Прекратяването на договора  по взаимно съгласие и с отправяне на предизвестие са две различни неща. Прекратяването по чл.331 е трети вариант. Трите варианта взаимно се изключват.
Прекратяването по взаимно съгласие може да стане от днес за утре. Достатъчно е едната страна да направи предложение, а другата да се съгласи. Няма ограничения, няма обезщетения (само за неползван отпуск).
Прекратяването по чл.331 е по инициатива на работодателя и със съгласието на работника, за което работодателят плаща поне 4 заплати.
Предизвестие може да се отправи от работника (винаги) или от работодателя (при определени условия). Ако някоя от страните не спази срока на предизвестието, дължи на другата обезщетение в размер на заплатата за неотработеното време
Единственото сигурно е, че не се подава ОКД5, а само Д1 и Д6.
Всичко останало зависи от конкретния ДУ - как е регламентирано в него "нямането" на дейност. Кавичките подсказват, че "нямането" е много относително понятие. Преговорите преди сключване на конкретен договор, търсенето на клиенти, подписите върху платежни, декларации и т.н. СА управленска дейност. От такава гледна точка може да имате проблеми.

ПП Не разбрах какво е това ЕООД със съдружници....
И аз ги сметнах 13.
За м.04 нямате 10 отработени дни. За м.05-12 Ви се полагат (20:12)*8=13,33 ~ 13 работни дни.
1. Полага се. Прехвъря се. Плаща се само при прекратяване на трудовия договор.
2. Мисля, че не. Изчакай и други отговори.
3. Може. Може.
Ексел
Микроинвест Делта
Дали са лесни за употреба - не зная, но поне са безплатни.
Не съм много наясно с тези програми, но явно договорът Ви е срочен и ще бъде прекратен с изтичане на срока. Независимо дали сте в болнични, майчинство или не. За да Ви  назначат за постоянно, трябва да сте на работа. Ако работодателят има желание и ако това не е в нарушение на изискванията на програмата, може да Ви преназначи преди 45-дневния болничен.
Ако ТД се прекрати по време на майчинството, ще продължавате да получавате пари от НОИ до 410-ия ден.
Понеже говорите за старт в кариерата, искам да напомня, че за да имате право на "платени" болнични трябва да имате 6 месеца осигурителен стаж с осигуровки за общо заболяване и майчинство. Тези месеци са общо при всички работодатели от началото на трудовия Ви път. За "платено" майчинство се изискват 12 месеца осигурителен стаж с осигуровки за ОЗМ. При работа на 4 часа два отработени месеца са един  месец осигурителен стаж.
Ка кво общо има увеличението за прекратяване на ТД (чл .62) с обезщетението по чл.224?

Иначе: ако има йакво да коригирате - възможно е.
Не сте ме разбрали. Имам счетоводител. Той ме посъветва да говоря с наемодателя да приспадне от наема сумите, които съм плащал за авансовия данък. Наемодателя обаче отказва. Вие какво ще ме посъветвате?
Ще Ви посъветвам (отново) да прочетете закона. Посъветвайте и Вашия счетоводител да направи същото! Освен ако не сте потърсили помощ едва след като сте забъркали кашата.
Първо - не Вие трябва да плащате данъка,  а трябва само да го внасяте (има разлика!) . Разбира се, след като го удържите от наемодателя при плащането на наема и документирате това със попълване (и подписване!) на СИС (сметка за изплатени суми. По образец).
Освен това: авансовия данък не се внася всеки месец, а на тримесечие. След подаване на съответната декларация. При плащане през четвъртото тримесечие не се удържа данък, освен ако наемателят писмено не е заявил, че желае удържане. Погледнете какво трябва да декларира получателя на доход в СИС.
Нещата не стават с "говорене", а с документи и прилагане на законите.

