Плащате това, което е по договор - във вашия случай заплатите за март би трябвало да са като тези за февруари и по-високи от януарските.
Държавната помощ ще е върху януарските. Няма значение, че са под реалната заплата.
Поне така разбирам постановлението
610:21*7 дни=203,33*4,8%=9,76 - това е за дните, които са за сметка на НОИ. Тук раб.време няма значение.
Първите три дни от работодател /освен ако не е преди раждане/ са върху обезщетението, но не по-малко от МОД за длъжността /тук МОД е пропорционално на работното време/.
Проверете дали е попълнена тази част и дали е потвърдена.
Тази част е задължителна
Да благодарим на Пъпешчето, че обърна внимание на следното:
Указавието се отнася за  се лица, които упражняват трудова дейност като еднолични търговци и земеделски стопани, които са избрали да се облагат по реда на чл. 26 от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/, както и за едноличните търговци, които се облагат с патентен данък по Закона за местните данъци и такси.
За другите СОЛове /съдружници, собственици, свободни професии, ЗП, които се облагат по чл.29 от ЗДДФЛ и др./ нищо не пише. Дали е нарочно или от недоглеждане, не мога да кажа. Може би се изхожда от факта, че само при тези лица осигурителния доход зависи от печалбата....
Банковото бордеро не е ли достатъчен първичен документ?
Удължен е срока за подаване на д6-13 и внасяне на вноските от год.изравняване
https://www.nap.bg/news?id=4212
  А бихте ли ми посочили на кое основание!
  Благодаря!

КСО, чл. 9, ал. 2, т. 3
За осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето:
3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;

КТ, чл. 160, ал.3
(3) Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни - само ако това е предвидено в този кодекс, в друг закон или в акт на Министерския съвет.

На нито едно от двете места не се споменава, че е пропорционално на стажа, на отработеното време, на продължителността на ТД, на броя работодатели, при които е ползван неплатения и т.н.
Здравейте, колеги, не знам дали тук трябва да попитам, но все пак:
Граждански договор със СОЛ. Трябва ли да удържам нещо или той си плаща всичко. Какъв документ му издавам? Благодаря и бъдете здрави!
Не му е тук мястото на въпроса, но...
Щом изпълнителят по ГД е СОЛ, не удържате нищо и не издавате нищо. Освен може би РКО за плащането, ако имате такава практика. СОЛът ви издава документ с реквизитите на фактура и Ви даав дещларащия, че е СОЛ по смисъла на КСО.
Това не се отнася за СОЛ по смисъла на ЗЗО /безработно лице, което само си внася ЗО по чл. 40, ал.5/
И по мои сметки е така ;)

Най-важното сега е да сме здрави!
И да имаме по-сериозни спестявания ...
Не смятам, че НОИ и БТ могат да измислят нещо различно от записаното в КСО. А там чл.328, ал.1, т.12  не фигурира като ограничително условие за размера на обезщетението за безработица
Пък и извънредното положение си е "обективна невъзможност "
Не съм юрист, но смятам че мещду права/правомощия/ и задължения има разлика.
При определяне размера на болничния за периодите без осигуровки за ОЗМ се взема минималната работна заплата за периода. 
Справка: КСО, чл.41, ал.2
не би ли следвало така да се процедира и с неплатения /имам в предвид за 30-те дни,които се зачитат за стаж/

Не, не следва
Щом е за нова длъжност, която не е заемана до сега от този работник при този работодател, то може пак да се включи изпинателен срок.
   Да,но той няма да е работил една календарна година
Нищо. Първите 30 р.д. неплатен от началото на годината се зачитат за стаж. Ако е постъпил през годината, задължително поискайте справка от предходния работодател за ползвания от.01.01.2020 насам платен и неплатен отпуск.
Ако работника иска, и ако Вие сте съгласни, може да го пуснете в 5 месеца неплатен още след първия работен ден
Да.

И да гледа в края на годината да докара доход поне 12*1000, защото догодина ще трябва да връща пари на НОИ /КСО, чл.54м/
към НАП е подадено така,че работниците са напуснали по свое искане.
Къде в уведомлението се посочва основание за прекратяване на ТД?

 тези работници, които имат по-малко от 6 месеца реален труд в предприятието, могат да бъдат освободени по чл. 71 от Кодекса на труда.
Може, но само ако в ТД е предвиден срок на изпитване. Това не е задължително
Не помня какво беше  колона 4. ЗП попълват колоната с доход от дейност като СОЛ само с данните от доходите,  различни от продажба на собствена непреработена селскостопанската продукция /доходи от ГД, от продажба на преработена продукция.../
Но трябва да имате 1 месец предизвестие.
е, може да си плати обезщетение за неспазено предизвестие :)
Няма ограничение. Теоретично може днес да съкратиш някого, утре да се появи работа и за назначиш нов работник.
Все пак съкращаването поради намаляване на работата изисква определен срок предизвестие и обикновено не става от днес за утре. ;)

Ако някой оспорва -ще трябва да доказваш, че наистина работата е била намаляла, а после действително се е увеличила, че е направен подбор и е уволнен конкретния човек, а не друг, че после ти е трябвал друг специалист, а не точно уволнения преди /въпреки че никъде няма задължение да го назначавате отново/....