Пишете, че сте назначили човека на пълен месец по 2 часа на ден и заплата 340 лв. Какво е записано в ТД? При така обяснени нещата, разбирам, че в края на месеца ще плащате по 340 лв. Така ли? Ако не е - оправете нещата или обяснете по-разбрано. 
Вижте и къде е отразево работното време.
Иначе - ако месечния МОД за 8-часов работен ден е 440 лв, то при 2-часов работен ден месечният МОД ще бъде 110 лв. /440:8*2/. Ако месеца не е пълен  - МОД:работни дни в месеца*отработени дни. Е, пак се получава 66 :)/110:20*12/
Да,така е. Разлика може да дойде от броя раб. дни в месеца/месеците
Да, без декларация няма ба приемат болничнболничния. Дори работодателят да го е представил в НОИ, ще го върнат
Ако няма 9 месеца с ТД през последните 15, няма да има право на обезщетение.
Ако има общ трудов стац до три години, срокът на обезщетението е 4 месеца
Ако напусне по свое желание или по взаимно съгласие, обезщетението е 7,20 за раборен ден /около 145-165 лв месечно/
Ако напусне с предизвестие от работодателя, с изтичане срока на договора и т.н. , ще взема 60% от средното възнаграждение през последните 24 месеца. За месеците без работа се смята МРЗ.
Остава да кажеш, че тези, които получават детски, имат доход извън чл. 10, ал.1, т.1?
Нали детските не са облагаем доход по смисъла на ЗДДФЛ?

ЗДДФЛ
Чл. 13. (1) Не са облагаеми:
15. помощите и добавките от социално подпомагане, получени на основание на Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за закрила на детето, Закона за семейни помощи за деца или на друг нормативен акт, както и обезщетенията и помощите при безработица, получени на основание на нормативен акт;

т, че горния отковор е продиктуван единствено от логиката на закона. Тъй като законите не винаги са логични, пък и чл.22б е толкова недоизмислен... най-вероятно ще има някакни указания. После евентуално някои промени и нови указания...
Само да напомня нелогичния факт, вписан в ЗСПД, че при определяне на дохода за отпускане на детски се включват болнични, пенсии, стипендии и други необлагаеми доходии помощи
Kолеги пробвайте с друг експлорер. При мен се получи от Google Chrome

ДДСто с Google Chrome?
А защо да не се включва, нали се облага по реда на ЗДДФЛ?

Закон за семейните помощи за деца
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
 2.  "Доход" са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на ...
Евентуално ДДС при продажбата?
Я по-бавно и без съкращения, защото нищо не разбрах :(
Така, за да съм по конкретна като цяло  - уведомление по чл. 62, допълнителен трудов договор  с месечната,седмичната,дневната и почасовата сума? :wink1:
В уведомлението се пише ОСНОВНАТА МЕСЕЧНА заплата. Това, което ще му плащате в края на месеца бед "класа" и др.добавки.
В ТД пишете каквото искате.

При 2-часов работен ден осн. заплата не може да е под 85 лв. От там нагоре - както се договорите.
Допълнителен трудов договор в НАП на двучасов работен ден, с почасово заплащане

И какво Ви притеснява декларирането? Предполагам питате за уведомлението по чл. 62, нали?
Код за допълнителен ТД, длъжност, месечна заплата 141 или колкото е.
Това с почасовото плащане си го впишете в ТД. Ако имате желание, разбира се. И в ТД заплатата може да се договори за месеца. Дори е по-добре.
Преди 7-8 години при участия в търгове искаха баланси и ОПР-та, като част от подадения в статистиката отчет. Искаха и копие на първата страница в входящия номер.
Преди 3-4 години в разни професионални организации искаха само входящия номер от статистиката, но вече и те се отказаха. Нали всичко го има в ТР?


ПП Според мен "заверен СБ и ОПР" означава подписан от съставителя и управителя, а "заверено копие от документ" - да има надпис "Вярно с оригинала", подпис и печат

Наистина е най-добре да се попита този, който иска дакументите.
Защо не? Няма дейност, няма осигуровки :)

По тази логика, ако имам договори си за текущо счетоводно обслужване и издавам фактури на клиентите на всяко тримесечие /на 30.03., 30.06. и т.н/ , то на 01.01. мога да подам ОКД5 за спиране на самоосигуряването, на 29.03 - за възобновяване, на 03.04. отново спирам, и т.н.
Дали ще мине?
Абе съвсем не съм сигурна дали "начало на дейност" дори за целите на осигуряването осначава "първа приходна фактура/първи касов бон"
Ако на 01.11 сключите някакъв договор, на 03.11 купите материали, на 05.11 назначите двама работника, а на 20.11 издадете фактура за услугата или касов бон за плащането - коя дата ще е начало на дейност? А ако на 25.10. сте сключили договор за наем на помещение или оборудване?
Подавате две Д1.  Сумата на обезщетението се разделя в двата месеца, пропорционални на работните дни и така се вписва в Д1
Вижте с какъв код се подава, когато става въпрос за това обезщетение. Не се прави корекция на подадените Д1
След като е продал дяловете /не акциите/ в ЕООДто, то той вече не е съдружник в него и не може да се самоосигурява. Щом още е бил управител, то е трябвало да се осигурява или по ДУ или по ТД с длъжност управител. Зависи по какъв начин е сключен договора за управление.
Доколкото знам давността на административното наказание е 1 година, но не гарантирам 100%.
Осигуровките, които са направени като СОЛ са недължимо внесени и подлежат на връщане, а подадените Д1 - на заличаване.
А как ще се оправяте с управлението, евентуалните доходи от управление и дължимите осигуровки -не ми се мисли.
при работа на два часа по основен трудов договор ще бъде зачетен един ден трудов стаж за един ден осигурителен стаж при пенсиониране.
Кой е казал подобно нещо? При ТД на два часа един отработен ден се зачита точно за 2 часа трудов стаж и точно за 2 часа осигурителен стаж. Или 4 отработени дни при основен ТД на два часа се зачитат за един ден трудов стаж и един ден осигурителен стаж.