във ведомостта за м.12.2017г.има записан процент за ПО:0,6%.
Е, нали така е смятано?
По мои сметки към 01.12.2017 е имал 1 г. и 23 дни

От там нататък ми е сложно за смятане

Явно сметките ми са били грешни. 5+7 било равно на 12, а не на 11, както си мислех :(
И не ми се смейте, моля  :blush:
във ведомостта за м.12.2017г.има записан процент за ПО:0,6%.
Е, нали така е смятано?
По мои сметки към 01.12.2017 е имал 1 г. и 23 дни

От там нататък ми е сложно за смятане
За да определите точно дните в периодите с неплатен, незачетен за стаж, смятайте от първи работен ден до последния ден, зачетен за стаж + следващия период, зачетен за стаж и  т.н.
Например при "от 01.02.2010г., освободен на 01.08.2010г., от 01.06.10г.до 01.08.10г.в неплатен отпуск", трудовия стаж е от 01.02.2010 /ако 01.02. е отработен ден/ до 12.07.2010 включително, което е 5 месеца и 12 дни.
и т.н.
Чл. 29. (1)  Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва:....
2. с 40 на сто за: ...
в) доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;
3. с 25 на сто за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения.Остава да решите дали упражнявате занаят или упражнявате свободна професия.

Без да съм запозната с конкретните факти, според мен попадате в т.3.
Приключвам ги към 31.12.2020.  А го правя преди съставянето на ГФО
Общата сума на дължимите за годината
2. Има някаква грешка в Д6...
И това е вярно. Д6 само с нули е... грешна ;)

Другото Делфинчето го е казала.
Вижте и тази статия
https://www.tita.bg/free/insurance/559

Определение на осигурено лице за целите на ДОО е въведено с § 1, ал. 1, т. 3 от ДР на КСО.
Дефиницията недвусмислено посочва, че майката има статут на осигурено лице за този период.
Категорично основание е следният текст от разпоредбата: Осигуряването на лицето, което е започнало трудова дейност съгласно чл. 10, продължава и през периодите по чл. 9, ал. 2, т. 1 – 3 и 5, които периоди безспорно включват и въпросното време на отпуск за бременност и раждане.
Според мен попадате в категорията "осигурен на друго основание" и се дължат осигуровки

Вижте тази дискусия
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=7580.0
Попълвате това, което е удържано от платените възнаграждения. Според годината, в която е направено плащането.
Кое кога и защо е начислено, не Ви интересува.
В конкретния случай /поне както разбирам въпроса/ щом възнаграждението е платено през 2019, тогава е трябвало да се приспаднат и дължимите осигуровки. Независимо, че са платени през 2020. За справката за 2020 тези осигуровки не Ви интересуват
Ако договорите се отнасят за един месец /двата заедно или всеки поотделно/, се дължат здравни осигуровки. Част от тях трябва да са удържани от възложителите при изплащане на възнаграждението. Това трябва да е описано в Сметката за изплатени суми.
С подаване на ГДД не дължите допълнителни осигуровки. Явно не дължите и данък. Подаването на ГДД е задължително
Тези ГД за какъв период от време се отнасят?
Не питам кога е платено,, а кога е положен труда
Трябва да се изчака предизвестието или да се плати обезщетение за неспазването му.
В заповедта може и да е достатъчно "невъзможност за изпълнение на трудовия договор", но в предизвестието трябва да има по-конкретно описание на причината. И причината трябва да е достатъчно обективна.

Договорът е сключен по чл. 67, ал.1т.1 в полза и на двете страни
ако това означава, че име срок на изпитване, и този срок не е изтекъл, ползвайте чл. 71, ал.1
попълвате таблиците, колони 4, 5 и останалите.
Правите изравняване на дохода на ЗП за всичките му доходи като СОЛ извън дохода от непреработена селскостопанска продукция
Първите три работни дни се падат през февруари - да
се плащат от работодате.ля на 70%, - да
 когато сумата на възнаграждението е под МОД на длъжността, осигуровки се внасят върху МОД?  - да, като се има предвид цялото възнаграждение за трите дни + отработените дни в месеца и пропорционалната част от МОД
Триото дни в болничен за сметка на работодателя не се облага с ДОД? - да, няма данък, но си има всичките осигуровки
МОД е 650лв, класът е 16,8%, възнаграждение за трите дни:79,72лв., Осигуровки се внасят върху:97,50лв? - щом през м.02 няма да има други отработени дни - да

Имам Булстат различен от ЕГН, профила ми е нов с ЕГН за да мога да подавам Декларация за ФЛ. Това ли е причината? Как да си подам Д1 през програмата? Остава варианта хартиен носител? :blush:

Като влезете в профила си би трябвало да виждате две данъчнозадължени лица - ЮЛ с БУЛСТАТ... и ФЛ с ЕГН.... Подайте Д1 през БУЛСТАТА. Декларацията също трябва да е записана чрез осигурител с БУЛСТАТ....
Това е при положение, че като сте подали ОКД5 сте вписали БУЛСТАТА
Здравните осигуровки, които е трябвало да внесете за своя сметка, обхващат периода от 20.08. до 19.09.2020 /или от 21.08. до 20.09., според конкретните дати в заповедта/ Т.е. - за части от двата месеца. Тези здравни осигуровки не зависят от размера на обезщетението, което Вие и платил работодателя, а са 8% върху 305 лв месечно /за пълен месец!/ или друг осигурителен доход, посочен от Вас в Декларация 7.  Направете си справка в НАП /на място или с ПИК/ за кой месец каква част от внесените от Вас ЗО са отчетени. По обратен ред си пресметнете осигурителния доход, който трябва да попълните в колона 4 за м. август и м. септември.
Дохода от наем разделете на 12 /ако за толкова месеци е/ и в колона 5 попълнете по 1/12  или 315 лв, ако смятам вярно,  за м.08 и м. 09. Т.е. за двата месеца , през които сте подлежали на осигуряване по чл.40, ал.5 от ЗЗО, имате доход от два месечни наема, намалени с 10% НПР
Ще се зачетат. Първите 60 р.д. от неплатения за 2020 г. се зачитат за стаж.
Броите 60 р.д. от 07.01. нататък. Независимо, че са преди 15.03. или преди 13.05.