За осигуровки или за данък е въпроса?
Щото относно данъка цитирах закона. А за осигуровки не ми се търси.
А защо не?

ЗДДФЛ
Чл. 24.
(2) В облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват:
8. обезщетенията по чл. 200, чл. 216, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3, чл. 222, ал. 2 и 3 и чл. 226, ал. 3 от Кодекса на труда, обезщетенията по чл. 227, 229, 232 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 204, ал. 4 и чл. 252 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 74, ал. 4 и чл. 117 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", по чл. 225, чл. 277, ал. 3 и чл. 354 от Закона за съдебната власт и обезщетенията по чл. 78, чл. 81б, ал. 4, чл. 82, ал. 5, чл. 85, ал. 5, чл. 104, ал. 3 и 4 и чл. 106, ал. 3 от Закона за държавния служител;
Обърнете внимание на чл. 54 г от КСО и гледайте да не пропуснете някой срок

Чл. 54г. Изплащането на паричното обезщетение за безработица се спира за периода, през който лицето получава обезщетение за временна неработоспособност или обезщетение за оставане без работа на основание чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 106, ал. 2 и чл. 107, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 58, ал. 3 от Закона за висшето образование.
(2) Безработният е длъжен да декларира пред съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт настъпването и отпадането на обстоятелствата по ал. 1 в срок до 7 работни дни.
(3)  Изплащането се възобновява от деня на отпадане на основанието за спиране за оставащия към датата на спиране период.
(4)  Длъжностните лица по чл. 54ж, ал. 1 спират с разпореждане изплащането на обезщетенията за безработица, когато са представени доказателства, които могат да доведат до издаване на разпореждане за отказ или прекратяване изплащането на обезщетението
Ако вторият съдружник е вписан като управител - нищо не правите. Ако вече не е направено - подава се декларация, че ще се самоосигурява за дейността си в ООД чрез ЕИК на ЕТ.
Ако вторият съдружник не е вписан като управител в учредителния акт - направете промяна, сключете ДУ или оставете човека да управлява като СОЛ.
Казвате, че предишният управител е бил на ТД - значи има друг управител, който го е назначил. Ако е така - какъв е проблема?
1. Собственика на ЕООД НЕ МОЖЕ да сключи трудов договор сам със себе си. Така поне казват юристите.
2. Осигуровките по трудов договор и по ДУ СА ЕДНАКВИ.
2. Стажът но ДУ не е трудов, но се зачита за осигурителен  - и за болнични, и за пенсия, и за безработица ....
А чии са парите? На ФЛ, което е ЕТ, или на трето лице?
За да няма прекъсване на стажа - ТД от 01.04, уведомление най-късно днес, започва работа по новия ТД от 05.04.
За прекратяването - заповед от 1 - 4.04., считано от 05.04., уведомление на или след 05.04.
Ако няма промяна на длъжността, то за месеца има една Д1.

