Ок съгласен е в едното дружество да се осигурява на максимума и да получава тази сума.Въпросът е може ли в новото дружество да се осигурява на 300.00лв. примерно и да получава 270.00лв като възнаграждение , защото след като се купи този имот доста време няма да се извършна нищо по него . Или е задължително да се осигурява и там на прага за длъжността?

Погледнете продължението на КСО, чл. 6, ал.3. Осигуряването от всички основаниа сумарно не може да надвишава максималния осигурителен доход. Възнаграждението от всички източници сумарно не се ограничава. Върху разликата над максОД се дължи само данък
Извинявам се, използвах темата, за да задам мой въпрос. Отделен казус е.
Исках единствено да потвърдя МОД и възнаграждението.
Цитирала съм точката от КСО за осигуряване на ДУКа. Отговор #2
Осигуряването е минимум на МОД
КСО Чл. 4. (1) Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са:
7.  управителите и прокуристите на търговски дружества, на еднолични търговци, на техните клонове и на клоновете на чуждестранни юридически лица, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон;

Тук не виждам осигуряването по ДУ да се обвързва с упражняването на дейност. Има ДУ - има осигуряване. Няма ДУ - няма осигуряване.

На практика - щом ще купува имот, явно управителят извършва някаква дейност - търси, оглежда, пазари се, и т.н. Плащайте му възнаграждение, ако такова има в договора за управление/ и го осигурявайте.
Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход - минималната месечна работна заплата за страната и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход. /КСО, чл. 6, ал.3/.

Дали ще го осигурявате на максимума, зависи от размера на възнаграждението
за започване на дейност какво се зачита?
Всяко нещо, което може да бъде определено като дейност. Няма конкретно определение. По принцип се предполага, че единствения управител на фирма, която упражнява дейност, също упражнява дейност /поне управленска/
Ще се осигурявам без право на болнични.
А
регистрацията като собственик на ЕООД когато излезе в ТР след това веднага ли трябва да подам Окд5 за започване на дейност при положение,че фирмата не спряна.А  аз може би ще подпиша осигуровки и някоя фактура.
Вече имате отговор на въпроса. Щом "влизате в действие" като управител от първия ден - от тогава и ОКД5
ОКД5 ще подадете в 7 дневен срок от започване на дейност, когато и да е това напред във времето. Осигуряването е в пряка връзка с упражняването на дейност - има ли такава следва осигуряване, а ако няма - не.
Може. Особено ако имате два обекта.
Е, ако тази от програмата я издавате само за да я вмъкнете между две вече издадени фактури от кочан, трябва да знаете, че проверяващите не са по-глупави от Вас.
Е, не може да издадете фактура 155 от кочан, 156 от програма (на принтер) и 157 пок от кочан :)
Но е възможно на 01.07. да издадете 0000000155 от кочан, на 03.07. - 1000000001 или 0001000001 от програма, на 05.07. 0000000156 от кочан. Ако не сте по ДДС, номерата може и да не са десетцифрени
За месеците, през които ще се осигурявате на максимума по трудов договор не дължите никакви осигуровки като СОЛ. Не е необходимо да правите нищо специално по този въпрос .

А може и да трябва да подавате Д1.  Зависи за какви рискове се осигурявате като СОЛ.

