А защо да не се включва, нали се облага по реда на ЗДДФЛ?

Закон за семейните помощи за деца
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
 2.  "Доход" са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на ...
Евентуално ДДС при продажбата?
Я по-бавно и без съкращения, защото нищо не разбрах :(
Така, за да съм по конкретна като цяло  - уведомление по чл. 62, допълнителен трудов договор  с месечната,седмичната,дневната и почасовата сума? :wink1:
В уведомлението се пише ОСНОВНАТА МЕСЕЧНА заплата. Това, което ще му плащате в края на месеца бед "класа" и др.добавки.
В ТД пишете каквото искате.

При 2-часов работен ден осн. заплата не може да е под 85 лв. От там нагоре - както се договорите.
Допълнителен трудов договор в НАП на двучасов работен ден, с почасово заплащане

И какво Ви притеснява декларирането? Предполагам питате за уведомлението по чл. 62, нали?
Код за допълнителен ТД, длъжност, месечна заплата 141 или колкото е.
Това с почасовото плащане си го впишете в ТД. Ако имате желание, разбира се. И в ТД заплатата може да се договори за месеца. Дори е по-добре.
Преди 7-8 години при участия в търгове искаха баланси и ОПР-та, като част от подадения в статистиката отчет. Искаха и копие на първата страница в входящия номер.
Преди 3-4 години в разни професионални организации искаха само входящия номер от статистиката, но вече и те се отказаха. Нали всичко го има в ТР?


ПП Според мен "заверен СБ и ОПР" означава подписан от съставителя и управителя, а "заверено копие от документ" - да има надпис "Вярно с оригинала", подпис и печат

Наистина е най-добре да се попита този, който иска дакументите.
Защо не? Няма дейност, няма осигуровки :)

По тази логика, ако имам договори си за текущо счетоводно обслужване и издавам фактури на клиентите на всяко тримесечие /на 30.03., 30.06. и т.н/ , то на 01.01. мога да подам ОКД5 за спиране на самоосигуряването, на 29.03 - за възобновяване, на 03.04. отново спирам, и т.н.
Дали ще мине?
Абе съвсем не съм сигурна дали "начало на дейност" дори за целите на осигуряването осначава "първа приходна фактура/първи касов бон"
Ако на 01.11 сключите някакъв договор, на 03.11 купите материали, на 05.11 назначите двама работника, а на 20.11 издадете фактура за услугата или касов бон за плащането - коя дата ще е начало на дейност? А ако на 25.10. сте сключили договор за наем на помещение или оборудване?
Подавате две Д1.  Сумата на обезщетението се разделя в двата месеца, пропорционални на работните дни и така се вписва в Д1
Вижте с какъв код се подава, когато става въпрос за това обезщетение. Не се прави корекция на подадените Д1
След като е продал дяловете /не акциите/ в ЕООДто, то той вече не е съдружник в него и не може да се самоосигурява. Щом още е бил управител, то е трябвало да се осигурява или по ДУ или по ТД с длъжност управител. Зависи по какъв начин е сключен договора за управление.
Доколкото знам давността на административното наказание е 1 година, но не гарантирам 100%.
Осигуровките, които са направени като СОЛ са недължимо внесени и подлежат на връщане, а подадените Д1 - на заличаване.
А как ще се оправяте с управлението, евентуалните доходи от управление и дължимите осигуровки -не ми се мисли.
при работа на два часа по основен трудов договор ще бъде зачетен един ден трудов стаж за един ден осигурителен стаж при пенсиониране.
Кой е казал подобно нещо? При ТД на два часа един отработен ден се зачита точно за 2 часа трудов стаж и точно за 2 часа осигурителен стаж. Или 4 отработени дни при основен ТД на два часа се зачитат за един ден трудов стаж и един ден осигурителен стаж.
Тъй като има два режима на облагане на доходите на ЗП, че Ви цитирам двете възможности:

ЗДДФЛ:
Чл. 43  (8) Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а правят авансови вноски при данъчна ставка 15 на сто при условията и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Ето и чл. 29а
Скрит текст :

ЗКПО
Чл. 83. (2)Авансови вноски не правят:
1. данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 300 000 лв.;

Това е втората възможност:
Чл. 43. (1) Лице, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход, а ако лицето не е самоосигуряващо се - между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски.

Ето чл. 29 от ЗДДФЛ:
Скрит текст :
А  според Вас?

Границата не беше ли 300 хиляди?
Помислете, какво ще впишете в тези декларации?
Най-вероятно ще стигнете до отговора, че щом няма осигуровки - няма Д1, а щом има данък през първите три тримесечия - има Д55
Не беше трудно, нали?
От мен: едно плащане - една СИС
Щом смятате, че годишният осигурителен доход ще е по-голям от 12*500 - осигурявайте го на по-висока сума. Какво ви спира? Само гледайте да не надвнасяте, че после има да се занимавате с връщане и други простотии.
до 13.11 има време :)
Сега начислете само заплатата и ако има обезщетения по чл. 220 и 224
Иначе изчисляването на обезщетението за непълен месец е пропорционално на работните дни
Нали онзи ден ти отговорих? Защо пак? Народното събрание все още не е гласувало промени в законите :(
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,12585.msg75012.html#msg75012

Или просто ти е навик за всяко нещо да питаш по два пъти?
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,10280.msg61175.html#msg61175
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,10279.msg61172.html#msg61172