Напиши в Гугъл "Файлът не може да бъде намерен"
Има много теми и достатъчно отговори.
Що не си направите подходяща длъжностна характеристика?
Не зная как е при шофьорите, но в строителството провеждаме ежедневен инструктаж само на работниците, които през съответния ден работят на обекта. По предписание на ИТ в книгите за ежедневен инструктаж се подписват и проектантите, управителя, допи счетоводителя, когато в съответния ден са били на обекта.
Отсъстващи работници и такива, чиито работни места не подлежат на ежедневен инструктаж, не се подписват.
Не зная какво разбираш под "сега", но ако се отнася за период преди 11.05.2013 г - трите години няма да са минали :)
Моля.
И да не забравите Протокол от решението на Общото събрание за приемане на отчета и таксата за вписване :)
Имаше и нещо за облекчена форма на ГФО...
E, само с 5 единици в капитала не ще да е :))
Елементите на ГФО са изброени в Закона за счетоводството.
Не е задължително. Нали всичко отива в една сметка.
Коригираща Д1 с верни данни и нова Д6 с разликата за доплащане
1. Понятието "опростена фактура" отдавна не съществува. Всички фактури са си... фактури. Въвежда се в дневника за покупките с код 01. Внимавате кои колони попълване. По фактурата нямате право на данъчен кредит
2. При Вас как идват парите - по банка или в брой? Издавате ли фискален бон? Осчетоводявате според плащането. Какво общо има Спиди?
3. Може. Зависи от счетоовдната Ви политика и дали водите отчет на купеното и изразходвано гориво. Все пак - ако разхода за гориво е значителен  -по-добре ползвайте 302 или някаква аналитичност към 601. Ще Ви е нужно най-малкото при попълване отчета за статистиката..
Трябва да се подаде нова ОКД5, в която се декларира, че започва дейност с новата фирма и ще се самоосигурява по ЕИК на старата. Или обратното  -както му изнася повече.
Началото на дейност е разтегливо понятие.  Със сигурност това е поне датата на първата издадена фактура, на първия сключен договор /за наем, трудов, за поръчка и т.н/. В по-широк смисъл - може да е датата на първите фактури за купени материали свързани с дейността.
Протоколът към декларациите съдържа самото пълномощто. Важното е да има подпис на управителя /или един от управителите/ и печат.
Не е нужна нотариална заверка.
Добре е ОКД5 да се с датата на реалното почване на осигуряването. От 2000 до сега е минала давността и няма да Ви глобят.
Не може да се подаде декларация за прекъсване на осигуряване  без да е подена за започването
1. Вие сте ползвала полагащия се платен отпуск при стария работодател, че и отгоре. За това нямате право на обезщетение за неползван отпуск.
2. Не дължите на стария работодател нищо - нито отработване на тези два дни, нито връщане на полученото за тях. Цитираите на управителката посоченото от create
3. Поискайте от стария работодател служебна бележка за ползваните дни платен отпуск и я представете на новия рабоотдател. При него ще имате право на 2 дни по-малко от полагащия Ви се по трудов догоовр платен отпуск.
Поискайте си служебна бележка и  за ползвания неплатен отпуск или че не ста ползвала такъв.
Проверете на място. Носете си Вашето копие на ГДД.
Ако ГДД е подадена на хартиен носител, може да е възникнала техническа грешка при вкарването в системата.
Проверете и какво сте декларирали.

Предварително се извинявам - не съм наясно с правото на ползване на отстъпка, но задълженията се отразяват в системата на НАП според декларираното и не се проверяват /освен при ревизия/
Не е зле да поискате от бившия си работодател служебна бележка за ползвания при него платен и неплатен отпуск. Сега може дане ти търсят тазиеелжка, но рано или късно ще се сетят.
А на какво основание е сключен трудовия договор - безсрочен с изпитателен срок или срочен с изпитатеелн срак? Ако е безсрочен, то след изтичане на срока на изпитване договорът продължава като безсрочен и не е нужно преподписване. Не е нужно да чакате три месеца. Уведомете работодателя и представете документи. Така можете да ползвате защита. Не е невъзможно да Ви уволнят, но без Ваше съгласие ще е доста трудно.
Аналогично стоят нещата и при срочен договор, но той се прекратява с изтичане на срока/не срока на изпитване, а срока на договора/, завършване на работата или за каквото е сключен. При изтичането на такъв ТД нямате защита, независимо от бременност, болнични и т.н.
И още едно пояснение - за срок на изпитване се броят само действително отработените дни. Ако сте ползвала отпуск, болнични и н.н - прибавете ги към 6-те месеца.
Има право да сключи всякакъв трудов договор с друга фирма /в някои случай - и със собствената си филма/и граждански договор със всака фирма. В повечето случаи може и ГД със собствената фирма.
Ограниченията за сключване на ТД може да са от естеството на трудовия договор /напр. държавна служба и др./, не и от факта, че сте СОЛ.
Не питайте за осигуряването. То няма общо с въпроса. Но да си кажа - осигуряват Ви по ТД, а Вие се осигурявате като СОЛ. Ако е ГД - декларирате пред възложителя, че сте СОЛ и той не Ви осигурява.
Ако сте  имала работници през 2012 - подавате.
Ако работите сама - не подавате.
Дискетата се носи на място в съответната териториална ИТ. Носи се и разпечатка на декларацията.
Преди нова година ходих на място в НАП във връзка със тези задължения. Обясниха ми, че това са внесени пари, които не са обвързани с подадени декларации - някои лихви, някоя стотинка в повече над Д6, повторно внесени суми и т.н. Повечето от тези неща, които се отнасят за период слез 2008,  сега излизат в справката за задълженията и плащанията.