Защо 40 дни болнични?
Доколкото знам непрекъснатите болнични могат да продължат 180 дни....
Да на всички въпроси.
С ДС променяте само длъжността, не и вида и срока на договора.
Подвате уведомление и работата по новата длъжност може да започне след подписване на справката.
Не виждам какво пречи да се промени длъжността, а ТД да остане срочен до края на трите месеца. Промяната на длъжността може да стане с ДС
Хубаво са превеждали, а какво са декларирали?
4,8% от 420 лв пропорционално на работните дни в месеца
Не, възложителят не дължи данък по ГД. Данъкът е задължение на изпълнителя, т.т. -твое. Просто през първите три тримесечия възложителят удържа данъка от възнаграждението ти и го внася в бюджета.
просто другият месец не внасяте ДОО соб за Ноември и надвнесените от октомври ще покрият задължението "автоматично"
Много се извинявам, но в горните коментари съм допуснала грешка.   :blush:
Наистина предизвестието по втори ТД може да бъде 15 дни - чл.334, ал. 1 от КТ. Можете да посочите това основание в молбата.
Напускането с предизвестие е по чл. 326, ал.1
Можете да опитате и по взаимно съгласие - чл. 325, ал.1, т.1
Договорът е безсрочен /най-вероятно/. Поне срокът на изпитване не го прави срочен.
Друг въпрос е, че според Кодекса на труда предизвестието не може да е по-малко от 30 дни. Записаното във Вашия ТД противоречи на КТ. Ако работодателят "се мине" да Ви освободи с 15-дневно предизвестие - добре. В края на краищата да е гледал какво пише и подписва. Все пак имайте готовност за 30-дневно предизвестие, както изисква КТ.
Само за справка - предизвестието при срочен договор е три месеца, но не повече от срокс на договора.
Дел
Не видях, че въпросът е риторичен
Не се удържа.

А може и да се удържа. Зависи от заплатата ;)
А, ако сумата беше по-голяма, напр. 800 лв. следваха ли се осигуровки? В смисъл, че е нямал други доходи до сега?

следваха
Ако ГД е за един месец или по-малко
До../Име, длъжност/
На основание чл. 331, ал.1 от КТ предлагам прекратяване на ТД .../№, дата/ с ... считано от ... /дата/. Предлагам обезщетение в размер на 4 /5,6.../ работни заплани или ...лв.
Очаквам Вашето съгласие в 7-дневен срок. Ако Вашето писмено съгласие не бъде получено до17,30 часа на  ... /дата/, ще считам предложението за неприето.
Управител на .../фирма/
дата
Подпис, печат
Пишете, че сте назначили човека на пълен месец по 2 часа на ден и заплата 340 лв. Какво е записано в ТД? При така обяснени нещата, разбирам, че в края на месеца ще плащате по 340 лв. Така ли? Ако не е - оправете нещата или обяснете по-разбрано. 
Вижте и къде е отразево работното време.
Иначе - ако месечния МОД за 8-часов работен ден е 440 лв, то при 2-часов работен ден месечният МОД ще бъде 110 лв. /440:8*2/. Ако месеца не е пълен  - МОД:работни дни в месеца*отработени дни. Е, пак се получава 66 :)/110:20*12/
Да,така е. Разлика може да дойде от броя раб. дни в месеца/месеците
Да, без декларация няма ба приемат болничнболничния. Дори работодателят да го е представил в НОИ, ще го върнат
Ако няма 9 месеца с ТД през последните 15, няма да има право на обезщетение.
Ако има общ трудов стац до три години, срокът на обезщетението е 4 месеца
Ако напусне по свое желание или по взаимно съгласие, обезщетението е 7,20 за раборен ден /около 145-165 лв месечно/
Ако напусне с предизвестие от работодателя, с изтичане срока на договора и т.н. , ще взема 60% от средното възнаграждение през последните 24 месеца. За месеците без работа се смята МРЗ.
Остава да кажеш, че тези, които получават детски, имат доход извън чл. 10, ал.1, т.1?
Нали детските не са облагаем доход по смисъла на ЗДДФЛ?

ЗДДФЛ
Чл. 13. (1) Не са облагаеми:
15. помощите и добавките от социално подпомагане, получени на основание на Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за закрила на детето, Закона за семейни помощи за деца или на друг нормативен акт, както и обезщетенията и помощите при безработица, получени на основание на нормативен акт;

т, че горния отковор е продиктуван единствено от логиката на закона. Тъй като законите не винаги са логични, пък и чл.22б е толкова недоизмислен... най-вероятно ще има някакни указания. После евентуално някои промени и нови указания...
Само да напомня нелогичния факт, вписан в ЗСПД, че при определяне на дохода за отпускане на детски се включват болнични, пенсии, стипендии и други необлагаеми доходии помощи