4241
Новини » Re: да
25.03.2017, 21:57

Според мене, ако правилно съм разбрала ситуацията , не бихте могли да се впишете за съставител на ГФО с договор за управление в дружеството.

 :good:
Имам въпрос - ако след ползване на обезщетение за нетрудоспособност, работникът подаде в НОИ документи за обезщетение за безработица, как се процедира, трябва ли да върне обезщетението от болничния лист?

КСО
Чл. 54г. (1) Изплащането на паричното обезщетение за безработица се спира за периода, през който лицето получава обезщетение за временна неработоспособност или обезщетение за оставане без работа на основание нормативен акт.
(2) Безработният е длъжен да декларира пред съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт настъпването и отпадането на обстоятелствата по ал. 1 в срок до 7 работни дни.
(3) Изплащането се възобновява от деня на отпадане на основанието за спиране за оставащия към датата на спиране период.
Не е много правилно.
Изключения: когато датата на прекратяване е била предварително определена или определима ( при ТД с определен срок, при изтичане на предизвестие...)
а съгласно кой нормативен акт не съм задължена да водя счетоводство?
Няма акт, който да задължава ФЛ /нетърговец/ да води счетоводство. Изключение: ако имате договор по някоя програма за подпомагане, където изрично се изисква водене на счетоводна отчетност. Или ако е избрал облагане "приходи-разходи", а не с процент НПР.
Кой е купувал материалите - фирмата или ФЛ?
Ако е фирмата, може да направите някакъв протокол за ремонта и вложените материали. Съобразявате се и с възможностите на собственика сам да извърши ремонта като дейности и като обем. Ако този ремонт е с характер на подобрение или модернизация - увеличавате стойността на актива. Ако е "прост" ремонт - минавате го на разход.
Ако материалите са купени от ФЛ става по-сложно. Ще трябва документ, че лицето ХХХ е извършило ремонт на помещението за еди каква си сума, която включва труда и вложените материали. При фирмата идва разход, но при ФЛ ще дойде приход, върху който с ГДД или преди това ще трябва да се плати данък. Т.е. - икономия няма :) Освен това има договор между свързани лица и услугата трябва да е по пазарни цени
1.  От 01 до 12. Няма да се дублира
2. Не е нужно
Ако платите данъка я срок, ще се отрази и отстъпката. Докато не платите, системата още не знае какво ще стане.
Довнасянето на осигуровките излиза след Д6- 13
1. Става.
2. Може на 4, може и по- малко.
3. Това защо? (ако не бъркам съдържанието на алинеята)
4. Да
5. Ако договорът е за определен срок, както сте написали в т.1, да, трябва да е посочен срока. Може да бъде в брои месеци или като крайна дата.
Да, увеличавате платения отпуск и отчитате данъчното облекчение, което се полага при телк над 50%
Колкото до борсата - не е добър вариант, ако искате да получавате майчинство. За да имате такова, в двня преди 45 дневния болничен трябва да сте осигурена за ОЗМ (да работите по трудов договор или да сте се регистрирали като самоовигуряващо се лице).  В противен случай ( безработна със или бе обезщетение) ще получите само някакви социални помощи.
КСО
чл. 42, ал. 2
(2) Когато временната неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест е настъпила до 30 календарни дни от прекратяването на трудовия договор или осигуряването, паричното обезщетение се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 30 календарни дни. В тези случаи паричното обезщетение не се изплаща на лица, които получават пенсия или обезщетение за оставане без работа, определено съгласно нормативен акт. Изплатените парични обезщетения за временна неработоспособност се възстановяват от лицата за периода, за който им е отпусната пенсия, или им е изплатено обезщетение за оставане без работа
А този собственик на ЕООДто, същия ли е от ООДто? И не се ли самоосигурява в новата фирма?
ЕТ,без регистрация по ДДС.Според Вас,не попада ли в изключенията за съставяне на ГФО от собственика на фирмата?Бих искала съвет ,как да процедирам
За ЕТ с НПП до 50000 и без ДДС е ясно. Сама сте цитирала изключението.
Има право на болничен. Носи го на бившия си работодател. От НОИ ще платят болничния за за дните в периода  от 15,03, до ~05,04. /не ми се смята кога точно е 30-ия ден след прекратяване на ТД/
Важи ли изключението по чл. 17, ал.2 са ГФО на ЕТ с нетни приходи под 50000, но регистрирано по ДДС? Като регистриран по ДДС не е ли длъжен да води двустранно счетоводство, независимо от НПП?

Попаднах на ГФО 2016 /само ОПР за ЕТ, несъставящи баланс/ на такова ЕТ, подписано само от собственика. Любопитна съм до колко е коректно.
1. ЕТ, което не е на патент, формира данъчния финансов резултат по реда ан ЗКПО. Би трябвало за данъчни цели да може да се приспада загуба от минали години.
2. Годишната печалба на ЕТ се облага с данък 15% и се прехвърля в сметката на собственика /разчет със собственика. Той може да прави каквото иска с нея - негова си е. При ЕТ не се води сметка Неразпределена печалба от минали години.
Щом ЕТ-то е действащо, предполага се, че собственикът се осигурява като СОЛ. В този случай по ГД възложителят не начислява и не  удържа осигуровки. Няма значение дали е пенсионер или не. Няма значение размерът на сумата. По закон не е трябвало да се издава СИС, нито да се удържа данък.

Ако отговаря на условията на ЗСч и на изключенията по този закон - да.
Да
Евентуално с подсметка на 709, ако имате и други "други" приходи и не искате да ги смесвате.
Съгласно т. 16.24. от СС 1 микропредприятията, избрали да съставят съкратен баланс в съответствие с чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството, могат да съставят баланс, който съдържа най-малко информация по раздели, обозначени с букви от Приложение № 1 към СС 1.

Съгласно т. 20.4. от СС 1 микропредприятията, избрали да съставят съкратен отчет за приходите и разходите в съответствие с чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството, могат да съставят отчет за приходите и разходите, който съдържа най-малко следните статии:
.....
Обръщаме внимание, че използваният израз "най-малко" означава, че формите могат да съдържат и повече информация, която е предвидена в приложенията за баланс и отчет за приходите и разходите в СС 1.

Аз съм склонна да възприемам СС1 по начина,  обяснен на 16.02.2017, а не като ограничение за други редове.
Относно незавършеното производство реших въобще да не го включвам в ОПР, а направените разходи да оставя като разход за бъдещи периоди. Знам, че не е издържано, но не влияе върху финансовия резултат.