Определяне на облагаемия доход и на данъчната основа
Чл. 16. (1) Облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно съгласно разпоредбите на този закон.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При определяне на облагаемия доход не се включват доходите, подлежащи на облагане с окончателни данъци по реда на този закон или с окончателни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, както и доходите, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси.
Облагаем доход = Придобит - НПР (чл.29)
Годишна данъчна основа = Облагаем доход - Осигуровки (чл.30)
Получена сума =  Придобит - Осигуровки - ДОД
Да допълня:
Придобит доход - сумата по ГД преди всички намаления
При ФЛ определящо е датата на плащане и за това включвате цялата сума в ГДД за 2014
След като това лице не е СОЛ, не се прави изравняване на осиг.вноски и не се вълнувате от тях. Само приспадате сумата от облагаемия доход. Не ми се търси основание, но бих приспаднала цялата сума на личните осигуровки
Не виждам какво основание има за регистрация като ЗП? Нали само ще продавате, а няма да произвеждате?
Защо ти е 18 месеца непрекъснат стаж?
Имаш ли 12 месеца стаж - имаш. Осигурена ли си за общо заболяване и майчинство преди 45-дневния болничен - предполагам, че си или ще бъдеш.
Тогава какво те притеснява? Минималното майчинство ти е в кърпа вързано :), а ако имаш по-добри доходи през /някои от/ последните 18 месеца - може да имаш и над минималното :)
1. Няма осигуровки по ТД.
2. Защо да се внасят ЗО по ГД? Или всички осигуровки или нищо. Лицето не е пенсионер.
Заради трудовия договор за стажуване, ще има актуализация, ама то това е вече резон, едно след друго изменения, толкова сме свикнали с тях, че ...
Ако си обърнала внимание в бр.27 на ДВ има цели две изменения на КТ - едното на стр.26 - ЗИД на КТ, а другото на стр. 6 - в Заключителните разпоредби на ЗИ на ЗЗБУТ. Добре че второто не е свързано с убедомлението по чл. 62 и поредна промяна на ПП:)
7388
по какъв начин мога да изисквам фишовете си при положение , че ми се отказвт
Кодекс на труда
Задължение на работодателя за начисление и плащане на трудово възнаграждение
Чл. 128. Работодателят е длъжен в установените срокове:
1. да начислява във ведомости за заплати трудовите възнаграждения на работниците и служителите за положения от тях труд;
2. да плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената работа;
3. да издава при поискване от работника или служителя извлечение от ведомостите за заплати за изплатените или неизплатените трудови възнаграждения и обезщетения.
7389
Първо питаш, изясняващ си ситуацията и чак после се разправяш :)
Има нещо, което не е точно така, както ни го представяш или данните, които даваш са недостатъчно.
Лице в неплатен отпуск по чл.160 от КТ над 30 работни дни сключва ГД с фирма, различна от работодателя по ТД. Сумата е под МРЗ.
 1. Във връзка с чл.4, ал.3, т. 5 смята ли се, че това лице е осигурено на друго основание през съответния месец? Т.е. - трябва ли да има осигуровки по този ГД?
 2. Какво правим със ЗОВ по ТД, ако по ГД има /здравни/ осигуровки, но срока на ГД е 5 дни?

В края на краищата кое е по-важно в случая - че има ТД или че по този ТД няма осигуровки?
7391
И няма удръжки?
Добре де, не бях отчела че за трите дни се плаща 70% и просто се получи същото число без удръжките
Коригирам се  - около 1010
:blush:

А защо сте получила 618 лв можете да си погледнете във фиша или да попитате в счетоводството.
7392
към 1080
Става и с тетрадка, но да е прошнурована и прономерована. И да съдържа реквизитите по прил.1 от Наредбата за ТК. Поне в ИТ София град и ИТ София окръг признават и тетрадка.
За уведомлението - да
За Д1 - БТВ, но не по-малко от МОД
Самият дневник носи наименованието " Дневник на издадените трудови книжки " . На какво основание правите тези вписвания

Аз също не мога да си обясня на какво се основава изискването за вписване "движението" на трудовите книжки. Имала съм спор с инспекторка от ИТ и крайният резултат беше препоръка да се води дневник на приетите и предадени ТК. Освен това смятам, че е незаконно задържането ТК в досието на работниците със или без декларация от тяхна страна.

НАРЕДБА за трудовата книжка и трудовия стаж
Чл. 1. (5) Всеки работодател трябва да води прономерован, прошнурован и заверен с неговия подпис и печат дневник за издадените от него трудови книжки съгласно приложение № 1
Пак в същата наредба чл.1 (2) Работодателят, след като вземе необходимите данни от трудовата книжка, я връща на работника или служителя.
както и в КТ Чл. 348. (3) Трудовата книжка се съхранява от работника или служителя, който е длъжен да я представя на работодателя при поискване, както и за вписване на нови обстоятелства в нея.
само протокол, подписан от всички съдружници,  стига
С УП-3
Защо с УП? Не е ли само по данни от Персоналния регистър?
Може. Щом ръководителят е съгласен ;) Това са си ваши вътрешни взаимоотношения и си ги решавайте по вътрешни правила.
Защо смятате че тези 5 дни са толкова фатални?
Тогава издайте фактурата на петия ден след първото плащате, но с цялата сума.
Ако много държите - издайте две или три фактури. Няма никакъв проблем да имате три фактури за аванс.
Трябва да назнача двама шофьори, които ще работят до завършване на работата на обект, за който е наета механизацията. Дайте съвет, как е най-правилно да формулирам договорът им!
Искаме да ги наемем само да работят за времето по договорът ни за наем на механизация и когато приключи да ги освободим.

Времето на наема на механизацията не може да бъде основание за ТД по 68/1/2

Виждам, че сте се допълнили  - "ремонт на улица ХХХ" , "ремонт на улици в кв...." или "ремонт на улици по обществена поръчка с възложител ...." са добри формулировки за вида работа.
Ако после Ви трябват за още нещо - прекратявате този ТД и сключвате нов за другата работа.

Основанието на договора за наем на механизация няма общо с основанието на ТД на шофьорите.