Сега остава да кажете, че наемодателя има ТЕЛК над 50%....
Може да ползва дните накуп. Може да ползва пълния отпуск за 2017, а след 01.01.2018 - и пълния отпуск за 2018. Разбира се с разрешение от работодателя.
За 2014 нищо не мога да кажа. Първо - не ми се чете КТ; втото - информацията не е достатъчна. Ползвана ли е част от отпуска за 2014, каква част е прехвърлена в 2015, от кога жената е в болнични и майчинство...
Плащането на данъка и осигуровките няма нищо общо със сроковете за подаване на Д1, Д6 и Д6 с код 8.
Д6 с код 8 се подава от 1-ви до 25-ти на месеца, следващ месеца, през който е изплатен дохода и удържан данъка.
Сроковете за декларации 1 и 6 много добре са дефинирани в Наредба Н-8.
Здравейте. Аз съм ЕООД. Сключих договор с физическо лице за наем на помещение с търговска цел на стойност 250лв на месец. Всеки месец внасям авансов данък. Въпросът ми е: Наемателя трябва ли да приспадне сумите, които съм внесъл от данъка, от наема, който плащам? Понеже на мен наема ми става 272 лв, а това ми е разход, а и не съм сключил договор за тази сума. Благодаря.

След като сте решили да икономисате разхода за счетоводител и да се оправяте сам, добре е да прочетете още веднъж ЗДДФЛ в частта за авансовото облагане на доходите от наем. В горния текст открих поне три грешки: "Всеки месец внасям авансов данък", "мен наема ми става 272 лв", "това ми е разход"
За да има право на обезщетение, към момента на прекратяване на договора трябва да има поне 9 месеца от последните 15 календарни с осигуровки за безработица (ТД, ДУ...), да не подлежи на осигуряване на друго основание (втори ТД, ГД,СОЛ...) и да не е пенсионер. Напомням, че при СОЛ не се внасят осигуровки за безработица.
Доколко си спомням, времето на борсата не се брои при пенсиониране, но не съм сигурна.
Заради осноеанието - не. Заради другите условия - не мога да кажа.
ако управителят получава заплащане по договор за управление - това води ли се като разход на фирмата? - води се
Днес ще дойде лицето до края на работния ден.
Значи датата на връчване е днешна. Датата на заповедта - днешна, вчерашна...а защо не и от 01.09.  Нищо не Ви пречи и никой не забранява да си издадете заповедта докато работника боледува.
1. Ако получава обезщетение не подава Д7 и не си внася ЗО.
2. Ако не получава обезщетение, би трябвало да си е подал Д7 и да си внася ЗО независимо дали има или не ГД.
3. Ако ГД минус НПР е под МРЗ, не обявява нищо в Бюрото по труда / НОИ.
4. Не удъжате ДОО и ЗО. Данък удържате САМО ако лицето е пожелало (в СИС има място за отметка).
5. Изпълнителят си подава ГДД и попълва таблица 2, възложителят подава справка по чл.73, а ако удържа данък - и Д55
Когато има фактура, неотразена в счетоводството, тълкуването на НАП е следното: фактурирания материал (гориво, услуга...) е ползвано за придобиване на ползи, неотчетени като приход. Пресмятат си някакъв хипотетичен пеиход и го облагат с данъци (корпоративен, ДДС...).
Съвет: отчитайте всички фактури, като определено количество от тях отнесете за "лични нужди". И обяснете на шефа какво "печели" с тези фактури.
Вече сме м.10, т.е. четвърто тримесечие. Ако плащате сега, не удържате данък. За да удържите такъв, изпълнителят трябва да е пожелал това писмено. Разгледайте СИС.
Получаването на субсидията не е дейност и не изисква ЗП да се осигурява за целта.
Някои субсидии изискват да не се прекратява дейността за определен период от време. Вижте какви са условията за отпускане на конкретната субсидия. Прекратяването на дейност, респ. на осигуряване, може да Ви изиграе лоша шега.
От мен имате "не". Прекъсването на осигуряването от 01.10.2016 до 18.04.2017 е повече от 6 месеца и няма как да изпълните условието за 9 месеца с осигуровки за безработица от последните 15.