Не е зле да поискате от бившия си работодател служебна бележка за ползвания при него платен и неплатен отпуск. Сега може дане ти търсят тазиеелжка, но рано или късно ще се сетят.
А на какво основание е сключен трудовия договор - безсрочен с изпитателен срок или срочен с изпитатеелн срак? Ако е безсрочен, то след изтичане на срока на изпитване договорът продължава като безсрочен и не е нужно преподписване. Не е нужно да чакате три месеца. Уведомете работодателя и представете документи. Така можете да ползвате защита. Не е невъзможно да Ви уволнят, но без Ваше съгласие ще е доста трудно.
Аналогично стоят нещата и при срочен договор, но той се прекратява с изтичане на срока/не срока на изпитване, а срока на договора/, завършване на работата или за каквото е сключен. При изтичането на такъв ТД нямате защита, независимо от бременност, болнични и т.н.
И още едно пояснение - за срок на изпитване се броят само действително отработените дни. Ако сте ползвала отпуск, болнични и н.н - прибавете ги към 6-те месеца.
Има право да сключи всякакъв трудов договор с друга фирма /в някои случай - и със собствената си филма/и граждански договор със всака фирма. В повечето случаи може и ГД със собствената фирма.
Ограниченията за сключване на ТД може да са от естеството на трудовия договор /напр. държавна служба и др./, не и от факта, че сте СОЛ.
Не питайте за осигуряването. То няма общо с въпроса. Но да си кажа - осигуряват Ви по ТД, а Вие се осигурявате като СОЛ. Ако е ГД - декларирате пред възложителя, че сте СОЛ и той не Ви осигурява.
Ако сте  имала работници през 2012 - подавате.
Ако работите сама - не подавате.
Дискетата се носи на място в съответната териториална ИТ. Носи се и разпечатка на декларацията.
Преди нова година ходих на място в НАП във връзка със тези задължения. Обясниха ми, че това са внесени пари, които не са обвързани с подадени декларации - някои лихви, някоя стотинка в повече над Д6, повторно внесени суми и т.н. Повечето от тези неща, които се отнасят за период слез 2008,  сега излизат в справката за задълженията и плащанията.
Това договорът е сключен днес и започването е от днес не ми звучи реалистично. Освен ако сте втора смяна. Но Вие си знаете
ЗОВ за 18 дни от април /с 22 работни дни/ са:
(210,00:22)*180*8%= 13,75
или 16,80:22*18=13,75
Това, че трудовия договор е сключен през април нищо не значи. Трябва да сте започнал/а работа през април, за да има осигуровки по трудовия договор.
Теоритично би трябвало да внесете осигуровки за частта от април, през която сте бил/а безработна. Пропорционално на работните дни. До миналата година практиката беше, че наличието на поне 1 ден в месеца със здравноосигурителни вноски, водеше зачитане на здравноосигурителните права за целия месец. От тази година чувам от тук - от там, че от НАП правели проблем за незвесени ЗОВ за части от месеца. Не зная този пробрем кога и как се явява - може би при справка за задълженията...
Така че не смея да те посъветвам да не си внесеш ЗОВ за частта на април, през която си без работа. Аз лично не бих внасяла, но това си е мой риск.
Споко
Лицето не подава нищо.
С първата Д1, подадена от работодателя се оправят нещата. Д1 се подава когато му дойде времето :)
Дохода от лихва не е осигурителен доход!
Може да се сключи директно като безсрочен
Като в работното време се пише 4 часа. Не е задължително да присъства думата "непълно".
Към  осн.възнаграждение трябва да има допълнително за прослужено време. Естествено, ако се полага. Няма значение, че е на 4 часа.
Трябва да попълните Таблици 1 и 2. Нали сте /сте били СОЛ през 2012.
Щом имате доход от личен труд  -изравнявате. А дали ще довнасяте или не - не е от значение по отношение на задължението за попълване.
Допуснла сте грешка.
1. Трябвало е в декларацията да посочите датата от 2010 г. От една страна - защото така е правилното, от друга - минала е давността да Ви глобят за неспазен срок
2. Подавайки през м. 04.2013 декларация с дата 01.01.2013 сама сте си поискали глобата.

Не зная как да Ви помогна.
Декларация 7 се подава еднократно , като се посочва датата, от която сами започвате да си внасяте здравните осигуровки.
Ако вече сте подали Д7 и не сте започвали работа, то не подавате отново.

А по какви приични за 2012 не са внесени ЗОВ? Пак ли сте била безработна? Подала ли сте тогава Д7?
Д7 се подава с датата, от която сте била длъжна сама да се осигурявате. Ако това е било през 2001 - то подайте от тогавашна дата.
Може да се наложи да подадете искане за отписмане на задължения по давност.
Не е редно да подавате Д7 с дата от м.03.2010, но Вие си решете дали Ви е изгодно така. Все пак се подписвате и че носите отговорност за неверни данни.
Не би трябвало да Ви назначават без трудова книжка., но не е невъзможно. Работодателят издава ТК само ако лицето постъпва първи път на работа. Във всички останали случаи работникът трябва да представи ТК при започване на работа, за да може работодателят да направи нужните вписвания. След това ТК Ви се връща. Работодателят не е длъжен да съхранява трудовите книжки.
Ако работодателят е поискал трудова книжка и Вие не сте я представила - проблема си е Ваш. Не зная как ще докажете, че не са Ви поискали ТК. Щом сте искала да Ви се признае професионален опит, защо не сте представила доказателство?
Освен това - запознайте се с вътрешните правила за организация на работната заплата във фирмата /нещо, което е трябвало да направите още при постъпване/ за да разберете кой стаж се зачита за придобит професионален опит и кой - не.
Старо, старо, колко да е старо... Не виждам да има промени в тази насока. Поне през последните 2-3 години.
Пък и за м. 02.2013 подадох две Д1 за няколко работника с дълъг неплатен.
Две декларации - с код 01 - за отработените дни и код 28 за дните в неплатен отпуск без стаж
Да поясня, че те сами ще си работят
От това следва, че задължително трябва да се оситуряват в ООД-то. Ако вършат и нещо друго, освен управлението,  за тази дейност трябва да се осигуряват като СОЛ или по трудов договор за дейността, която вършат.
Ако има съдружник, който само управлява  - може да избира СОЛ или ДУК. Или евентуално трудов договор като управител. Ако вече сте обявили ДУК в ТР, още повече - със заплащане, то вариантът е задължително осигуряване ДУК + осигуряване като СОЛ за неуправленската дейност.
Трудовият договор с ООД-то при Вас не е за препоръчване, щом работите другаде на 8 часа. Има много условности.
Накрая - щом мислите да работите  -свържете се със счетоводител. Докато е време. После може да е късно.
Изпратих ти на мейла есин списък на ЛПС със срокове на употреба. Не мога да си спомня от къде съм ги копнала, за да ти посоча нормативен документ
http://www.nap.bg/document?id=2969
Указание на министъра на финансите за определяне и внасяне на авансов данък за доходи от наем
Обърни внимание на стр. 4, горе.