Маже ли един съвет - използвай времето, през което не работиш, за да научиш малко правопис. На български
Ако срокът на изпитване не е изтекъл и е уговорен в полза на работодателя - няма законова пречка да те уволни.
Съжалявам
Първо - 30 работни дни /около месец и половина/ неплатен отпуск се зачитат за стаж. За тях се повада Д1 с код 01.
За останалите дни неплатен се подава Д1 с код 28. Попълва се дата на начало на осигуряване, т. 27 и т.28, а преди т.16 кликваш върху Само здравно. Много вероятно е в рамките на 1 месец да има две Д1  -едната с код 01 и дата за край на осигуряване и една с код 28 и дата на начало на осигуряване. Сумата в т.27 се разпределя според дните.
Това е при условие, че човекът не е осигурен здравно на друго място. Ако е здравно осигурен другаде /СОЛ, втори ТД, пенсионер.../ - не внасяте ЗОВ и не подавате Д1 за целия отпуск.
И още едно напомняне - тъй като наближава 2013 г - първите 30 работни дни от 2013 също се зачитат за стаж.
След като повторя въпросите на Катя
Вие счетоводител / ТРЗ специалист ли сте?
Кой Ви е попълнил книжката?
Каква е тази бележка с изчислен стаж?

да питам - да имате случайно неплатен отпуск без стаж? Това трябва да е отрезено отзад на трудовата книжка.
Отговор може да Ви даде само човекът, изчислил стажа и/или написал въпросната забележка.
Освен това - след като вече получавате обезщетение за безработица и срокът Ви вече е бил определен, няма процедура за доказване на непоказан в началото стаж и увеличаване на периода на обезщетението.
Има право, ако сте на срочен договор, ако сте в срок на изпитване и при закриване на предприятието.
При намаляване обема на работа, закриване на част от предприятието или съкращаване на щата  -може да ви съкрати след разрешение от инспекцията по труда.
Ако при започване на работа е уведомило НОИ по надлежния ред и в съответния срок, работи по трудов договор по-малко от 9 месеца  и при напускане на работа се регистрира в агенцеята по заетостта в съответния срок - има право да помзва неползвания остатък от обезщетението. Това не зависи от начина на прекратяване на ТД.
Вижте КСО, чл. 54а и нататък
Има право на обезщетение, ако има 9 месеца /сумарно, може разпокъсано/ с осигуровки за безработица /~трудов стаж/през последните 15 месеца, не е осигурено на друго основание и не е пенсионер
При този начин на прекратяване на ТД има право на пълно обезщетение за безработица, ако през последните 3 години не е получавал такова.
А относно болничния - За придобиване право на парично обезщетение се зачита и времето на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за бременност и раждане
Дали е внесен болничния зависи дали във фирмата са платени заплатите за м.10. или не.
Ако заплатите вече са платени - болничният трябва да е представен в НОИ най-късно 3 дни след това. Ако заплатите за м.10. още не са  платени или няма да бъдат платени до края на м. 11. - болничният трябва да се подаде първите дни на м.12.
Текстът за липсваща банкова сметка би трябвало да значи, че болничния е подаден, но работодателя не е представил номера на Вашата сметка или погрешка или защото Вие не сте дали такава. Говорете със работодателя си или със счетоводителя му.
Превод за 4-те дни от м.10 може да очаквате 14 дни след подаване на болничния и/или отстраняване на пропуските. Дните от м.11. ще Ви платят към средата на м.12.
А това с различните адреси няма значение.
Ако сте  ползвали 180 дни непрекъснат болничен, то волничен, обхващащ 181-вия и издаден от ЛКК ще бъде върнат от НОИ.
НОИ не праща служебно болничните в ТЕЛК.
Обикновено ако ползвате продължителен болничен, от ТЕЛК ви пращат писмо да се явите при тях. Предполагам това се инициира от лекарите, издаващи продълженията на болничните.