Това упражнинеи може да се направи и с други дати. Не видях, че желаете това да стане към 01.05.
Прочети измененията на КСО. Осигуровките се внасят до 25-ти на месеца, следващ полагането на труда. Д1 и Д6 се подават в същия срок. Плащането на заплатите не е обвързано с осигуровките.
Може. Зваиси вторият съдружник дали ще управлява или само ще работи по трудовия договор.
щом сте били на борсата миналата година, по който и член да Ви освободят, обезщетението ще е едно и също - 4 месеца по 7.20 лв. на ден
Стига да отговаря на останалите условия - да има 9 месеца през последните 15 с осигуровки за безработица, да не е пенсионер и да не е осигурен на друго основание.
Това за 2013 ли се отнася?
Ако е така - внесете си сумата, пък тя ще отиде към поредното задължение
Според мен по-добре на ДУ. Някак е по-изчистено. При ТД трябва да има работодател и не съм много сигурна как ще се тълкуват нещата, ако собственика на ЕООД не изпълнява управленска дейност /не се осигурява и т.н./
Относно приликите и разликите:
1. За осигуровки, данъци, ползване на болнични и признаване на разходите за заплати - и ТД и ДУ са съвсем еднакви.
2. При ТД могат да се ползват някои "привилегии", произтичащи от КТ - платен и неплатен отпуск, спазване на работно време, начисляване на процент за трудов стаж и професионален опит, някои обезщетения и т.н. При ДУ някои от тези неща могат да се догооврят. Различното е, че при ДУ няма работно време . Не зная това дали е + или -, но ако от ИТ заварят управителя на работното място след работно време, няма да търсят отчитане на извънреден труд :)
3. При ТД  има и много отговорности - трудова дисциплина, дисциплинарна отговорност, имуществена отговорност... , но нищо не пречи и в ДУ да се регламентира отговорността на управителя.
На практика няма голяма разлика между ТД с длъжност Управител и ДУ.
1. По граждански договор НЕ се назначава. Гражданския договор се СКЛЮЧВА за определена работа с конкретен краен резултат и конкретен срок. Не всяка работа може да се изпълнява по ГД. За ГД не трябва да има работно място и рабонво време. Извод: Не винаги е възможно за определена дейност да се сключи ГД. Особено ако става въпрос за неопределен период и с работно време.
2. Можете да сключите втори трудов договор. Не е нужно да уведомявате първия работодател, нито да търсите съгласието му. Изключения: Ако условията на първия ТД изключват допълнителен труд при друг работодател - държавни служители, специфични изисквания на работодателя и т.н.
3. Обезателно трябва да уведомите втория работодател, че вече работите другаде.
4. Първият работодател ще разбере за втория ТД при три ситуации: При сигнали от "доброжелатели", при годишното изравняване на облагаемия доход, когато сте задължена да представите сл.бележка за дохода по втория ТД и първият работодател прави изравняванеда, и ако дохода Ви по първия ТД е около или над 2200 лв, то ще трябва и документ за осиг.доход през месеца, който да представите на втория работодател.
Моля   : )
И друго да уточним - фирмата нали не е ЕТ?
Тази година, срокът за подаване на годишната данъчна декларация за корпоративни данъци е 1 април, тъй като 31 март е неделя. Този срок важи както за фирмите, които дължат данък, така и за тези, които не са извършвали дейност

http://www.nap.bg/news?id=1697

Извинявам се - това е срока за ГДД. Макар че и за ГФО май е същото...
Ако няма никакви приходи и разходи - да, ГДД за без дейност
Като подадеш уведомление за промяна на срока на договора, 02 ще стане 01
Хм, дали?
не виждам нищо лошо от това да си го освободиш и с 02 - да. И аз не виждам проблем. Проблемът идва само от страна на някои кредитодатели, които искат "постоянен" ТД и не са наясно с КТ.
Не разсъждаваш правилно. Това е членът. Работодателят няма право да задължава при избора ва банка. Друг въпрос е дали може да използва "определени лостове" за "убеждаване" на работниците.

Към Таня-ЛС: Да си ползва банковите преференции с неговите средства, а не със средствата на персонала Може и да си права, поне от "човешка"  и икономическа гледна точка, но много често банките дават преференции не само заради размера на вложените пари, но и за вида и броя на ползваните услуги. Перото "банкови такси" понякога има значение :)
Не. Трябват му 12 часа междудневна почивка.
А ако толкова му се работи  -да си регне едно ЕТ, ЕООД или св.професия и да си работи денонощно. Над времето 8+4 по трудови договори.
Ако срочния ТД е бил по чл.68 ал.1 т.1 за определен срок, то при преминаването на срочния ТД в безсрочен НЕ се подава уведомление по чл.62.
Ако срочния ТД не е по тази точка, то той не може да премине в безсрочен, дори и  лицето продължава да ходи на работа.