Не бива да те притеснява, освен ако купувачът не е свързано лице.
1. Не използвайте чужда тема. Особено ако няма нищо общо с питането Ви.
2. Обикновено по залестване ТД се сключва по чл. 68, ал.1, т.3 и се прекратява при завръщане на титуляра по чл. 325, ал.1, т.5. Без молба и без предизвестие.
3. Ако ТД не е сключен на горното основание или се прекратява преди завръщането на титуляра - можете да ползвате всяко подходящо прекратяване по КТ - по взаимно съгласие, с предизвестие и т.н.
от борсата по труда директно да излезна по майчинство няма как  да стане. защото към момента на пъpвия болничен няма да сте осигуpена за ОЗМ.
Дорбе е поне няколко дни преди 45-дневния болничен да сте започнала работа по трудов договор. За предпочитане безсрочен.
Може. Като упълномощено лице.
Лихвата по срочните депозити се облага с окончателен данък при падежа. Данъкът се удържа и внася от банката. ФЛ не вписва в ГДД доходите от лихви по срочни депозити.
Доходите на ФЛ от лихви по безсрочни влогове , спестовни и разплащателни сметки не са облагаеми по ЗДДФЛ и не се включват в ГДД.
Тук не става въпрос да доходите от лихви по сметките на ЕТ.
Мисля, че работодателя е в правото си - няма документална обоснованост на отсъствието. По-добре подайте молба за неплатен отпуск за този ден, за да може  да Ви се зачита за стаж /евентуално/.
1. Попълвате приложенията за доходи от трудов договор и за доходи от друга стопанска дейност. Не помня номерата.
2. Най-вероятно подлежите на регистрация по ЗДДС. Зависи дали сте извършвали облагаеми услуги или не.

Чл.96. (1) Всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.

Обръщам внимание, че периодът през който се "натрупват" 50 000 лв е 12 месечен и може да не съвпада с календарната година. След като през 2013 имате 5000 доходи има вероятност да сте пропуснала срока за регистрация
Не е задължително заверката да е непосредствено след всяка година. можете да заверите 2, 3 ,5... години наведнъж.
Понеже въпроса не е много ясен, ще кажа и следното - за всяка година, през която упражнявате дейност като СОЛ, все някога трябва да се завери. Не може да заверявате годините осиг.стаж по избор.
че се осиг. като безработно
Нали за това попълвате таблицата. Когато не се осигурява като безработен  -няма основание за изравняване и таблицата е празна.

ПП Да уточним - осигурява се като неосигурен на друго основание и не побучава обезщетение за безработица, нали?
Да, попълваш Т2 само за месеците, през които се е осигурявал по чл.40, ал.5 от ЗЗО
Работи по ТД в своето ЕТ? Или неправилно сте се изразила?
Иначе - ако е нужно да подава ГДД, то посочва всички доходи, в т.ч. и от трудовия договор. Щом се е осигурявал и за пенсия има право на преизчисление, а дали си заслужава - не мога да Ви кажа.

Следващия път като искате да питате нещо, не ползвайте чужда тема. Още повече ако е с неподходящо заглавие.
от името на ЕООД-то с БУЛСТАТ..
И какво от това?
Нали това ЕООД купума обзавеждането? И то си е негова собственост?
След време, като прекрати договора за наем, си прибира обзавеждането и прави с него каквото си иска - монтира го в друг хотил, продава го, бракува го...
Относно адреса nap@nra.bg
Това е адрес на централата на НАП. После писмото се препраща към НАП по регистрация и това отнема време. Аз пратих подписан е-мейл на този адрес. Получих входящ номер на следващия ден, но парите бяха прехвърлени 18 дни по-късно.
Ако имате адрес на обслужващия Ви офис - пишете на него. Така става по-бързо.
А ако не се подаде / изпрати това заявление какво се случва с тези пари ?

:hmmm:  Предполагам нещо подобно на това, което се случи с надвнесения корпоративен данък при стартирането на единната сметка 
По-добре направете корекция на Д1
Зависи на какво основание сте СОЛ - ако сте ЕТ или свободна професия и нямате доходи, означава че неоснователно сте се осигурявали и трябва да Ви върнат внесеното. Ако сте съдружник в /Е/ООД което има дейност - е трябвало да се самоосигурявате, недависимо че нямате личен доход. В този случай не трябва да откажат заверката.
Друг въпрос е, че нямането на доход не е равносилно на нямане на дейност, но след 5 години без доход много трудно ще се защитите.
А декларации по чл.50 за минали години можете да подадете, но не е сигурно че ще Ви ги приемат без набичие на облагаем/декларируем доход. Колкото до глобите - може да се отървете поради изтекла давност. Само за 2012 не съм сигурна.
ГДД по ЗДДФЛ се подава по ЕГН, а не през някое дружество. Е, ако счетоводителят на някое от дружествата се навие да помогне - няма проблем :)
Колкото до членовете в закона - по-добре прочетете по-голямата част от ЗДДФЛ, като се ориентирате по заглавията.
Даааа, май на мен ми е объркана терминологията...
В §1 от допълнителните радроредби на ЗЗО е записано:18. "Самоосигуряващо се лице" е физическо лице, което плаща изцяло здравноосигурителна вноска или премия за себе си.

Само дето тези "самоосигуряващи се лица" не са като онези "самоосигуряващи се лица" по смисъла на КСО и НООСОЛ...

Явно трябва да се казва "СОЛ по смисъла на ЗЗО" и  "СОЛ по смисъла на КСО"

Това обаче с нищо не променя написаното от мен за декларирането на СОЛ при ГД.
Не е редно такива лица (безработни) да заявяват,че са самоосигуряващи се, защото не са! Понятието "самоосигуряващо се лице" има съвсем друг смисъл и само журналистите си позволяват да наричат така лицата, които сами си внасят ЗОВ като неосигурени на друго основание.

За периодите, когато е имало ГД с осигуровки, т.е. - било е здравноосигурено на друго основание, лицето не е трябвало само да си внася ЗОВ. След всяко приключване на работата по такъв договор е било длъжно да подава Декларация 7 за да може отново да си внася ЗОВ по чл. 40,ал. 5.
Таблица 2 се попълва само за периодите, през които се е осигурявал по чл. 40, ал. 5 и не се попълва за периодите с ГД с осигуровки.

Имайте предвид, че подаването на декларация 1 от възложителя по ГД с осигуровки, автоматично прекъсва действието на подадената преди това Декларация 7. Добре е да си проверите здравноосигурителния статс.