Виж указанието към Т2. Там ясно е записано, че целия доход, който е получил като СОЛ /пише от кое приложение кой ред се взема/ се дели ма месеците, през които е бил СОЛ. Абсолютно същото като доход на СОЛ - свободна професия, на СОЛ от личен труд и т.н.
Пък и в КСОто го пише същото :)
За таблиците:
попълваш графата с дохода от ТД, колона 4 с авансовите вноски като ЗП, в колона 5 по 1/12 от дохода по ГД /без НПР/ и накрая каквото се получи.
Надявам се, че е декларирал пред възложителя по ГД, че е СОЛ и не са му удържани осигуровки и данък
Ако от май изляза в дълъг болничен има ли право работодателя да ме преназначи на по-ниска длъжност с по-ниска заплата, докато не съм там?

Не зная как е в училищата /бюджетни организации/, но мисля, че не може.
Дори и да го направи, няма да има ефект по две причини:
1. Промяната в заплатата ще започне "да действа" от първия действително отработен ден след болничните. Или между тях, ако има присъствени работни дни. Когато във времето и да стане това. Докато отсъствате без прекъсване /болнични, майчинство, отпуски.../ няма как да получите по-ниската заплата.
2. Обезщетението за болнични се изчеслява от дохода 18 месеца назад, а това за майчинството - 24 месеца назад. Дори сега да имате (ако имате!) някой-друг отработен ден върху ниската заплата, той едва ли ще има някакъв значителен ефект върху болничните и майчинството.
Тъй като срокът за подаване на ГДД за 2020 още не е изтекъл, подавате нова (редовна) ГДД и тя ще замести старата. В сайта на НАП срещу всяка предходна ГДД ще де появи син надпис "коригирана" (достъп с КЕП или ПИК)
Като не сте имали дейност, трябвало е да подадете декларация за неактивно предприятие в НСИ и в ТР. И на двете места е безплатно. Така, е нито подавате ГФО с нули, нито е за пари.
Какъв е смисълът: тъй като информацията в ТР е публична, всеки Ваш бъдещ контрагент ще знае дали сте имали дейност или не, какъв е бил оборота Ви за предходната година, какви активи имате и т.н. и така ще може да вземе решение дали да продължи да работи с Вас или да има едно наум.
Става с чл.110 и неплатен.
Става и с ДС за преминаване на нова длъжност за срок от... години. Вписвате, че след изтичане на срока по точка... остават в сила условията на ТД от дата.. и последното актуално ДС от дата.... Или нещо такова.
Изпратила съм уведомление с код за длъжност "главен специалист ", а е трябвало да е за длъжност "главен специалист- поддръжка ". И двете длъжности са с код 3 в точка 12.1 в декларация 1. Не забелязах да има разлика в осигуровките.
На първо четене не открих код за гл.специалист-подръжка. Бихте ли споделили и кодовете на длъжностите.
В подобна ситуация бих подала уведомление за промяна на длъжността с днешна дата. Все някак ще прилъжа човека да подпише едно ДС, дори и на цената на повишаване на заплатата с 5-10 лева

 ПП Ако сте бюджетно предприятие, не ме слушайте.
Колко "голяма" е грешката? Какво е посочено в уведомлението, какво е в ТД? Отразило ли се е в Д1?
През 2021 г. е подадена нова д6 за 2016 с увеличение до размера по год.декл., но се получи задължение и доста голяма лихва за 2016г
Да, така е. Това, че сте внасяли някакви пари през 2016 без да са обвързани с декларация си е Ваша работа. Имали сте - внасяли сте. Ама защо? - не се знае. Тези вноски може би са покрили други задължения. Задължението за осигуровките за 2016 възниква с подаването на декларацията. Подали сте я доста след срока, следователно има и лихва.
5. В колона 5 се попълва ....
- за лицата, които не са осигурени на друго основание и са внасяли здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО ....облагаемия доход, деклариран в .... Приложение 4, част І, ред 6


И кое е неясното?
Трябва да се идентифицира като Самоосигуряващо се лице по смисъла на ЗЗО /чл.40, ал.5/

4. В колона 4 се попълва осигурителния доход, върху който самоосигуряващите се лица по ЗЗО дължат авансово осигурителни вноски.
5. В колона 5 се попълва облагаемия доход от упражняване на дейностите по т. 1 от тези указания. Колона 5 се попълва и от осигурените на основание чл. 40, ал. 5 от ЗЗО лица, получили доходи, подлежащи на данъчно облагане съгласно данните от годишната данъчна
декларация. На ред 13 се попълва облагаемия доход по следния начин:
- за лицата, които не са осигурени на друго основание и са внасяли здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година и същевременно имат получени доходи, подлежащи на данъчно облагане съгласно данните от данъчната декларация, се попълва облагаемия доход, деклариран в Приложение 3, част І, ред 5, Приложение 4, част І, ред 6, Приложение 5, част ІІ, ред 1 и Приложение 6, част І, ред 2.


Облагаемият доход в редове от 1 до 12 в колона 5 се определя като:
- сумата в ред 13, формирана от облагаеми доходи, подлежащи на данъчно облагане съгласно данните от данъчната декларация, се разделя на броя на месеците, през които лицето е самоосигуряващо се по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО, независимо от броя на дните през месеца, в които лицето е внасяло здравноосигурителни вноски на това основание

Всичко това го пише в указанията към Таблица 2
За да са начислени осигурителни вноски, значи има основание за осигуряване. При всяко основание за осигуряване се подават Д1. Явно сега трябва да се подадат със задна дата. Най-вероятно трябва да бъде подадена ОКД5 /освен ако основанието за осигуряване е друго/.
Аз бих поискала предписание за подаване на Д1 и Д6.

Нямам опит с подобни случаи. Само разсъждавам на глас
първия независимо, че е на 4 часа
Защо да не може.
Добре е да се съобразите с "пазарната цена", каквото и да значи това.
При отклонение от пазарните условия ще трябва да правите корекция на финансовия резултат
Предполагам, че питате за кобственика та капитала на ЕООДто :)
За напред използвайте това понятие вместо МОЛ.
След като ЕООДто няма дейност, собственикът не е задължен да се осигурява. Ако не се самоосигурява (не е подал декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице) само наличиено на фирма не ограничава  правото на обезщетение за безработица.
За времето на борсата се взема минималната работна заплата за периода.
Върху обезщетението за безработица няма осигуровки за общо заболяване и майчинство.
Подайте ги сега с КЕП. Ще има лихви. Вероятноста за глоби е малка
Като погледнах календара, оказа се, че 03.04. и 04.04.са неработни дни. Така, че ако нямаше болнични, то на 05.04. /не както казах 03.04./, щеше да е последния ден на изпитването.
Както и да смятаме: три дни отпуск, един отработен ден в април (нали  от 02.04. насам няма отработен ден) 3-1=2. Остават два работни (наистина работни) дни изпитване
Да, все още сте в изпитателен срок.
Заради ползвания отпуск, изпитването е щяло да е до 03.04., но междувременно сте излезли в болничен....
Два дни след като оздравеете и се върнете на работа ще сте още в срок на изпитване.