Ако болничния вече е издаден - работодателят трябва да го предаде в НОИ. Там решават дали ще го върнат или не. Ако го върнат  - пишат защо. Обикновено нещата се оправят от лекарите, издали болничния.
При напускане по взаимно съгласие обезщетението от борсата е минималното - 4 месеца по 7,20 за работен ден /150-160 лв на месец/. Говори се, че от 01.01.2013 тази сума ще се увеличи на около 8 лв, ама още не е факт.
При съкращение поради намаляване обема на работа имате право на борса според стажа и според дохода. Във Вашия случай периодът е 12 месеца, а сумата 60% от среднодневното зъвнаграждение през последните 24 месеца. Освен това имате право на обезщетение от работодателя в размер на една заплата за оставане 1 месец без работа.
И в двата случая трябва да отговаряте на слдните условия: да имате 9 месеца /сумарно/ през последните 15 с трудов договор, да не сте осигурен/а на друго основание, да не сте пенсионер по стаж и възраст.
Ако отговаряте на горните условия, но сте получавал/а обезщетение от борсата преди по-малко от 3 години  - независимо от начина на прекратяване на трудовия дотовор ще вземате 4 месеца по 7,20 на работен ден.
За да имаш право на обезщетение за безработица трябва да имаш 9 месеца /сумарно, може и разпокъсано/ през последните 15 с осигуровки за безработица.
Самоосигуряващите се лица не внасят осигуровки за безработица.
Извод: Нямаш право на обезщетение за безработица когато прекратиш дейността си като СОЛ.
1 - няма общо със случая
2 - с командировъчни не само на управителя, но и на работниците - стига да имате някакво основание и да има кой от мястото на командировка да завери бланките
3 - не ти трябват пенсионери, а безрабонти
4- не виждам как ще стане
И аз не мисля, че трябва да се посочи прекратяване на осигуряването. Това се прави, ако прекратяването е в периода на болничния, или болничния е след прекратяване на ТД.
Предполагам има някакви грешки в Д1 за съответните периоди.
Аз имах подобен случай - след дъъълъг неплатен и два дни работа след неплатения работникът се разболя за няколко месеца. Плащанията на болничните минаха без проблем.
Има право на остатъка от обезщетението, ако е спазил условията на КСО, информирал е НОИ за започване на работа по ТД и се регистрира отново в Агенцията по заетостта.
За условията и сроковете  - вижте КСО, чл. 54а - 54и
В случая  -август. Ако лицето беше уволенено считано от 01.11,2012 и през м.10 има отработени повече от 10 дни - ще вземете м.10, ако няма 10 дни - пак август
И при наличие на извънреден труд
Но най-вече - ако работникът поиска - не бива да отказвате.
Има случаи, в които задължително се издава УП3, но няма случай, в който да е забранено издаването :)
Ако това лице е решило да бъде СОЛ в собствената си фирма, независимо че не дължи осигуровки, е длъжно да подаде ОКД5 за начало на самоосигуряване. Трябва да подава и Д1 всеки месец с кода за СОЛ, осигурен на максимума.
Ако е по ДУ/К/ - това не се прави
Имайте предвид, че ако вършите нещо друго във фирмата, освен управление, трябва да бъдете и СОЛ /освен ДУКа и независимо дали има или няма такъв/
Не е трудов стаж, защото не е трудов договор. Зачита се за осигурителен стаж при пенсиониране!
аз самият не се осигурявам, тъй като работя и на трудов договор и заплатата ми е над минималния праг за самоосигуряване - само това изречение е достатъчно, за да ви заявя, че ОТДАВНА сте имали нужда от счетоводител. Вече сте в нарушение на КСО.
Сега си подлагате друга динена кора с гражданския договор
Само ще Ви кажа  - трябват осигуровки /в качеството на управител, полагащ личен труд/. А счетоводител - поне от време на време. И по-добре  още в началото на дейността