А счетоводителят, който води нещата на сегашния ми работодател твърди, че при този трудов договор няма да имам право на почти никакво обещетение.
Почти никакво, почти някакво, какво значение има за него? Нали не плаща той, а НОИ.
Кажете му: "Добре, за мен и почти никакво е нещо. Ето болничния ми, подайте данните в НОИ" и подчертайте, че вече имате 12 месеца осиг.стаж с ОЗМ.  Ако трябва - представете доказателства (трудова книжка, УП3...).
От НОИ си знаят работата и ще Ви платят по 560 лв (поне до края на 2019, пък после може и повече). Докато сте в майчинство работодателят дължи на бюджета  по 4,8% от 560 лв месечно.
Благодаря много! Не мога да се ориентирам каква е пазарната лихва за 2019 год.
Избирате си няколко банки и питате при какъв процент отпускат кредити
От цитираното по-горе не разбрах кое е мнението на "една счетоводителка" и кое е мнението на счетоводителя на работодателя Ви, защото и двете са грешни. Но това няма значение, защото Марпан Ви е дала точен отговор.
Само ще допълня, че става въпрос за 12 месеца осигурителен стаж с осигуровки за общо заболяване и майчинство,  а не 12 месеца трудов стаж. При работа на два часа четири отработени месеци са един месец осигурителен стаж. Дано сте работили доста дълго на 2 часа или повече.
Работите от 04.2017 и сте ползвали две години майчинство? А колко месеца (дни)  реално отработите преди майчинството? Защо не се разберете с Вашия шеф за нещо по чл. 71? Е, има и евентуален риск за проверка от НОИ, но и розите имат бодли ;)
По спомени: Сумата за две деца беше повече отколкото два пъти сумата за единствено сете
Три години без 18 дни
Значи нямате право за обжалване.
КСО, чл. 54б (4) Безработните лица, придобили право на парично обезщетение по чл. 54а преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца.
Дали разхода за отрадъка ще бъде признат за данъчни цели и ще има ли корекция на ДДС?
Защо "разход" за отпадък? Нали Вие предават отпадък, Вие издавате фактура и Вие получавате парите? Значи Ви е приход.
Прекратен ми е по чл. 71 , а съм била на платена борса преди 3 години.
Точно три? Малко по-малко от три? Три години и десет дни?
Изминали ли са три години от отпускането на предходното обезщетение до прекратяването на договора?
Не, не значи това. Щом е съдружник, дори и с 0,001% и упражнява труд в дружеството, трябва да е СОЛ. Освен ако не упражнява тази дейност по ТД или не е управлява по ДУ. Ако е с до 5% собственост (не мога да проверя, но петте процента не се ли отнасяха за АД?) дохода за личния труд няма да попада в т.И и няма да е приравнен към ТД, а ще е доход без трудово провоотношение със СОЛ и ще ползва НПР
1. На какво основание е прекратен трудовия договор?
2. Кога за последен път ползвахте обезщетение за безработица?
Пропуска може да е и по-голям. Е, не повече от 6 месеца, защото няма да имате 12 месеца с осигуровки за безработица от последните 18. Ако сте получавали висока заплата, по-голямата пауза ще се отрази негативно върху размера на обезщетението, но няколко дни почти няма да се усетят.
Регистрирането на борсата е право, а не задължение. Щом преценявате, че скоро ще си намерите работа, не е нужно да се регистрирате.
На мен ми изглежда правилно. Забавили сте плащането от 100 лв.. Независимо, че парите са били в НАП, погасяването е станало в момента, в който сте посочили по-високото задължение.
Това, че имате някакви пари по сметката, нищо не значи.
Никъде не е определен набора от документи, които доказват намаляване обема на работа.  Обикновено се свързва с намаляване на поръчките, на приходите и т.н.
Няма и изискване долко време след прекратяването на договора може да бъде назначен друг работник. Може още на следващия ден да се появи нова поръчка и да трябват хора.
Единственото, което се изисква, е работодателят да направи подбор, ако има няколко работника на същата длъжност. За съжаление няма изискване този подбор да е в писмена форма или мотивите да са обявени пред работниците.
От там нататък е работа за адвокати и съд. Не зная доколко си заслужава.
Аз ползвам ведомост за личния труд, добавък към ведомоста за заплати на работниците
Личния труд най-често е с решениия на ОС - кой по колко и за какъв труд ще получава.
За получававето на парите съдружниците не издават нищо. Подпис на ведомоста, РКО или банковото бордеро са достатъчни (спорид начина на плащане)
Няма нищо нередно в начина на плащане. Добре е това да е описано в решението или договора за личния труд.
Най-лесно щеше да бъде, ако бяхте проверили в справките за задълженията и плащанията с КЕП или ПИК. Освен това два-три дни след плащането би трябвало да получите имейл за постъпили суми по данъчно-осигурителна сметка на задълженото лице.
Би трябвало БУЛСТАТА да е достатъчен.

ПП Преди десетина години /преди единната сметка/ около 5-6 месеца ползвах шаблон в онлайн банкирането с грешен ЕИК. Резултат - само за един месец сумите не бяха отразени като получени от НАП. Грешката хванахме случайно при едно удостоверение за задължения
Подава декларация за начало на дейност като СОЛ и избор на осиг.рискове . Щом е осигурено по ТД на максимума, реално не внася осигуровки като СОЛ.
1. Ако работите на 4 до 8 часа дневно, явно има някаква грешка. Дори да допуснем, че сте ползвали отпуска за 2017, имате поне 20 дни за 2018 и минимум 12 за 2019 (до края на м.07.). Това, че не сте подавали молба, може да се докаже по съдебен път. Поискайте да видите молбата, подписа и т.н. Може да сте подписали нещо без да четеге.
2. Може да ползвате неплатения след платения. Мисля, че не е обвързано с посещение на ясла, но изчакайте и друго мнение.
3. Може да напуснете ро взаимно съгласие,  ако работодателят е съгласен. Ако не е, можете да отправите предизвестие за прекратяване на договора. Това не могат да откажат. Може да отправите предизвестието докато сте в отпуск. Ноправете си сметка кога ще предизвестите работодателя,  така че предизвестието да изтече в края на отпуска и да напуснете без да ходите на работа.  Естествено, ако това целите
4. Ако сте назначена със срок на изпитване и този срок не е изтекал преди да излезете в майчинство  (болнични и отпуски не се броят!), могат да прекратят договора по чл.71 без да имате заклила
Здравейте,
Пропуснала съм да подам декларация образец 6 за  2017 година за регистриран земеделски производител.Моля, обяснете ми каква сума дължа за цялата данъчна година.Предварително благодаря за отговора!
Информацията не е достатъчна.
Отвореге си ГДД за 2017 и вижте какво сте попълнили в Таблици 1 и 2, какво сте приспадали като осиг.вноски.... Вижте си декларацията да начало на самоосигуряване - за какви рискове сте избрали да се осигурявате. В края на краищата съберете сумите от всички платежни нареждания, отнасящи се за периода 01.01.17 - 31.12.17 (независимо, че част от тях са платени през 2018), добавете сумите, които сте довнесли по ГДД (ако има такива) и попълнете Д6-13
Преполагам за работниците е подавана, затова, иначе за СОЛ си е годишна.
Тогава какво Ви притеснява?