Относно ДУ - правете разлика между "няма договорено възнаграждение / безвъзмезден договор" и "Има договорено възнаграждение, но то няма да се плаща няколко месеца"
Относно СОЛ - правете разлика между "няма дейност" и "няма приходи"
Относно начина на управление на ЕООД - защо е задължително да е по ДУ? Не е ли по-разумно да е чрез СОЛ. Още повече, че този управител упражнява и личен труд в ЕООДто, различен от управленския, поради което е задължен да се осигурява и като СОЛ /ДУ+СОЛ/
Казах Ви вече - попълвайте, ако имате данни или пишете нули...
От НСИ всяка година измислят по някоя нова справка :)
Къде ги има тези справки?
В ГФО според ЗС?
Във формулярите на статистиката? Е, ако е там - попълвайте, ако имате данни или пишете нули...
С тазгодишната ГДД няма ли да успееш да си го приспаднеш?
Защо не "оставиш" някой разход от 2012 за 2013? Амортизации, такси или други, непряко свързани с дейността
Какъв е този данък по оборотна ведомост?
Корпоративният данък е само един и се определя с ГДД.  След сато в ГДД данъкът е 15 лв, то такава стойност трябва да влезе и в счетоводните сметки, оборотната ведомост и ОПР
А заслужава ли си труда?
Възможностите са:
1. Неподедина Д1 от работодателя
2. Непреведени осигуровки
3. Преведени осигуровки по този фонд с няколко стотинки по-малко, в следствие на което системата не е могла да ги разпредели между всички работници.
4. Грешка в системата.
За повече информащия се обърнете към работодателя.
От значение е за кой месец се отнасят сумите. Обикновено "пътят" на парите от НАП до отделните пенсионни фондове е около 3 месеца :(
А осигуровките за  смитка на работодателя как закръглявате - по отделно за всек работник или общата сума за работодателя?
Може би от там се натрупва грешката.
Най-добре си оправете закръгленията така, че да отговарят на Д1.
Не че такава разлика ще е проблем....
А какво по-точно Ви интересува?
Възнаграждението обикновино се опредея чрез самия ДУ /като сума или като начин на изчисляване/
Ако питате за осигуровки - ако това "друго място" е ТД или друг ДУ - Вие не внасяте осигуровки. Изисквате от управителя документ /сл.бележка, удостоверение.../ от другия осигурител.
Удържате само ДДФЛ.
Ако това "друго място" е СОЛ или ГД  -нещата са обратно- осигуровките са при Вас и му издавате документ, който да послужи да изчисляване на необходимите осигуровки на другото място.
От мен отговор само на последния въпрос - нямате право на обезщетение за останалите дни отпуск. Имате право на обезщетение само за дните отпуск, полагащи се за времето до датата на напускане. Ако не сте ползвали част от тях, разбира се.
По отзи член няма срок. Има документирано завършване на работата.
Ако питате за предизвестието - да, 90 дни, но не повече от срока на договора /в случая - приемането на работата/
А не е ли издавана служебна бележка при всяко плащане?
и все ще виси ДОД!
Ами внасяйте данъка в последния ден от срока :) И без това НАП не Ви дължи лихва за предсрочното внасяне...
Такава е логиката на единната сметка:)
 
Така е. В ЗБДОО за 2013, дейности 55, 56, 79 -Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации, за квал.група 5 МОД е 485 лв. Справка - ДВ бр.99 /2012
Обади се в Микроинвест за да ти направят обновлението. Или ползвай програмата на нАП.
Виж в началните настройки за фирмата какво си посочила за номер на реда на икономическата дейност по ЗБДОО 2013. Има разлика в редовете за 2013 спрямо 2012. Промяната се нанася ръчно.
А има ли други доходи, които трябва да се декларират? Заеми? Данъчни облекчения?
1. Би трябвало. Освен ако работата с йонизиращи лъчения не води до някакви ограничения /изисквания да дневна и седмична почивка и т.н./
2. Не сте длъжна. Пред януари следващата година трябва да вземете служебна бележка от втория работодател и да я представите на основния, за да направи годишно изравняване на облагаемия соход.
3. Допълнителния трудов договор може да е на всякакво основание. Включително и срочен за определена работа. Изисква се работното време по основния и допълнителния ТД да е такова, че да се осигурява минималната дневна и седмична почивка.
ХХХХ ХХХХ
Длъжност, означена с осемзначен цифров код, в който първите четири знака указват единичната група, петият знак указва минималното образователно и квалификационно ниво за длъжността, а последните три цифри са пореден номер на длъжността в единичната група
Образователното и квалификационно ниво - съвкупност от знания и умения, необходими за изпълнението на определена длъжност, съобразени с българското законодателство. За нуждите на Класификацията са определени десет образователни и квалификационни нива:
Образователно и квалификационно ниво 0 - без изискване за степен на професионална квалификация и образователно равнище;
Образователно и квалификационно ниво 1 - първа степен на професионална квалификация и/или завършен VІ клас;
Образователно и квалификационно ниво 2 - втора степен на професионална квалификация и/или завършен Х клас;
Образователно и квалификационно ниво 3 - трета степен на професионална квалификация и/или завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
Образователно и квалификационно ниво 4 - четвърта степен на професионална квалификация и/или завършено средно образование;
Образователно и квалификационно ниво 5 – образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър по...”;
Образователно и квалификационно ниво 6 - образователно-квалификационна степен “бакалавър”;
Образователно и квалификационно ниво 7 - образователно-квалификационна степен “магистър”;
Образователно и квалификационно ниво 8 – длъжността се упражнява по призвание; Образователно и квалификационно ниво 9 – длъжността се заема чрез избор.
Образователните и квалификационните нива от 1 до 4 са формулирани в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, а образователните и квалификационните нива от 5 до 7 – в съответствие със Закона за висшето образование.
За всяка длъжност в НКПД-2011 е определено минималното образователно и квалификационно ниво за нейното заемане.

Това е от Методологичните бележки към НКПД 2011. Дано ти е от полза.