Първият болничен е за над 14 дни. Не споделяте кой го е издал.
Наредба за медицинската експертиза
Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 17.08.2021 г.) Болничен лист за временна неработоспособност се издава на осигурено лице еднолично от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания, но не повече от 40 дни, с прекъсване в рамките на една календарна година. В посочените 14 дни, съответно 40 дни, не се включват дните за временна неработоспособност поради карантина.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 17.08.2021 г.) След изтичането на отпуска по ал. 1 болният се насочва към ЛКК, с изключение на случаите на временна неработоспособност поради карантина.

(3) Когато болничният лист е издаден в нарушение на ал. 1 и 2, въпросът за временната неработоспособност се решава по реда на чл. 112 от Закона за здравето (ЗЗ).
А след като не е стигнала до тяхното счетоводство как ще си отразят КИ при липса на фактура.
Не е ли по-добре да пуснете един протокол за анулиране на фактурата и да издадете нова .
А основанието за анулиране е...?
По принцип имате право да пускате КИ за години назад. Няма ограничение във времето.
Има изискване за основанието за издаване на КИ - изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура /чл.115, ал.1 от ЗДДС/. При Вас не виждам наличие на такова основание.
Нямам проблем да го нарека годишен бонус, просто ми е за първи път и не съм наясно какво точно проверяват. Искам да го платя в декември именно заради това , че имаме служители,които ще са в платен отпуск тогава и ако ги платим към ноември ,базата на която трябва да определя отпуска ще е на база и бонуса от ноември. ЗА това държа да е в декември.

Наредба за структурата и организацията на РЗ
Чл. 20. В брутното трудово възнаграждение извън случаите по чл. 177 и 228 от Кодекса на труда се включват основното трудово възнаграждение и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, определени с индивидуалния трудов договор, доколкото друго не е предвидено в Кодекса на труда

Коледния бонус едва ли може да се причисли към допълнително възнаграждение с постоянен характер, определено с ТД
КСО чл. 9, ал.3, т. 5
Ако не си по потърси обезщетението, не се плаща.
Когато и да се плати, все е за м.11.2021. След плащането м.11.2021 се зачита за осигурителен стаж, вписва се на съответното място в трудовата книжка, при нужда се издават УП 2 и 3.
1. Дължат се осигуровки. За пенсия.
 Без здравни
2. Чл.228 от КТ. Вижте и НЕВДВКПОВ
3. Б. Поне в най-голямата част. Имайте предвид, че Д1 и Д6 са ЗА периода, за който се отнася обезщетението  (м. 11.2021), а сроковете за подаване са малко по-различни от тези на "стандартните" Д1 и Д6.
Смятате ли за възможно алтернативно решение да учредя ЕООД (собственик и управител) и да се назнача на длъжност юрисконсулт, за да ми тече юридическият стаж?

въпросът е дали като собственик и управител на ЕООД дали можете сам себе си да назначите на ТД. А този въпрос не е счетоводен, а юридически
По-скоро към заплатите за м. 11, а сумата ще се преведе на два пъти - на 10.12 и на 15.12.
Д1 и 6 ще се пуснат веднъж с общите суми

Съгласна съм с Вас. Ако тази допълнителна заплата се отнася само към м. 11. Аз бих го направила точно така, защото е много по-лесно.
 Смущава му това: еднократно допълнително възнаграждение с годишен характер към 12м.. Щом е с "годишен характер", приемам че се отнася за всички месеци, през които е положен труда. От там - корекции на Д1 и допълнителни Д6 за всичките месеци.

Към питащата:
1. Не е нужно да пишете някакво основание в заповедта. Достатъчно е "във връзка с настъпващите празници да се изплати по една БРЗ на всички работници". Чл.118, ал.3 според мен не е приложим в случая.
2. една брутна заплата за всеки служител на трудов и рграждански договор Никога, ама никога не използвайте комбинацията от тези три думи в едно изречение   :stop:
Какво "масово" уволнение при трима служители? /КТ, ДР §1, т.9/
И не съм убедена доколко е резонно собственичката да продължава да се самоосигурява само заради една /неработеща/ служителка в майчинство.
Колкото до подбора - може да се направи и "наум" :)

ПП  Изразът "момиче в майчинство" хич не го разбирам :)
Да, така е, но вижте какно е цитирала Делфин - не е променен чл.54б, ал.2, т.3. Нито тази точка е обвързана с чл 9, ал.2, т.3.
Може би ние сме много мнителни и четем много буквално КСО, може би  е недоглеждане на законодателите, но е факт.
ЗДДФЛ
Чл.22г
(2) Данъчното облекчение се ползва, включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, и за годината на изтичане срока на валидност на решението, когато едновременно са налице следните условия:....


Значи може. Разбира се, ако отговаря на другите условия
От общата сума данък на всички служители
Според мен трябва в таблицата в намаления в ГДД да намаля фин.резултат тъй като е изтекла давността.
Защо? Нали сега отписвате задължението? Не сте го отписали преди изтичане на давността и не сте увеличавали фин.резултат при отписването?
нормативната база по това време не ми позволява да ползвам ДК. ДК обаче е ползван.
След като сте ползвали неправомерно ДК, нормално е да Ви санкционират.
Според мен не можете да претендирате да го признаят в 12/2020. Първо - защото фактурата вече е включена в дневника за продажбите през предходен месец, второ - към момента на осъществяване на сделката не сте имали право на ДК.
11
Плащането и удържането на данъка е през м.11
Д6 с код 8 за този данък се подава след 01.12
Въпроса е проблем ли е, че се генерират Д1 и Д6 през ЕИК-то на фирмата при положение, че като се влезе с ПИК по самоосигуряващото се лице всичко излиза точно.
Според мен е проблем. СОЛ-свободна професия е подал ОКД5 че се осигурява чрез своето ЕГН, а не с ЕИК на фирма "Х". Ако подадете Д1 с код 12 на това лице чрез ЕИК на фирма "Х", то: 1. Най-вероятно системата ще върне декларацията с текст "Няма регистриран такъв СОЛ", 2. По партидата на лицето няма да има подадена Д1 с осигурител "Име-ЕГН", а (евентуално ако мине) - ще има Д1 от осигурител "Фирма "Х" - ЕИК", което съвсем не е същото.

За съдружници в ООД няма проблем. При тях осигурител е фирмата и Д1 се подава по ЕИК на фирмата. НО: годишната Д6 дори и на съдружниците не може да се подаде с осигурител "Фирма "Х" - ЕИК" , а трябва да е с осигурител "Име-ЕГН"
Не зная какъв е софтуера Ви, но би трябвало да го водите отделно /"друга фирма"/.
В програмата на НАП - "Нов осигурител"

може ли да създадем във въпросната фирма и самоосигуряващото се лице
Това не е коректно, тъй като Д1и Д6 ще се генерират с ЕИК на фирмата, а не с ЕГН на лицето
Ако жената вече е подала предизвестие по чл 326, няма връщане назад. Дори да вземе болничен, не може да спаси положението. Болничния нито удължава, нито прекратява или отменя предизвестието
Променяте ик дейност на фирмата, но променя ли се  икономическа дейност, в която са заети лицата?
Ако "да" - ДС и уведомление. Ако "не" - не виждам причина за уведомление