Да. Освен ако Вътрешния правилник за документооборота има вписани някакви други изисквания.
Лично аз не вписвам ППП в счетоводната програма и не ги осчетоводявам. Те са съпътстващи документи към дадена сделка и си ги прикрепям към съответния договор или фактура, с която са свързани. Изключения: ППП за  покупка на стоки, продукти и т.н от ФЛ отчитам като документ за придобиване, а ППП, издаден от ФЛ за извършена услуга - по аналогия с фактурите за външни услуги.
ППП се използва за всичко което се предава и приема -  стоки, услуги, материали, активи, пари,  документи... Как ще ги номерирате, подреждате, групирате и т.н. е въпрос на собствено виждане и удобство. Или на Вътрешния правилник за документооборота, ако в него има вписани някакви изисквания.
ППП не е задължителен документ, но е удобен за удостоверяване на конкретното предаване на нещото /момент на предаване, състояние на предаденото, приемането и възникването на основание за плащане/, както и за предотвратяване на евентуални спорове. Не се съставя за всяка сделка, а само за това, за което се изисква по договор или смятате че ще е нужно.
Сигурно ще имат право на дерегистрация по избор поради отпадане основанието за задължителна регистрация. Както беше и до сега.
Не ми се вярва да предвидят някакъв облекчен ред за дерегистрация.
Да изчакаме да го приемат и обнародват.
"Пристигат с фактура за продажба от него"
Според мен Ви продава стоките, а не Ви ги връща. Колкото до приспадането на сумата от следващи продажби - има си сметки за разчети.

ПП Пак повтарям, не развирам от износ. Отговорът ми е на база сделки в страната
Салдото е ДЕБИТНО, ако беше покриване на червена каса, не трябва ли да е  КРЕДИТНО?
Тогава е източване на "зелена" каса :)
Проверете да не е плащано нещо на собствениците или управителите, да не са плащани някакви техни лични разходи....
За такава сума бих се поразровила повече. Говорете със собствениците и с бившия счетоводител.
Не разбирам нищо от внос-износ, но:
- продали сте стоки, издали сте фактура. Плащат Ви.
- продават Ви обратно същите стоки (и какво от това, че са същите?), издават Ви фактура и Вие трябва да платите фактурата.
Не виждам нито "надвнесена сума от клиента", нито основание за КИ.
Във връзка с ОКД5, ЕГН и БУЛСТАТ, искам да споделя един факт:
Имам един ЗП, регистриран преди години с БУЛСТАТ=ЕГН и подал ОКД5 по ЕГН. От м.01. вече си има 9-цифрен БУЛСТАТ
Тази година реши да регистрира и свободна професия. Вписа се  в Регистър БУЛСТАТ като допълнителна дейност към регистрацията като ЗП /ЗП-основна, СП - допълнителна дейност/ под същия 9-цифрен БУЛСТАТ. По негово настояване подадохме ОКД5 с "упражнявам дейност като СП, БУЛСТАТ" без данни за осигуряване /осигуряването си остава като ЗП/. Според мен това не беше нужно, защото нали всичкото - и ЗП и СП са под един БУЛСТАТ, но го направихме.
Сега в системата на НАП, в Справка за история на осигуряване на самоосигуряващите се лица съществуват три записа: 1. дата - Начало на дейност - ЕГН - име - ЗП - активен, 2. същата дата - Начало на осигуряване- ЕГН - име - ЗП - активен с осигуряване, 3. дата от 2022- Начало на дейност - БУЛСТАТ - име - св.професия - активен.

Не коментирам. Само споделям факт.
Е, не е едно и също :)
Най-малкото при необлагаеми сделки нямате право на приспадане на ДК, а при облагаемите (в т.ч. и с 0 процента,  и с 9 процента) можете да ползвате ДК от вложените материали и услуги
Според мен облагаема. А според Вас?
И как ще стане закриването на Булстата?
Заличаване в Регистър БУЛСТАТ
Само един въпрос - защо не помислите за това тези лица да са самоосигуряващи, което е един доста добър и освен това икономичен вариант за осигуряване ?

За да обмислят всички варианти трябва да имат поне известна представа от начините за осигуряване.  А за това трябва или целенасочено четене или консултация със счетоводител. И двете неща не да много приятни
И защо да няма осигуровки ? Няма данък, защото няма възнаграждение, но осигуровки трябва да има на минимума за длъжността.
Повечето колеги казват (и го практикуват): "Няма възнаграждение - няма осигуровки".
В закона е записано точно така, както Вие го тълкувате. И за поддържам това мнение.

ПП Не съм имала ДУК без възнаграждение и не знам как се приема при проверка липсата или наличието на осигуровки