Общата сума на дължимите за годината
2. Има някаква грешка в Д6...
И това е вярно. Д6 само с нули е... грешна ;)

Другото Делфинчето го е казала.
Вижте и тази статия
https://www.tita.bg/free/insurance/559

Определение на осигурено лице за целите на ДОО е въведено с § 1, ал. 1, т. 3 от ДР на КСО.
Дефиницията недвусмислено посочва, че майката има статут на осигурено лице за този период.
Категорично основание е следният текст от разпоредбата: Осигуряването на лицето, което е започнало трудова дейност съгласно чл. 10, продължава и през периодите по чл. 9, ал. 2, т. 1 – 3 и 5, които периоди безспорно включват и въпросното време на отпуск за бременност и раждане.
Според мен попадате в категорията "осигурен на друго основание" и се дължат осигуровки

Вижте тази дискусия
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=7580.0
Попълвате това, което е удържано от платените възнаграждения. Според годината, в която е направено плащането.
Кое кога и защо е начислено, не Ви интересува.
В конкретния случай /поне както разбирам въпроса/ щом възнаграждението е платено през 2019, тогава е трябвало да се приспаднат и дължимите осигуровки. Независимо, че са платени през 2020. За справката за 2020 тези осигуровки не Ви интересуват
Ако договорите се отнасят за един месец /двата заедно или всеки поотделно/, се дължат здравни осигуровки. Част от тях трябва да са удържани от възложителите при изплащане на възнаграждението. Това трябва да е описано в Сметката за изплатени суми.
С подаване на ГДД не дължите допълнителни осигуровки. Явно не дължите и данък. Подаването на ГДД е задължително
Тези ГД за какъв период от време се отнасят?
Не питам кога е платено,, а кога е положен труда
Трябва да се изчака предизвестието или да се плати обезщетение за неспазването му.
В заповедта може и да е достатъчно "невъзможност за изпълнение на трудовия договор", но в предизвестието трябва да има по-конкретно описание на причината. И причината трябва да е достатъчно обективна.

Договорът е сключен по чл. 67, ал.1т.1 в полза и на двете страни
ако това означава, че име срок на изпитване, и този срок не е изтекъл, ползвайте чл. 71, ал.1
попълвате таблиците, колони 4, 5 и останалите.
Правите изравняване на дохода на ЗП за всичките му доходи като СОЛ извън дохода от непреработена селскостопанска продукция
Първите три работни дни се падат през февруари - да
се плащат от работодате.ля на 70%, - да
 когато сумата на възнаграждението е под МОД на длъжността, осигуровки се внасят върху МОД?  - да, като се има предвид цялото възнаграждение за трите дни + отработените дни в месеца и пропорционалната част от МОД
Триото дни в болничен за сметка на работодателя не се облага с ДОД? - да, няма данък, но си има всичките осигуровки
МОД е 650лв, класът е 16,8%, възнаграждение за трите дни:79,72лв., Осигуровки се внасят върху:97,50лв? - щом през м.02 няма да има други отработени дни - да

Имам Булстат различен от ЕГН, профила ми е нов с ЕГН за да мога да подавам Декларация за ФЛ. Това ли е причината? Как да си подам Д1 през програмата? Остава варианта хартиен носител? :blush:

Като влезете в профила си би трябвало да виждате две данъчнозадължени лица - ЮЛ с БУЛСТАТ... и ФЛ с ЕГН.... Подайте Д1 през БУЛСТАТА. Декларацията също трябва да е записана чрез осигурител с БУЛСТАТ....
Това е при положение, че като сте подали ОКД5 сте вписали БУЛСТАТА
Здравните осигуровки, които е трябвало да внесете за своя сметка, обхващат периода от 20.08. до 19.09.2020 /или от 21.08. до 20.09., според конкретните дати в заповедта/ Т.е. - за части от двата месеца. Тези здравни осигуровки не зависят от размера на обезщетението, което Вие и платил работодателя, а са 8% върху 305 лв месечно /за пълен месец!/ или друг осигурителен доход, посочен от Вас в Декларация 7.  Направете си справка в НАП /на място или с ПИК/ за кой месец каква част от внесените от Вас ЗО са отчетени. По обратен ред си пресметнете осигурителния доход, който трябва да попълните в колона 4 за м. август и м. септември.
Дохода от наем разделете на 12 /ако за толкова месеци е/ и в колона 5 попълнете по 1/12  или 315 лв, ако смятам вярно,  за м.08 и м. 09. Т.е. за двата месеца , през които сте подлежали на осигуряване по чл.40, ал.5 от ЗЗО, имате доход от два месечни наема, намалени с 10% НПР
Ще се зачетат. Първите 60 р.д. от неплатения за 2020 г. се зачитат за стаж.
Броите 60 р.д. от 07.01. нататък. Независимо, че са преди 15.03. или преди 13.05.
Щом си подава молба и щом сте съгласни - може.
Само м.01 ли сте на възстановяване,  или през м.01 изтича процедурата за възстановяване?
ЗДДФЛ, ДР, §1, т. 29. "Лица, упражняващи свободна професия" са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:
а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;
б) не са регистрирани като еднолични търговци;
в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване


По това определение никъде няма изискване козметикът да е занаятчия и ако отговаря на трите условия,  спокойно може да се регистрира като упражняващ свободна професия.
За касовия апарат - вижте в наредбата в кои случаи свободните професии може да не издават касов бон.
А имате ли някакъв документ, на основанието на който автомобила да се ползва за фирмени нужди? Наем? Командировъчно?
Все  пак автомобила е личен, а не служебен.
Да започнем от тук: Ще откривам фирма ЕООД и управител на фирмата искам да бъде баща ми
т.е. Вие ще бъдете едноличен собственик на капитала на ЕООДто, а баща Ви ще бъде управител?
Ако е така - баща Ви има две възможности: да управлява по Договор за управление или да управлява по трудов договор. И в двата случая осигуряването е за всички осигурителни случай върху реалното възнаграждение, но не по-малко от МОД за управители по съответната дейност. Няма начин баща Ви да бъде самоосигуряващо се лице, след като не е собственик или съдружник!
И това е само за дейността "управление на дружеството" / сключване на договори, вземане на решения, … е, и издаването на фактури и отчети/. Ако има нещо друго за правене - кой то го прави, трябва да се осигурява според основанието, по което работи.
Това, че баща Ви е работещ пенсионер на пълен трудов договор, има значение до толкова, доколкото трябва да се следи за достигане на максималния месечен осигурителен доход от всичките дейности през всеки месец.

ПП След като искате да замесите и баща си, но не го допускате да работи сам, защо не спретнете едно ООД, в което той да е съдружник и управител? Тогава може да мине само със самоосигуряване и то само здравно.
Свържете се със счетоводител? Добре е да направите това преди започването на дейност, дори преди регистрацията. След започването на дейност е направо задължително!