В случая осигуряването е самоосигуряване като съдружник в търговско дружество. През годината избира върху какъв доход авансово да внася осигуровки  /от 560 до 3000). В края на годината изравнява осигурителния доход според реалния доход, който е получил за дейността си като СОЛ. Възнаграждението за личния труд на съдружниците в собственото им дружество е такъв доход.
Според посочените от Вас цифри, може през годината да се осигурява и на 560, и на 2000, но в края на годината за реален осиг.доход ще се счита 1000 лв и в единия случай  ще трябва да довнася, а в другия ще му връщат осигуровки.  Така че най-добре е авансовите осигуровки да са на 1000 лв .

ПП  Явно подобен проблем сте имали и преди години. Нещата не са се променили.
Може би по-правилно и да изтрия написаното по-горе, но ще Ви го оставя
След като в последните години нямате прекъсване на ОСИГУРИТЕЛНИЯ стаж и НЕ СТЕ пенсионер за стаж и възраст, ще имате право на обезщетение за безработица .
Ако напуснете по свое желание /чл.326/, взаимно съгласие (чл.325, ал.1, т.1) , по чл.³1 или дисциплинарно уволнение, ще имате право само на минимално обезщетение (4 месеца по около 200 лв месечно).
Ако трудовия договор е прекратен от работодателя /извън изброените по-горе членове/, ще имате право на обезщетение за период според осиг.стаж от 2002 г.насам в размер на 60% от средния осигурителен доход от последните 24 месеца преди месеца, през който е прекратен договора.
Последния работен е 29.11
Дали няма да стане, ако напишете в заповедта, че прекратявате ТД "считано от 02.12" и днес до 23:59 подадете уведомлението?
За регистрацията в АЗ срокът е 7 работни дни /ако не бъркам/ и може да се регистрира и в сряда

А срочния договор на какво основание е?
С ДС може на всеки индивидуално да се промени работното време. Щом има "споразумяване" - няма проблем.
Ако ще ползвате чл. 138а - става със заповед и е добре да е за цялото звено
Можете да сте максимално коректни, ако напишете в заповедта:
 - Дата на заповедта - датата на съставяне (напр. днешна, вчерашна...)
- Дата от която се прекратява ТД (датата "считано от") - някоя разумна бъдеща дата, преди която заповедта ще бъде връчена. Напр. 10.10., 15.12. или защо не 19.12..
- Дата на връчване : оставете празно или напишете "с куриер". И в двата случая прикачете обратната разписка.

