Естествено, че присъстват в Д1 за м. юли и август. Само че тези Д1 се съставят на по-късен етап :)
Първо  -за ГД ли питаш, или за ТД?
Второ  - плащаш на 24.08., значи Д1 и Д6 се подават до 25.09. Самите декларации са за месеци 08 и 08.
Нищо не ти пречи да подадеш декларациите и на 24.08 или 25.08.
Колкото за данъка  - за ГД се подава декларация по чл.55 в сроковете, посочени в ЗДДФЛ.
ГД "влизат" в Д1 едва след плащането на сумите по договора и "влизат" в месеците, през които е положен труда.
Не. Само една. Нали фирмата си е същата /име, ЕИК, .../ Какво от това, че собствеността е променена.
За ДДС то и пълномощното не мога да кажа. Щом системата го е приела, може да няма проблем :)
Колкото до приключва се до определената дата ООД-то и салдата се прехвърлят по нова партида на ЕООД, не виждам защо трябва да се прави. Само сменяш аналитичността на сметка Основен капитал и толкова.
Може

Ако сте с постоянем ТД и сте бременна, имате защита. Добре е да уведомите работодателя за бременността. Писмено.
имам ли право на болнични отново... - да, ако имате нужда от болнични.

дали работодателят ми ще ме уволни - малко трудно, ако сте на постоянен трудов договор. Ако сте на срочен договор, който изтича или ТД със срок на изпитване, който още не е изтекъл -може да Ви уволни без проблем. Всичко зависи от дотовора, от работодтеля и от Вас
Какво значение има от къде и как е купен? При вас ДМА ли е? Над прага ли е? Отговаря ли на изискванията на счетоводната Ви политика за начисляване на амортизации?
Едното няма връзка с другото.
Друг въпрос е, дали подаването на документи за регистрация по ДДС е дейност или не. Според мен 50:50. Въпрос на аргументация.
Ако договора се прекрати по взаимно съгласие или на основание някоя точка на чл. 327, това става без предизвестие. Следователно такова нито се отработва нито се обезщетява.
Ако искате да напуснете на основание чл. 326, то тогава или отработвате предизвестието или плащате обезщетение за неотработената част. И престанете с този 1 месец - във Вашия случай предизвестието е з месеца.
Това е по Кодекса на труда. В самия трудов договор може да са уговорени  и други неустойки при по-ранно прекратяване на договора. Например, ако е имало някакво платено обучение в началото ...
При срочен ТД до завръщане на титуляра не се фиксира срок. Съвсем нормално е завръщането да се случи във всеки момент. Напускането с 30-дневно предизвестие е невъзможно. Освен ако вече сте подали предизвестие, минали са само 30 дни от него и титулярът се е върнал. Тогава договорът Ви се прекратява и няма да отработвате остатъка от предизвестието, нито ще плащате обезщетение.
Само да повторя - ако се разберете за прекратяване на договора по взаимно съгласие, няма предизвестие.
Всеки договор може да се прекрати без предизвестие  - по взаимно съгласие или на друго основание, залегнало в чл. 327 от КТ.
При срочен договор, какъвто е Вашия, предизвестието е 3 месеца, но не повече от срока на договора. Независимо, че не е записано в ТД. Важното е, че е записано в Кодекса на труда.
Ако отправите предизвестие и напуснете без да го отработите цялото или част от него, дължите на работодателя обезщетение в размер на заплатата си за неотработения срок.
По ЗСПД, Допълнителни разпоредби, § 1. т. 2
Виж цитираното по-горе от Делфин
Нямате основание да прекратите ТД днес. Наистина ще бъде Ваша инициатива и няма да е ясно, дали работникът е съгласен и/или уведомен. Водите го самоотлъчка до изтичане на предизвестието и тогава издавате заповед за прекратяване на договора /или поне датата "считано от..." да съответства на края на предизвестието. Не е задължително да почнете процедура по дисциплинарно уволнение, но можете да пратите писмена покана за даване на обяснения.
Имате адрес, нали?
И поради намаляване обема на работа става :)
Обяснете на този работник, че не можете туку така да прекраните договора преди изтичане на предизвестието. Трябва да дойде и да си подаде заявление, че няма да спази предизвестието и че ще Ви плати обезщетение за неотработената част. И да си вземе заповедта.
Обяснете и че от днес нататък ще го водите самоотлъчка и ще предприемете действия по дисциплинарно уволнение.
Зависи тези служители на основани на какъв договор "служат". Ако са на трудов договор по КТ  - може. На основание на КТ.
Много благодаря!
Значи и двете бележки/ удостоверения :)/ са по ЗСПД и декларирам брутния доход според месеца на плащане на възнаграждението.
Също като при удостоверението за дохода за детски.
Това, че е студент, за Вас е без значение. Смятате сумата по ГД минус НПР и ако остатъка е над МРЗ, начислявате осигуровки  както при всеки подобен ГД. Издавате всичи документи както при нормален ГД /СИС, сл.бележка, Д1, Д55.../
Единствената разлика е , че студентът трябва да уведоми ВУЗа за това, че през периода на ГД ще бъде здравноосигурен по този договор и от не трябва да му се внасят ЗО от бюджета. Но това не е работа на възложителя :)

Платеца на дохода му е дал да разпише декларация по чл 43, ал.5 от ЗДДФЛ че е СОЛ, за да изплати брутен доход ? По-горе пишете, че не е СОЛ. Предполагам, че това е декларирал. Написаното от мен се отнася за случая, когато студентът не е СОЛ.