Днес ......г. в гр. ........... на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда се сключи настоящия трудов договор между:..........
1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ / СЛУЖИТЕЛЯТ приема да изпълнява  длъжността ......., код по НКПД ...., съобразно изискванията на длъжностната характеристика, с която РАБОТНИКЪТ / СЛУЖИТЕЛЯТ предварително се е запознал.

2. Условия за изпълнение на трудовите задължения:
2.1. За място на работа се определя ..... /местонахождението на обекта/
2.2. Продължителността на работния ден е на .... часа при петдневна работна седмица.
2.3. Срокът на трудовият договор е до завършване на работите /изкопни те работи, земните работи, строителните работи и ли какъвто по-конкретен вид работи се сетите/ на обект...........
2.4. Изпълнението на задълженията по трудовия договор започва от постъпването на РАБОТНИКА / СЛУЖИТЕЛЯ на работа, което се удостоверява писмено
...
5. Прекратяване на договора:
5.1. Договорът се прекратява при изпълнението на работите /както са описани по-горе/ на обект и приемането им с протокол.
5.2. Договорът може да бъде прекратен и при други условия, предвидени в Кодекса на труда.
5.2. При прекратяване с отправяне на писмено предизвестие срокът на предизвестието и за двете страни е 3 /три/ месеца, но не повече от остатъка на срока по договора.
Прегледайте КТ и вижте каква защита имат майките при уволнение. Аз лично не видях да са защитени при дисциплинарно уволнение, но не четох старателно.
Този с ЕТ-то, ако е функциониращо и лекаря е СОЛ - да Ви даде декларация и да Ви издаде фактура за работата при Вас. Не  му удържате/внасяте нито осигуровки, нито данък.
За другите - внасяте осигуровки, независимо от размера на възнаграждението.
И внимавайте с тези ГТ - да не се окажат прикрити трудови...
 Осигуровки за пенсия /вкл. ДЗПО, ако са родени след 31.12.1959/ и здравни.
Справка КСО и ЗЗО.
И данък!
Поне за тези доктори, които не са СОЛове и/или пенсионери
За осигуровките няма значение дали заплатите са платени или не. Д1 и Д6 се подават до 25-то число на месеча, следващ месеца за който се отнасят. Същият е и срока за внасяне на осигуровките. После текат лихви. Няма отърване :)
Данъка е дължим едва след плащането на заплатите. Д6 за данъка и срока за плащането му са от 1-ви до 25-ти на месеца, следващ месеца на плащане на заплатите.
За датите в Д6 - вижте Наредбата и примерите в указанието на НАП.
В някои УП3 имам  следната забележка: "На основание т. 66и от ПКТП /работа в строителството/ осигурителния стаж до 31.12.1999 г. вкл., се счита от втора категория"
Намери съответния документ и виж дали те късае. При определени/повечето/  длъжности в строителството  пенсионирането е било по условията за втора категория, а осигуряването за трета. При промяна на правилника за категоризация, тези работници са "заварено" положение. Виж тази точка 66и до кога е валидна.

наредба за пенсиите и осигурителния стаж
Скрит текст :


ПРАВИЛНИК ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТРУДА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ /отм/
Скрит текст :

Понеже не ми се търси точният Ви въпрос, ще обясня принципа с пример:
Постъпвате на работа на 01.03.. със срочен ТД за 9 месеца до 31.12.... Същото е и при безсрочен ТД. За периода на договора или времето до края на годината ви се полагат (20:12)*9=15 дни отпуск. Този отпуск можете да ползвате още от 02.03., стига работодателят да разреши

ПП Абстрахираме се от факта, че 01.03 и 02.03 през 2014 г са почивни дни. Приемаме, че имате поне 8 месеца стаж преди това и че при предходния работодател не сте ползвали повече отпуск от полагащия се.
средно дневното не мога да го сметна как идва

