, както и данните от миналата година. Ако отваряте вече попълнена справка, по този начин "извиквате" попълненото.
Вж. помощна справка
В ГДД по чл. 92 на ЗКПО съвсем ясно е написано:
шифър 8120
Вж. помощна справка "Пренасяне на данъчни загуби", публикувана на интернет страницата на НАП - www.nap.bg
Приспадане на данъчна загуба, в т.ч...."
и са изброени различните приспаднати загуби според произхода.
Според мен няма да се отрази отрицателно върху обезщетението за бременност и раждане болничните в момента.

Освен ако болничният е изчислен върху много по-ниска заплата, от заплатата, която бихте получавала, ако работите. Например при ситуацията: заплата през 2013 и началото на 2014- 400 лв,  заплата от 2-ия месец на бременността 800 лв и дълъг болничен през третия или четвърти месец
Доколкото знам ЮЛ нямат "лична" сметка. Финансите на фирмата, вкл. плащания по фирмени сметки, нямат нищо общо с финансите на ФЛ-собственици и със сметките на ФЛ. Имаме два различни правни, данъчни, финансови и каквито щете субекти и нещата трябва да се разграничават.
Дори и при ЕТ.
Дала съм Ви насоки и за двата случая :)
А какво ще правите с въпросния климатик?
Ще го оставите в наетото помещение? - Продажба или дарение в полза на наемодателя.
Ще го демонтирате и ще си го приберете? - Консервиране на ДМА, спиране на амортизациите и изчакване на по-добри времена. За целта вижте НСС / или МСС/ за амортизациите, както и чл. 59 от ЗКПО.
Не мога да коментирам датата на СИС. Според мен е нормално първо да е СИС, после превода, ама знам ли...
Колкото до Д6, мисля че трябва да е с дата 31.03.2015, защото определяща е датата на плащането.
Сега по данъка ми седи надвнесена сума и по осигуровки по - малко внесена Ако нямате задължения към НАП, това не би трябвало да се получи. Вижте как стои въпроса с прехвърлянето на пари от общата единна сметка към отделните сметки след март/юни/ 2014

Аз лично следя и осчетоводявам "задължение-плащане", пък НАП как си разпределят плащането по различни задължения  - техен проблем. Не виждам смисъл, ако имаш задължение за ДДС 100 лв и за ДДФЛ 50 лв, като внесеш първо стоте, 60 да отидат за ДДФЛ и 40 за ДДС, после като внесеш другите 50 /по платежно за ДДФЛ/ да отидат за погасяването на остатъците. Особено нелепо ми се струва такова разпределение, ако сумите са внесени един и същи ден.
Да съгласна съм с вас, в Д1 на часовете пише 0, за заплата обаче пише примерно 468 (вместо 936 , колкото е прага за ДУ, по КИД) и Д1 и Д6 се равняват и в НАП ги приемат така....

Сигурно наистина минава така. Щом казвате....
Но защо ли не мога да повярвам, че има такъв пропуск в контролите....
Такова осигуряване е недопустимо. Освен ако се достига максималния осиг.доход.