Уведомлението се подава в 7-дневен срок от датата на прекратяване (датата "считано от")
Никъде няма задължение ДУ за се обявява в ТР! Задължително е да се впише името на управителя. Когато като управител в ТР е вписан някой от съдружниците, той може да управлява и по ДУ, и като СОЛ, дори по ТД. Когато в ТР е обявено, че управлява по ДУ /пък ако е обявено и възнаграждение/, трябва да управлява по ДУ и прекратяването на ДУ предполага /не казвам, че е задължително, ама.../ в ТР да се промени съответния текст.
Когато управител е трето лице, възможността за управление е само по ДУ /бих казала  - и по ТД, но много колеги или юристи биха оспорили/. Няма значение дали ДУ е обявен в ТР иил не. Самото вписване на името на управителя в ТР предполага облигациотто правоотношение. Осигуряването на такъв управител по ДУ според мен е от датата на овластяването му за управител /вписването на името му в ТР/ до края на дейността му - акта на освобождаване. Не зная доколко е издържано, но според мен не е проблем в решението за  прекратяване на ДУ да се впише, че управителят ще изпълнява функциите си до отписването му от ТР. Тогава двете дати /спиране на дейност и отписване/ ще съвпаднат.
Това, че са само два дни и се плащат от работодателя, не означава, че не трябва да се подаде информация за този болничен в НОИ.
За двата работни дни болничен работодателят плаща по 70% от надницата, като от сумата се удържат осигуровки.
За останалите болнични - ако между тях има работни дни, за всеки болничен първите три работни дни се плащат от работодателя по 70% от надницата. Ако между някой от тяп няма прекъсване /болнични - продължение/, работодателят плаща само за първите три работни дни от поредицата болнични. За всички останали работни дни от болничните получаавте обезщетение от НОИ в размер на 80% от среднодневния осигурителен доход 18 месеца назад
По втория въпрос - така е правилното.
По първия  - не мога да кажа дали ще стание без предписание. По-скоро не.
А защо сега се усетихте да коригирате? Проверка? Болнични?
Аз не бих правила нищо. Четири дена не са чак толкова много. Пък когато на някого почнат да пречат - да даде предписание. Тогава ще му мисля :)
Кога да спре да се осигурява за ДОО защото ще продължава дейността като ЕТ - няма задължение да спира осигуровките за ДОО. Може да го направи само по желание. Това може да стане най-рано след датата, от която е отпусната пенсията.
как да спре да се осигурява за ДОО - спира и толкоз :)  Започва да подава Д1 само със ЗО.
как ще си възстанови надвнесените вноски за ДОО,ако отпуснатата пенсия е от 01.09 например. - никак. Може да се възползва от тези осигуровки, като подаде заявление за увеличаване на пенсията. Друг въпрос е дали си заслужава.
Или лошо са Ви казали, или лошо сте разбрали...
В ТК се пише от първия работен ден /деня, в който лицето фактически е постъпило на работа/ до първия неработен ден след прекратяване на ТД /датата "считано от", посочена в заповедта/
Друг въпрос е, че лицето не може да постъпи на работа преди да получи заверена справка за регистриран ТД.
Пример: ТД от 01.10. , справка от НАП на 03,10, постъпва на работа на 09,10. В ТК пишете от 09,10
Нямам възможност да проверя чл.40 на ЗЗО, но когато неаплатения е по желание вна работника,  здравните осигуровки са за негова сметка.
При болничните има бруто и нето. От сумата на болничния се удържат лични осигуровки (за пенсия, ОЗМ, ПКБ, ДЗПО  и здравни  - както при заплатата по трудов договор). Върху болничните (три дни от работодател) не се удържа данък върху доходите.
Ако сумата, която остава е под минамалната работна заплата, след приспадане на нормативно признатите разходи - не.
Допълвам: сумарно от двата /всичите/ граждански договори
Не е задължително да прекратите договора. Ако искате - чл. 328, ал. 1, т. 10 /ако не бъркам).
Допълнителните възнаграждения при освобождаване поради пенсиониране - когато ѝ ако се прекрати договора. С последната заплата.
Трите дни от работодател са 70% от среднодневното възнаграждение за месеца на настъпване на неработоспособността. Вие имате ли отработен ден през м.ноември? Ако нямате, би трябвало да вземат заплатата Ви по договор, но не под МРЗ. Като правя пресмятания по посочената сума, нещо не ми се връзва. Или се отнася за по-малко от три работни дни (от коя дата започва болничния?) или има нещо с непълно работно време..
Поискайте си фиша за заплатата, вижте какво пише в него и после ще коментираме
Спорад мен - не, но изчакайте и други отговори
Какво мислите да избекнете чрез ГД, а не с "личен труд"?
На практика няма значение как ще го наречете - и облагането и осигуровките са едни и същи. Става и ГД.

ЗДДФЛ, Допълнителни разпоредби, §1
26. "Трудови правоотношения" са: ...
и) правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери, извън случаите по чл. 37, ал. 1;
Сигурно може :) Стига да има кой са работи, защото болният трябва да се лекува.
По време на болничния по ТД, СОЛът си дължи пълните осигуровки.  Освен ако не подаде ОКД5 за спиране и възобновяване на дейност.
1. Дт Разчети със застрахователи/ кт Каса или банка - със сумата на плащането
В края на годината:
2. Дт Разходи за външни услуги / Кт Разчети със застраховател - с частта от застраховката, отнасяща се за 2019
3. Дт Разходи за дейността / Кт Разходи за външни услуги
4. Дт Разходи за бъдещи периоди / Кт Разчети със застрахователи - с частта, отнасяща се за 2020
Догодина:
5. Дт Разходи за външни услуги / Кт Разходи за бъдещи периоди
6.  Дт Разходи за дейността / Кт Разходи за външни услуги

С оглед на малката сума, бих се ограничила само с операции 1, 2 и 3 и ще призная целия разход за 2019 или евентуално 1 и 4 сега,  а 5 и 6 с цялата сума през 2020

Операция 1 се повтаря толкова пъти, колкото вноски правите ( например при назначаване на нов работник).