Събирате осигурителния си доход от последните 18 месеца, събрате броя на работните дни за тези 18 месеца и делите първата сума на втората.
Това за прекъсване на осигуряването на СОЛовете за пенсиониране не го ли отмениха?
А това за синдика съвсем не го разбилам - синдиците не са ли при обявена несъстоятелност?
40-подаване на място
20-по ел път
Това са таксите за публикуване на ГФО.
Във въпроса не се уточнява какво заявление за 2014 г ще се подава и за това публикувах линк към цялата тарифа.
Тарифата е публикувана на първата страница на сайта на ТР
http://www.brra.bg/
Ето и самата тарифа
http://brra.bg/tarifa.pdf
Предполагам, че питате за икономически неактивно предприятие ;)
Предполагам, че знаете, че осигуровките на собственика не са разход на ЕООДто.
Ако тези "начислени" осигуровки са осигуровките на СОЛа  - В НАП ГДД по образец 1010а в срок до 31.03., в НСИ - Декларация за неактивно предприятие до 31.03. /виж дали може да се пода в НАП заедно с ГДД/, в ТР - ГФО в срок до 30.06. И си търсите счетоводител.
Ако през декември сте начислили оситуровки на работници - това вече е разход и ГДД е по обр.1010, подава се ГОД в НСИ или заедно с ГДД в НАП. За ТР няма значение - ГФО задължително се подава
Заповедта за прекратяване на договора трябва да е "считано от 19.04.2014" , независимо че е почивен. Датата на заповедта и датата на връчване може да е всяка дата /добре е да е работен ден/ между 19.03. и 17.04.
В случая ТЕЛКА няма значение за осигуровките.
Здравните са задължителни, пенсионните - по желание.
За данъка - погледнете ЗДДФЛ - може да има необлагаем доход - не помня дали важи и за ГД.
1. Този, който е на 4 часа има право на "пълен" отпуск, защото трудовият му стаж е колкото на работещите по 8 часа. Този с двата часа има право на 1/4 от отпуска на работещите по 8 часа.
2. Отпускът може да се ползва не само в размета на дните, полагащи се за отработеното до момента, а в размер на дните, полагащи се за цялата година или за срока на срочния договор. Стига шефа да разреши.
3. Предполагам, че срока на договорите е над 1 месец и учителите имат нужния стаж преди това
4. Все пак - при бюджетните предприятия има "вътрешни" правила и те гарантирам, че горните отговори са приложими.
Дължи, но ще плати когато работникът си го потърси. В срок от три години след уволнението
А може да дължи обезщетение и за дните от 24.03. до 10.04., ако новата работа е по-ниско платена.
Участие с личен труд
Добре де, а този пенсионер-съдружник, упражняващ дейност в собственото си дружество, не се ли е регистрирал като СОЛ?
Какво означава "По негово желание не желае да се осигурява и това е решено на УС"? За пенсия и за ОЗМ - добре /КСО дава право да се избира/, но здравното осигуряване на СОЛ, дори и пенсионер, е задължително. Смятате ли, че решението на УС е по-силно от ЗЗО?
И още един въпрос - този пенсионер осигурява ли се на друго място? Не питам за пенсията. Тя ще се отчита само при определяне на максималния доход, а коколкото знам у нас все още няма пенсии по 2400 лв.
Прочетете внимателно чл. 43, ал.5. Ако не в самия закон, то поне от в публикуваното от irenabrili Отговор 4 | Март 24, 2014, 18:02
ЗДДФЛ
Чл. 81а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) Лице - платец на доход, което, като е задължено, не издаде и не предостави на лицето, придобило дохода, образците по чл. 45, ал. 1, 2, 4 и 7, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание. За нарушения, извършени за повече от едно физическо лице, глобата или имуществената санкция се налага поотделно за всяко физическо лице.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в размер до 500 лв.

От друга страна - Вие сте СОЛ и нито Ви се издава сметка за изплатени суми, нито Ви се удържа данък. За получените суми Вие сте бил длъжен да издавате документ с реквизитите на фактура.