по чл.110! Може да добавите "във връзка с  чл.114 ".
Ще е необходимо точно да опишете работното време и "определените дни" от месеца.
На база работна заплата за последния месец, през който е работила. Ако няма такъв - заплатата по ТД. При всички случай не може да е под МРЗ за месеца, през който ползва отпуска или се дължи обезщетение
Основанието е ,че фактурата не е отразена в дневника на купувача.
В чл.116 не виждам такова основание :)
А втория болничен е "поради заболяване" или "поради карантина"? Във втория случай можете да обжалвате. В първия - сърдете се на личния лекар, че не Ви е пратил на ЛКК.

ПП Изчакайте и други мнения.
Първият болничен е за над 14 дни. Не споделяте кой го е издал.
Наредба за медицинската експертиза
Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 17.08.2021 г.) Болничен лист за временна неработоспособност се издава на осигурено лице еднолично от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания, но не повече от 40 дни, с прекъсване в рамките на една календарна година. В посочените 14 дни, съответно 40 дни, не се включват дните за временна неработоспособност поради карантина.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2021 г., в сила от 17.08.2021 г.) След изтичането на отпуска по ал. 1 болният се насочва към ЛКК, с изключение на случаите на временна неработоспособност поради карантина.

(3) Когато болничният лист е издаден в нарушение на ал. 1 и 2, въпросът за временната неработоспособност се решава по реда на чл. 112 от Закона за здравето (ЗЗ).
А след като не е стигнала до тяхното счетоводство как ще си отразят КИ при липса на фактура.
Не е ли по-добре да пуснете един протокол за анулиране на фактурата и да издадете нова .
А основанието за анулиране е...?
По принцип имате право да пускате КИ за години назад. Няма ограничение във времето.
Има изискване за основанието за издаване на КИ - изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура /чл.115, ал.1 от ЗДДС/. При Вас не виждам наличие на такова основание.
Нямам проблем да го нарека годишен бонус, просто ми е за първи път и не съм наясно какво точно проверяват. Искам да го платя в декември именно заради това , че имаме служители,които ще са в платен отпуск тогава и ако ги платим към ноември ,базата на която трябва да определя отпуска ще е на база и бонуса от ноември. ЗА това държа да е в декември.

Наредба за структурата и организацията на РЗ
Чл. 20. В брутното трудово възнаграждение извън случаите по чл. 177 и 228 от Кодекса на труда се включват основното трудово възнаграждение и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, определени с индивидуалния трудов договор, доколкото друго не е предвидено в Кодекса на труда

Коледния бонус едва ли може да се причисли към допълнително възнаграждение с постоянен характер, определено с ТД
КСО чл. 9, ал.3, т. 5
Ако не си по потърси обезщетението, не се плаща.
Когато и да се плати, все е за м.11.2021. След плащането м.11.2021 се зачита за осигурителен стаж, вписва се на съответното място в трудовата книжка, при нужда се издават УП 2 и 3.
1. Дължат се осигуровки. За пенсия.
 Без здравни
2. Чл.228 от КТ. Вижте и НЕВДВКПОВ
3. Б. Поне в най-голямата част. Имайте предвид, че Д1 и Д6 са ЗА периода, за който се отнася обезщетението  (м. 11.2021), а сроковете за подаване са малко по-различни от тези на "стандартните" Д1 и Д6.
Смятате ли за възможно алтернативно решение да учредя ЕООД (собственик и управител) и да се назнача на длъжност юрисконсулт, за да ми тече юридическият стаж?

въпросът е дали като собственик и управител на ЕООД дали можете сам себе си да назначите на ТД. А този въпрос не е счетоводен, а юридически
По-скоро към заплатите за м. 11, а сумата ще се преведе на два пъти - на 10.12 и на 15.12.
Д1 и 6 ще се пуснат веднъж с общите суми

Съгласна съм с Вас. Ако тази допълнителна заплата се отнася само към м. 11. Аз бих го направила точно така, защото е много по-лесно.
 Смущава му това: еднократно допълнително възнаграждение с годишен характер към 12м.. Щом е с "годишен характер", приемам че се отнася за всички месеци, през които е положен труда. От там - корекции на Д1 и допълнителни Д6 за всичките месеци.

Към питащата:
1. Не е нужно да пишете някакво основание в заповедта. Достатъчно е "във връзка с настъпващите празници да се изплати по една БРЗ на всички работници". Чл.118, ал.3 според мен не е приложим в случая.
2. една брутна заплата за всеки служител на трудов и рграждански договор Никога, ама никога не използвайте комбинацията от тези три думи в едно изречение   :stop:
Какво "масово" уволнение при трима служители? /КТ, ДР §1, т.9/
И не съм убедена доколко е резонно собственичката да продължава да се самоосигурява само заради една /неработеща/ служителка в майчинство.
Колкото до подбора - може да се направи и "наум" :)

ПП  Изразът "момиче в майчинство" хич не го разбирам :)
Да, така е, но вижте какно е цитирала Делфин - не е променен чл.54б, ал.2, т.3. Нито тази точка е обвързана с чл 9, ал.2, т.3.
Може би ние сме много мнителни и четем много буквално КСО, може би  е недоглеждане на законодателите, но е факт.
ЗДДФЛ
Чл.22г
(2) Данъчното облекчение се ползва, включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, и за годината на изтичане срока на валидност на решението, когато едновременно са налице следните условия:....


Значи може. Разбира се, ако отговаря на другите условия
От общата сума данък на всички служители
Според мен трябва в таблицата в намаления в ГДД да намаля фин.резултат тъй като е изтекла давността.
Защо? Нали сега отписвате задължението? Не сте го отписали преди изтичане на давността и не сте увеличавали фин.резултат при отписването?
нормативната база по това време не ми позволява да ползвам ДК. ДК обаче е ползван.
След като сте ползвали неправомерно ДК, нормално е да Ви санкционират.
Според мен не можете да претендирате да го признаят в 12/2020. Първо - защото фактурата вече е включена в дневника за продажбите през предходен месец, второ - към момента на осъществяване на сделката не сте имали право на ДК.
11
Плащането и удържането на данъка е през м.11
Д6 с код 8 за този данък се подава след 01.12