Имате отговор на друго място.
Относно часовете по втория ТД: за един месец ще имате 15*10=150 часа, което няма как да влезе в рамките на 4-часов работен ден. При 20-22 работни дни в месеца можете да имате максимум 80-88 работни часа.
Много зависи под каква форма извършвате услугата. Вероятно ще трябва да се регистрирате като свободна професия или като фирма. Вижте какви осигуровки се дължат от самоосигуряващи се лица (авансово и при годишното изравняване). Данъкът си е отделно.
Процентите са повече.
1. от другата фирма по същата длъжност общ работник - по правило трябва да се зачете. Особено ако е бил общ работник в същата сфера.
2. от всички длъжности независимост какво е работил и къде - извън посоченото в т.1, не е задължително. Зависи от вътрешните Ви правила за организация на РЗ.
Компютъра нали ще е в офиса и ще се ползва САМО за служебни цели? Тогаав нямате никакви допълнителни данъци. Нито уйкенд, нито натура, нито каквото и да било.
Ако шефът е купил лаптоп на отрочето и на този лаптоп въобще няма да има никакви служебни файлове на ЕООДто, по-добре още сега го "продайте" и не се занимавайте с подобни "тънки" опити за пестене на ДДС.
Не познавам точно мярка 4.1, но при повечето мерки се изисква ползвателят на помощта да води счетоводство. Изискването е залегнало в наредбата за прилагане на мярката и/или в договора с РА.
Фактът, че плащате данък след НПР не Ви освобождава от регистрация и отчетност на приходите /поне/. Най-малкото за да се следи 12-месечния оборот. Най-удобната форма за отчетност на ФЛ-ЗП са книгите за приходи и разходи.

При диагонален преглед на наредбата открих това:
Скрит текст :

А може да има и по-конкретни неща.
1/4 се удържат от секвестируемата част [/u] на нетния доход,а тя е равна на нетния доход-МРЗ

Точно с това не съм съгласна. 1/4 или каквато е частта според чл. 446, се удържа от пълния размер на нетния доход, като остатъкът не може да е под несеквестируемия минимум.
Ограничението 420 лв се отнася само за остатъка.
Можете да се консултирате с юрист.
Пример за нетен доход=500 лв и деца за издръжка.
500-420=80 лв това е секвестируемата част
80:4=20 лв това е сумата за ЧСИ (чл. 446 от ГПК)
420+(80-20)=480 лв това е несеквестируемата част,която остава за длъжника!!!
Примерът не е коректен. При доход 500 и допустима издръжка 1/4 на лицето би трябвало да се удържат 500:4=125 лв. и да му останат 375. Работодателят е длъжен да му остави поне 420 лв и за това удържа само 80.
МРЗ не се спада предварително, а е само ограничение за крайния остатък.
Освен това - удръжките се смятат от нетната заплата, а не от брутна и ограничението за несеквестируем минимум не важи при запор за издръжка.
За периода с платено майчинство се взема дохода, от който е изчислено майчинството. За неплатения отпуск за отглеждане на дете до 2 години се взема МРЗ.
За декларация с невярно съдържание, нали се носи наказателна отговорност.
Отделно никой не спира имуществено увредения работодател да съди работника си за вредите, които му е нанесъл.
Хубаво, ще го съди и ще си възстанови разходите. Може би.
Но всичко това е свързано и с корекции на ведомости, на отчети и най-вече на Д1 и Д6. И това за ПЕТ!!! години. Ако не и повече.... И ако разправията по възтановяване на надвнесеното има за цел да обезщети ощетения работодател, то корекциите на Д1 имат за цел  да вкарат в ред осигурителното досие на некоректния работник и се правят само и единствено в негов интерес.
 :no:
Нещо не ми стана ясно: Осигуровките са внасяни от двама работодатели. Единият от тях е надвнесъл неправомерно. тогава защо надвнесеното се вижда в данъчноосигурителната сметка на лицето, а не на работодателя? И защо сумите да се възстановяват на лицето, а не на работодателя? Все пак по-голямата част от вноските е за сметка на работодателя.
И още един въпрос - защо законът не предвижда санкции за работници, които не декларират пред втория си работодател или пред възложителя по ГД, че вече са осигурени на максимума или на такава сума, че с второто плащане се надвишава максимума?
Съжалявам, че Ви развалям петъка, но при 6-7000 лв надвнесено, колко са излезли от джоба на нищонеподозиращия втори работодател?
Еднодневните договори подлежат ли на застраховка трудова злополука ?
А какъв е процента на трудов травматизъм в селското стопанство и въобще подлежи ли на задължителна застраховка трудова злополука?
Двете точки почти се припокриват. И в този случай според мен не се дължи обезщетение от работодателя и има право на обезщетение от БТ.
И аз не видях обезщетение, освен за неползван отпуск. И на "пълна борса" има право.
Умишлено попитах за причините за промяната, защото ако не са достатъчно обективни, може да се стигне до обезщетение за незаконно уволнение
Няма да отговарям напоставените от Вас въпроси, защото отговорите са ясно написани н КТ и КСО.
Искам само да попитам какво налага тази промяна в ДХ? Промени в закона, промени в автомобилния парк? Някакви лицензи? Или просто направихте промените заради ТОЗИ работник?
Здравейте,изчислявах си,колко майчинство ще получавам и забелязах,че за миналата година имам 5 месеца в които бях болничен понеже загубих първото бебе и тези месеци са на 0 също така и 3 месеца от борсата.За година и половина назад имам общо 8 месеца на 0 .Сумата за майчинство върху която се изчислява разпределя ли се за тези 8 празни месеца и това значи ли,че ще получавам по-ниско майчинство

