Същото обаче не е деклалирало това обстоятелството писмено.
Къде е трябвало да декларира?
 В такъв случай какъв документ трябва да му издам? 
А по какъв повод ще му издавате документ?

Може ли да обясните нещата така, че да се разбере за какво става въпрос
Правилното е да си включат в годината, през която са платени.
Ако ТРЗ софтуера дава решения, противоречащи на закона, потърсете обяснение от разработчиците. Лошият или некачествен софтуер не Ви оневинява за пропуските или грешките.
Зависи от човека и от ДУКа. Обикновено се подава справка по чл.73, ал.1 или по чл.73, ал.6. Ако не Ви се чете закона, прочетене поне указанията към справките и съдържанието на отделните кодове в тях.

Не се заяждам с Вас, но при така зададен въпрос няма как да получите точен отговор.
Мисля да е само по силата на учредителният акт???
Ако е така, регистрира се като СОЛ и се осигурява върху 610 лв. В края на годината прави изравняване на осиг.доход и евентуално довнася осигуровки.  Ако не си плаща за личния труд или си плаща до 610 лв, най-вероятно няма да довнася осигуровки.
И да не е СОЛ след като има доход от наем ще изравнява, ако не е осигурено лицето на друго основание. Това последното не е пояснено, но сигурно са го съобразили.
Ако не е здравноосигурено на друго основание, ще е СОЛ по смисъла на ЗЗО. В момента, в който му е отпусната пенсия, вече не подлежи на здравно осигуряване по чл.40, ал.5 /не е СОЛ по смисъла на ЗЗО/ За периода, когато получава пенсия, не прави изравняване на дохода от наем.

Когато във въпроса няма достатъчно информация, тогава и отговорът не може да е конкретен
Съгласявам се, че се отразява в Т2.
Да попитам: това лице има ли задължение да попълва тацлиците за осиг.доход? Не видях да пише че е СОЛ.
обаче преминава на код 3 на длъжността
Значи има промяна на длъжността. Тази промяна се декларира с уведомление по чл.62 от КТ в тридневен срок от датата на сключване на ДС /или новия ТД/
Пенсията осигурителен доход ли е?
Вие за 2015 ли питате или за 2019?
Ако е да 2019:
- приспадат се 25% НПР /или повече - според услугата/, освен ако ГД не е с фирмата, в която лицето е собственик или съдружник с над 5% дял.
- при попълване на таблици 1 и 2 към ГДД сумата се разпределя по равно на всичките месеци, през които лицето е било СОЛ и така се изчисляват осигуровките за довнасяне.
В момента нямам възможност да изтегля файла със справката от сайта на НАП. Ако можете: от услуги за ЮЛ от ляво по-ниско долу има "данъци - документи". Покле изтегляте "справка по чл.73 ал.1" и четете указанията.
Не съм пробвала, но предполагам, че и в програмата на НАП като стъпите на съответната клетка и натиснете "помощ" или F1, ще се изпише обхвата на всеки код
Не попадате ли тук:
501   Доходи от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително ограничени вещни права върху такова имущество
502   Доходи от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително ограничени вещни права върху такова имущество, когато продажната цена се плаща на части в различни данъчни години

Доколкото съм наясно дохода от продажба на право на строеж не е осигурителен доход и по тази причина не подлежи на изравняване от СОЛ.
   
Обърнете се към създателите и/или разпространителите на ПП да синхронизират продукта си със закона
Ето няколко извадки от служебната бележка за доходи от трудови правоотношения (по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ)


ред 17   "Разлика между ред 16 и сбора от сумите в колона 9 за доходите с код 101 и 103
(Сумата се закръглява към всеки пълен лев)"

ред 16 е "Дължим годишен данък, определен по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ  (ред 15 х 10 %)"                                                                                 
колона 9 е "Авансов данък по чл. 42 от ЗДДФЛ"


От указанията към сл.бележка:
7. Всички суми в служебната бележка се посочват в левове и стотинки до втория десетичен знак, с изключение на сумата на ред 17, която се закръглява към всеки пълен лев. Пример: Ако сумата на ред 17 е 1000.31 лв., се вписва 1000 лв. Ако тази сума е 1000.95 лв., също се вписва 1000 лв.
След като в договора с адвокатската колегия е записано само името на адвоката, как трябва да отразя изплатената сума в справката по чл. 73, ал.1 ?

Само един ред по-горе имате отговор

код 306 с ЕГН а не с БУЛСТАТ
Когато имате лице с два ТД през годината, събирате данните в един запис /един ред/
Прекратяване на ТД поради съкращаване на щата изисква отправянето на предизвестие. Когато има защита по чл. 333, предизвестието се подава след разрешението от ИТ.
Дали ще дължите обезщетение по чл.222 ал.1 от КТ или не, зависи дали през следващия месец женатаще си намери друга работа или не.
Така че: трябва да връчите предизвестие и не сте освободени от обезщетяване по чл. 222/1
Проверете дали вместо ЕГН нее чекнато ЕНЧ
Е, нали няма да има данък. Т.е. няма нромяна. Защо още една ОВ?
Напишете повече разяснения справка по чл. 73 ал.1 или 6?
Става въпрос за доходи от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на предприятия на ЧФЛ.
Отваряте закона и четете коя справка в кои случаи се подава. Можете да си изтеглите справките от сайта на НАП в word - формат и да прочетете указанията. Там всичко много подробно е написано
не се отмята осн.работодател