Можете да го направите сега. Важното е да има застраховка преди проверката :) Пък старата ... сигурно е изтекла ;)
Няма глоба за закъсняло сключване. Поне такава не се налага от застрахователя. Възможната глоба е само при проверка от ИТ и то, ако нямате активна застраховка.
Нищо не може да направи. Щом работникът не е съгласен, не може да се направи такава промяна. Не е нужно да обяснява или да доказва защо не желае да работи на 8 часа.
Е, работодателят може да се навие да вдигне заплатата с повече от 1/3...
Можете да напуснете:
- по взаимно съгласие, ако работодателят е съгласен
- по чл.71, ако срокът на изпитване е уговорен в полза на работника или в полза и на двете страни
- с предизвестие по чл.326.

Начина на прекратяване на сегашния ТД не влияе върху получаването на остатъка от обезщетението.
Сега се консултирах в НОИ - Пловдив.Нямало да се спре обезщетението, без значение дали е на високия или на ниския процент.

Аз бих се доверила на marpan_64, а не на НОИ Пловдив
Искам да Ви попитам, възможно ли е таблицата да се коригира с -50%, ако от 8ч договорът е за 4ч?
От посочените в таблицата три варианта нито един  не е по КТ и при нито един няма работно време.
Отговор на конкретния въпрос: не, не може.
След като регистрацията е от 01.11., какви дневници и каква справка за м. 10?
Всичко, което е купено преди 01.11. и е наличен актив към тази дата, включвате в описа на наличните активи и ползване ДК според закона.
Eто няколко цитата от КСО:
Чл. 54г. (1) Изплащането на паричното обезщетение за безработица се спира за периода, през който лицето получава обезщетение за временна неработоспособност или обезщетение за оставане без работа на основание нормативен акт.
(2)  Безработният е длъжен да декларира пред съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт настъпването и отпадането на обстоятелствата по ал. 1 в срок до 7 работни дни.


Та обжалвайте само ако те спазили срока за уведомяване.
Не само че не се изисква "главен", но може и оперативен да няма. Може да си назначите касиер, фактурист, склададжия, общ работник и т.н. и да включите в ДХ месечна обработка на счет.документи, съставяне на справка по ДДС .... И веднъж годишно - съставяне на ГФО, за което му давате 50 лв бонус.
Ако ще е икономия - икономия да е.
https://dnes.dir.bg/politika/700-000-lv-bonusi-si-razdadoha-v-targovskiya-registar

Като съвестен данакоплатец и търговец, чакащ обработка на ГФО за три години назад, аз питам: ЗАЩО???
въпреки, че няма упоменат срок на изпитване,
Я пак погледнете за такъв срок. КТ дава право изпитването да е ДО 6 месеца, но не поставя долна граница. Ако срокът наистина не е упоменат, на работодателя ще е трудно да докаже, че не е 2 месеца например и може и да го осъдите за прилагането на чл.71.
МОДа се определя според първата цифра на кода на длъжността и кода на дейността на фирмата. Ако в таблицата според двата кода пише МОД 600 лв, то при 8 часов работен ден и петдневна работна седмица можете да назначите човека на 510 лв, но да го осигурявате на 600. Т.е. заплатата не може да е под МРЗ, а осигуровките под прага.
Ако е на непълно работно време - пропорционално.

Дано съм го обяснила разбираемо.
Какъв срок на изпитване е посочен в договора?
Едва ли е един месец.

Г-н Маринов, съберете действително отработените периоди (без болничните, отпуските и другите отсъствия), сравнете със срока на изпитване, посочен в договора. Ако този срок не е надвишен, работодателят има пълното право да прекрати договора по чл.71, ал.1 без обяснение, без обезщетения и без защита. Единственото, което дължи, е обезщетение за неизползван отпуск.
Като допълнение: този начин на прекратяване на ТД дава право на "пълна" борса. Ако са спазени останалите изисквания, разбира се.
Здравейте! СОЛ, пенсионер, който се осигурява само за здравно върху 510 лв., ако си изплати възнаграждение за личен труд в размер на 5000 лв. дължи ли осигуровки и върху сумата, изплатена за личен труд или това го прави когато си подаде декларацията по чл.50.  Тъй като личния труд се приравнява на трудов договор, трябва ли да се осигурява и за ДОО.
С ГДД и таблица 2.
Приравнява се към ТД само за данъка. Няма ДОО, след като като  СОЛ не се осигурява за това.
Две Д1 и две Д6.
От датата на сключване на ГД до датата на завършване и приемане на извършеното.
Датата на отпускане - 09.2015
По първия въпрос: ако работодателя прекрати договора поради закриване на щата или намаляване на дейност без разрешение от ИТ, рискува да си навлече големи неприятности при евентуална проверка. Освен това при това уволнение има и допълнителни плащания от работодателя  (обезщетение, осигуровки)
По втория: "пълна" борса. Неприятното е, че зачестиха проверки на такъв тип прекратявания. Хубавото е, че проверките (за сега ) са по документи и ако всичко е оформено добре, няма проблем. Само евентуално забавяне на обезщетението.
За времето при настоящия (новия) работодател имате право на платен  отпуск пропорционално на отработените и подлежащи на отработване месеци до края на годината. Ако сте започнали работа на 01.10. или няколко дни след това, очаква се да не напускате до 31.12., при предходни работодатели вече имате 8 месеца трудов стаж и при предходния работодател не сте ползвали повече отпуск от полагащия Ви си за отработеното време, то до края на годината имате право на 5 работни дни платен отпуск (при 20 годишно по ТД).
Имате право да ползвате отпуска още след първия работен ден. За ползването са нужни: молба/заявление от Ваша страна и съгласие (заповед) на работодателя. Работодателят има право да откаже ползването точно в избрания момент. Той има право да откаже ползването и на неплатен отпуск.  Явно трябва "договорка" :)
Данъкът върху доходите винаги се "поема" от лицето, получило дохода. Т.е. от Вас. Друг въпрос е, че работодателя ще го внесе в бюджета, но след като го удържи от Вас.
Това, че сте с ТЕЛК над 50%, не означава, че сте освободени от данък. Имате право само на определена сума необлагаем минимум (690 .лв по смътни спомени). Ако сумата е над този минимум, дължите данък върху горницата.  В края на годината се прави изравняване на годишна база от работодателя  към 31.12. или чрез подаване на ГДД
Какво се подава и с кои декларации?
Ако е до ЗОВ за периода на майчинство, това не зависи от заплатата, а от конкретна сума, определена в ЗЗО, ЗБДОО и ЗБНЗОК. Когато тази сума се промени, естествено е, че трябва да се съобразите с тази промяна.