В момента явно всичко и всякак може да се подава :)
В писмото на НАП от 31.12.2021
1.4. Декларации обр. №1 или обр. №5 по реда на Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г.), отнасящи се за периоди след 31.12.2021 се попълват и подават с новия  9-значен ЕИК по БУЛСТАТ на самоосигуряващото се лице.

Аз то направих точно така.  Без всякакъв проблем.
Един ЗП осигурява съпругата си. В справката за осиг.доход на жената за м.01.2022 вече фигурира осигурител с 9-значен ЕИК по БУЛСТАТ. Мисля, че така  ередно.
Според Търговския закон, чл. 2, т.1 Не се смятат за търговци физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност. Следователно не попадате в обхвата на чл. 26, ал.7 от ЗДДФЛ и не подлежите на задължително самоосигуряване по чл.4, ал.3 т.2 от КСО.
След като не сте регистриран като земеделски производител, нямате основание за самоосигуряване и по  чл.4, ал.3 т.4 от КСО.
От друга страна, след като не сте регистриран ЗП не можете да се възползвате от чл. 40, ал.1, т.2 от ЗЗО и ще трябва да включите доходите от непреработената селскостопанска продукция в Таблица 2 при годишното изравняване на здравните осигуровки.
В осигурител си трябва новия ЕИК, но коя от трите опции избрахте, за да подавате ?
Правилният отговор е "като юридическо лице с ЕИК" /в стария сайт на НАП/ или "осигурител с ЕИК"/в новия сайт на НАП/.
Вече го правих.
Важното е, като съставяте Д1 в началото да прибавите нов осигурител с новия 9-цифрен ЕИК и да попълните Д1 от този осигурител.

ПП По метода "проба-грешка" и при проверка на файла чрез програмата на НАП, като коректни файлове минава и случая с Д1, формирана от осигурител с 10-цифрен ЕИК /ЕГН/, когато в т.5 е попълнен новия 9-цифрен ЕИК и е маркирано "ФЛ с булстат"
Срок - докато проверят всичко, което ги интересува.
Мога ли да имам претенции за забавянето и евентуално обезщетение? - сигурно може, но не Ви съветвам. Ако всичко с трудовия Ви договор е наред, парите за миналите месеци ще бъдат платени накуп. Ако има проблем - няма да Ви бъде отпуснато обезщетение, така че няма от какво да се оплаквате
Денят преди раждането на детето бащата бил ли е осигурен за ОЗМ? Преди това има ли изискуемия осигурителен стаж за да ползва болничен? Ако двата отговора са "да", какво Ви интересува неплатения отпуск от миналата година?
delphine, защо "физическо лице по ЕГН"? Трябва да е "като юридическо лице с ЕИК"
Не е задължително да има счетоводител дотолкова доколкото ако фирмата няма дейност годишния отчет може да е подписан от собственика/съдружника.
Месечна документация  - най-малкото Д1. Друго - отчитане на болничните пред НОИ. Ако сте регистрирани по ДДС - и СД.  Можете и сами да се справите. Ако не можете - разберете се със счетоводителя за евентуално намаляване на месечната такса.
Успех!
Не само че не е проблем, но е и правилно :)
Направо да се пише 710 лева не става ли? Така или иначе ще се довнася накрая
Ако има бол пари,  да пише и 810. Негова работа. Пък ако има друг доход, различен от непреработена селскостопанска продукция, може и да изравнява в срая на годината.
За начисляване на клас прослужено време питам .
Точното е "добавка да трудов стаж и професионален опит на същата или сходна длъжност" :)
Критериите трябва да са описани във ВПОРЗ на фирмата.
Ако като СОЛ е работил като отчетник - защо не.
И как управителя ще назначи временно друг управител, след като е в  болничен? Нали не трябва да упражнява дейност по това време?
Значи през м.10.2021 г. и м.11.2021 г. сте продали нещо, което сте получили през 2022 г? И как сте успели да осъществите това на практика?
Дано продажбата да не е свързана с физическото предаване на стоката и "продажбата" да е "аванс за доставка". Всичко останало е погрешно или подозрително.
 В новата версия на продукта на НАП в т.5 освен избор на ЕГН или ЛНЧ се е появила и трета опция "ФЛ по булстат" .
Т.5 е за идентификация на ФЛ, за което се подават данните. Тази идентификация е чрез ЕГН или чрез ЛНЧ. В Наредбата няма промяна. В Help- а към програмата на НАП нищо не пише за тази опция. Може би това е някаква самоинициатива на програмистите.
Имате ли идея в кой случай се избира "ФЛ по булстат"?
Аз лично нямам представа кога се избира "ФЛ по булстат" . И дали въобще трябва да се избира. Може би ще пуснат инструкции или нова версия.

ПП Направих проба: Влязох с "осигурител - ЕГН" /в т.4 - ЕГН/ избрах "ФЛ с БУЛСТАТ" и в т.5 попълних булстата. Формирах Д1 и я проверих с програмата на НАП - минава. Може би това е някакъв вид презастраховка от грешки. Знам ли....
Платежното по ЕГН ли остава ?
По ЕГН.
Осигуровките на СОЛовете винаги се внасят по ЕГН /поне от десетина години насам/. Независимо поради какво обстоятелство са СОЛ.
На 420 лв би се осигурявал, ако самият той е регистриран като ЗП (ФЛ).
Предполагам, че е декларирал, че упражнява дейност като съдружник (собственик на капитала). Това води до осигуряване минимум на 650. Предмета на дейност на дружеството не е от значение
Благодаря.

Объркването ми идва от там, че имам едно СОЛ - свободна професия, с код по БУЛСТАТ, различен от ЕГН - регистрацията му е от преди 2006г. Та при него винаги декларация обр.1 и платежно са били по ЕИК,

За Д1 - да
Платежното съдържа ЕИК на осигурителя само когато се плаща от банковата сметка на този осигурител като ЮЛ /на реда за платец на задължението/. Но и там се посочва "Данъчно задължено лице ИВАН ИВАНОВ, ЕГН***".
При 2777 дни по 2 часа, осиг.стаж не е ли 2 г. 9 м. 1 ден 2 часа?
Във връзка с болничен трябва да залича лице в декл.1 и след това да я пусна с вярна информация .Как  да постъпя с декл.6-корекция в намаление и след като пусна вярната декл.1 пак корекция? Не мога да я залича, защото пак няма да отговаря на заличеният само един запис в декл1.А корекция на корекцията мога ли да правя??

Не разбирам защо първо ще заличавате Д1 , а после ще пускате вярната. Няма ли да стане само с корекция?
Както и да е, Вие си знаете.
Като процедура: В един файл подавате заличаващата Д1 и редовната Д1 и едновременно с това корекцията на Д6
Осигуровките на СОЛ винаги се внасят по ЕГН