За месеците, през които сте била в болничен, ще се вземе дохода върху който е изчислен самият болничен. За времето, когато сте била на борсата /без осигурямане за общо заболяване и майчинство/, ще се вземе минималната работна заплата за периода.
Плаща осигуровки върху 420или колкото е минималния доход за СОЛ според дохода от предишни години.
Ако му плащате за личния труд повече от 420лв месечно, можете да изберете осигуряване върху по-висока/реалната/ сума, за да не ви се натрупа голяма сума при годишното изравняване.
С МОД за шофьор въобще не се съобразявате. Човекът не е на трудов договор.
Ето и и конкретната промяня в Закона за насърчаване на заетостта /ДР, бр.101/2015 г./
§ 46. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. „Безработен“ е лице, което при регистрация в дирекция „Бюро по труда“ не работи, търси работа, има готовност да започне работа в 14-дневен срок от уведомяването му от дирекцията „Бюро по труда“ и не попада в друга група търсещи работа лица.“
Отново моля за конкретния нормативен текст, който е променен!
КСО чл. 54а, ал.1  Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, ... които:
1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; (текста е непроменен)

Закон за насърчаване на заетостта,  чл.18, ал.2 Търсещите работа лица се регистрират в една от следните групи:
1. безработни;
2. заети;
3. учащи се, които желаят да работят през свободното си от учене време; (те не са безработни! Отделени са в друга група)
чл.18, ал.5  (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., бр. 54 от 2014 г., бр. 101 от 2015 г.) При регистрацията лицето декларира статуса си по ал. 2. В срок 7 работни дни от промяната в декларираните обстоятелства лицето уведомява някое от поделенията на Агенцията по заетостта.

Не съм сигурна дали съм намерила точните цитати, но цялата тънкост идва от деленето на лицата на безработни и учащи се, желаещи да работят в свободното време.
Защо внасяте допълнителни ЗО за двата дни болничен? Нали тези дни са "от работодател" и върху тях се внасят всички осигуровки. Не попълване т.17.   Двата дни болничен отразете само в съответната подточка на т.16.

ПП. Пиша бавно :), но няма да изтривам
Да, така е. След промените в наредбата от тази година учащите се нямат право на обезщетение за безработица. Те не се водят "активно търсещи работа" или каквато и да беше формулировката.
Не зная дали ще имате проблем с майчинството, но ще Ви накарат да си оправите декларациите. Добре е да си намерите счетоводител и да си оправите нещата в ред докато е време.