Напускането с предизвестие е по чл. 326, ал.1
Можете да опитате и по взаимно съгласие - чл. 325, ал.1, т.1
Договорът е безсрочен /най-вероятно/. Поне срокът на изпитване не го прави срочен.
Друг въпрос е, че според Кодекса на труда предизвестието не може да е по-малко от 30 дни. Записаното във Вашия ТД противоречи на КТ. Ако работодателят "се мине" да Ви освободи с 15-дневно предизвестие - добре. В края на краищата да е гледал какво пише и подписва. Все пак имайте готовност за 30-дневно предизвестие, както изисква КТ.
Само за справка - предизвестието при срочен договор е три месеца, но не повече от срокс на договора.
Дел
Не видях, че въпросът е риторичен
Не се удържа.

А може и да се удържа. Зависи от заплатата ;)
А, ако сумата беше по-голяма, напр. 800 лв. следваха ли се осигуровки? В смисъл, че е нямал други доходи до сега?

следваха
Ако ГД е за един месец или по-малко
До../Име, длъжност/
На основание чл. 331, ал.1 от КТ предлагам прекратяване на ТД .../№, дата/ с ... считано от ... /дата/. Предлагам обезщетение в размер на 4 /5,6.../ работни заплани или ...лв.
Очаквам Вашето съгласие в 7-дневен срок. Ако Вашето писмено съгласие не бъде получено до17,30 часа на  ... /дата/, ще считам предложението за неприето.
Управител на .../фирма/
дата
Подпис, печат
Пишете, че сте назначили човека на пълен месец по 2 часа на ден и заплата 340 лв. Какво е записано в ТД? При така обяснени нещата, разбирам, че в края на месеца ще плащате по 340 лв. Така ли? Ако не е - оправете нещата или обяснете по-разбрано. 
Вижте и къде е отразево работното време.
Иначе - ако месечния МОД за 8-часов работен ден е 440 лв, то при 2-часов работен ден месечният МОД ще бъде 110 лв. /440:8*2/. Ако месеца не е пълен  - МОД:работни дни в месеца*отработени дни. Е, пак се получава 66 :)/110:20*12/
Да,така е. Разлика може да дойде от броя раб. дни в месеца/месеците
Да, без декларация няма ба приемат болничнболничния. Дори работодателят да го е представил в НОИ, ще го върнат
Ако няма 9 месеца с ТД през последните 15, няма да има право на обезщетение.
Ако има общ трудов стац до три години, срокът на обезщетението е 4 месеца
Ако напусне по свое желание или по взаимно съгласие, обезщетението е 7,20 за раборен ден /около 145-165 лв месечно/
Ако напусне с предизвестие от работодателя, с изтичане срока на договора и т.н. , ще взема 60% от средното възнаграждение през последните 24 месеца. За месеците без работа се смята МРЗ.
Остава да кажеш, че тези, които получават детски, имат доход извън чл. 10, ал.1, т.1?
Нали детските не са облагаем доход по смисъла на ЗДДФЛ?

ЗДДФЛ
Чл. 13. (1) Не са облагаеми:
15. помощите и добавките от социално подпомагане, получени на основание на Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за закрила на детето, Закона за семейни помощи за деца или на друг нормативен акт, както и обезщетенията и помощите при безработица, получени на основание на нормативен акт;

т, че горния отковор е продиктуван единствено от логиката на закона. Тъй като законите не винаги са логични, пък и чл.22б е толкова недоизмислен... най-вероятно ще има някакни указания. После евентуално някои промени и нови указания...
Само да напомня нелогичния факт, вписан в ЗСПД, че при определяне на дохода за отпускане на детски се включват болнични, пенсии, стипендии и други необлагаеми доходии помощи
Kолеги пробвайте с друг експлорер. При мен се получи от Google Chrome

ДДСто с Google Chrome?
А защо да не се включва, нали се облага по реда на ЗДДФЛ?

Закон за семейните помощи за деца
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
 2.  "Доход" са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на ...
Евентуално ДДС при продажбата?
Я по-бавно и без съкращения, защото нищо не разбрах :(
Така, за да съм по конкретна като цяло  - уведомление по чл. 62, допълнителен трудов договор  с месечната,седмичната,дневната и почасовата сума? :wink1:
В уведомлението се пише ОСНОВНАТА МЕСЕЧНА заплата. Това, което ще му плащате в края на месеца бед "класа" и др.добавки.
В ТД пишете каквото искате.

При 2-часов работен ден осн. заплата не може да е под 85 лв. От там нагоре - както се договорите.
Допълнителен трудов договор в НАП на двучасов работен ден, с почасово заплащане

И какво Ви притеснява декларирането? Предполагам питате за уведомлението по чл. 62, нали?
Код за допълнителен ТД, длъжност, месечна заплата 141 или колкото е.
Това с почасовото плащане си го впишете в ТД. Ако имате желание, разбира се. И в ТД заплатата може да се договори за месеца. Дори е по-добре.