Монетата има две страни. Тук виждаме само едната, така че не можем да дадем отговор
:good:
Нормално е, след като сте решили да плащате глобата "друг път, по-късно".
Ако не функционираше единната сметка, то сега пак щяхте да имате задължение към държавата, но нямаше да е разписано на много страници, а само в един ред. Сумата най-вероятно щеше да е същата.
Не е нормално счетоводителят да не Ви е обяснил принципа на действие на единната сметка. Или Ви е обяснил, но Вие не сте разбрали... Или пък сте имали задължения за осигуровки преди "пускането" на фирмата в действие. Докато не работехте, имахте ли подадена декларация за спиране на самоосигуряването?
Това ли е сметка за изплатени суми?

Не е :)
Поразпитай ги хубавичко, за да си нямате проблеми както Вие, така и те при едно евентуално деклариране или недеклариране.
За можене - може. Даже с една такса можете да минете.
А дали ще Ви глобят или не - 50:50 :)
ражданските договори не се декларират при сключванетоим. Ако по ГД има осигуровки, то се подадва декларация 1. Ако плащането по ГД е преди 30.09. - за удържания данък възложителя подава декларация по чл.55.
Ако плашането е през третото тримесечие, възложителя не удържа данък и не подава дикларация по чл. 55. Датъкът си го плащате Вие и го декларирате с подаването на ГДД.

Друг въпрос е какво значи това: получих заплащане. Ако е плащане "под масата" - все едно че не сте го получил/а.
Ако е законово издържано плащане - няма основание да не Ви издадат служебна бележка. Всъщност такава е трябвало да Ви издадат още при плащането. А Сметка за изплатени суми имате ли?

За да проверите кой възложител какви декларации е подавал за Вас, можете да си извадите ПИК от НАП по адресна регистрация и да проверите.
а самия ДА, за който имам само договор как да го осчетоводя?
Предполагам, че има и плащане :)
204/501 или 503
Много сложна формула :)
По-простичко:
Продажна цена - 1.10 лева
Доставна цена - 0.50 лв.
Надценка = Продажна цена - Доставна цена  или 1,10-0,50=0,60 лв
Процент на надценката =Надценка : Доставна цена *100   
                                  или 0,60:0,50*100=120%
На Ваше мякто бих писала до ЧСИ и бих попитала дали остава в сила задължението по запора.
Предполагам, че сте писали писмо и при напускането на работника при предходния ТД.
Предполагам, че целта на спирането на дейността е точно невнасянето на осигуровки. Когато решиш да спреш дейността, подаваш декларация за спиране на самоосигуряването и не внасяш нито осигуровки, нито Д1. Ако не си здравноосигурена на друго основание - трябва да подадеш декларация обр.7 и да започнеш сама да си внасяш по 16,80 ЗО.
Като възобновиш дейността  -отново подаваш декларация ОКД5 и започваш да внасяш осигуровки.
Нямаш ли счетоводител, който поне да те консултира?
Дружество с двама съдружници/самоосигуряващи се лица/ без нает персонал, трябва ли да подава декларация?
Да!
Важно: Съгласно указанията на министъра на МТСП, лицата които работят в съдружие без нает персонал, но извършват стопанска дейност и получават икономическа изгода, следва да подадат декларация.

Това също е от от сайта на ГД ИТ - въпроси и отговори за декларацията :) Колкото и безумно да звучи особено в сравнение с отговора, че ЕООД с работещ собственик не подава декларация...

Само че в случая при питащата има едно наето лице. Е, вярно че е в майчинство, но все пак
На мястото на Славчева бих подала уведомление.
Във връзка с изискването за промяна на работните места - за нуждите на чл.15 от ЗЗБУТ има ли разлика между работно място и работник? Т.е. - ако работника е напуснал, означава ли че работното място е закрито? Или само е вакантно? От друга страна  -ако имаме една машина и на нея работят двама работника на две смени - колко работни места са?
Купили сте една кока-кола за 1лв , а я продавате за 1.50 лв , надценката Ви е 0.50 ст най-просто казано.

Ако мога да допълня: Купуваш един телевизор за 200 лв е го продаваш за 200,50.  Надценката също е 50 ст.
Все 50 ст :) Само че при кока-колата надценката е 50%, а при телевизор 0,25%
Т.2 е за предпочитане, щом няма да работите. Но и през този период трябва да продължите да подавате нулеви ДДС декларации
Разликата между продажна цена и себестойност отнесена към себестойността?
Виж в ЗДДС и ППЗДДС.
Освен това - като подадете заявление за регистрация, ще Ви дадат списък с нужните документи.
Няма разлика в документите, изисквани при доброволна регистрация и при задължителна регистрация.
Да, щом има смяна на длъжността, трябва да подадете уведомление преди започване на работа на новата длъжност.
Трябва да подпишете ДС по чл. 119, евентуално във връзка с чл. 67, ал.1, т.1 , с чл.70, ал.1 иил нещо друго според договора. Уведомлението се подава с код за ДС към регистриран ТД
Ирена, няма да споря с теб, защото имаш основание. Макар и не 100% :)Основният проблем е дали ще гледаме доходите, облагаеми по ЗДДФЛ въобще или ще наблегнем на чл. 16 от ЗДДФЛ.  А колко лесно е било в ЗСПД понятието "доход" да бъде формулирано ясно, точно и конкретно. :no2:
Във връзка с темата - излиза че доходите от патентна дейност въобще не влизат в дохода за детски, а влизат пенсии, обезщетения, помощи и стипендии.... Едното е доход от трудова дейност, но облагаема по ЗМДТ, а другото са обезщетения... Няма нито логика, нито справедливост... Ама така е по закон  :noexpression:
Да подчертая че доходи по ЗДДФЛ, макар и обложени с окончателен данък,  са и доходът от лихви по срочните депозити, доход от ликвидационни дялове, доходът от продажба на вторични суровини и т.н.
Ако приемем за вярно горното тълкуване - дивидента не трябва да се отразява д декларацията за детски, защото се облага с окончателен данък по ЗДДФЛ
При определяне на облагаемия доход не се включват доходите, подлежащи на облагане с окончателни данъци по реда на ЗДДФЛ или с окончателни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, както и доходите, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси (чл. 16, ал. 2 от ЗДДФЛ).

От друга страна написаното н ЗСПД предполага дивидента да се включи, защото е облагаем доход по ЗДДФЛ. Същото важи и за дохода от лихви /аз лично не бих включила лихвите, но те са си облагаем доход..../
по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗСПД, „доход“ са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на ...

Аз лично не бих включила дивидента, но не мисля че е 100% вярно.
Ако намериш някакво законово и/или съдебно решение на въпроса, много моля да го публикуваш тук. Защото не само ЧСИ, но и всички юристи, които съм питала, отговарят че според чл. 446 (1) несеквестируемия минимален доход се отнася САМО за пенсия, не и за трудово възнаграждение.
 Ще потърся обяснение от работодателя. ....
Бързаш! Щом болничния е през м. 03, то обезщетението от работодателя ще получиш със заплатата за м.03. Освен ако при вас плащат преди 4-то число на следващия месец.
Освен това - казваш, че основната ти заплата по договор е 330 лв, но не казваш от коя година е ТД? Може от 01.01.2014 заплатата ти да е повишена ан 340 лв. Най-добре е първо да си разгледашфиша за заплатата и после да търсишобяснения