Даааа, май на мен ми е объркана терминологията...
В §1 от допълнителните радроредби на ЗЗО е записано:18. "Самоосигуряващо се лице" е физическо лице, което плаща изцяло здравноосигурителна вноска или премия за себе си.

Само дето тези "самоосигуряващи се лица" не са като онези "самоосигуряващи се лица" по смисъла на КСО и НООСОЛ...

Явно трябва да се казва "СОЛ по смисъла на ЗЗО" и  "СОЛ по смисъла на КСО"

Това обаче с нищо не променя написаното от мен за декларирането на СОЛ при ГД.
Не е редно такива лица (безработни) да заявяват,че са самоосигуряващи се, защото не са! Понятието "самоосигуряващо се лице" има съвсем друг смисъл и само журналистите си позволяват да наричат така лицата, които сами си внасят ЗОВ като неосигурени на друго основание.

За периодите, когато е имало ГД с осигуровки, т.е. - било е здравноосигурено на друго основание, лицето не е трябвало само да си внася ЗОВ. След всяко приключване на работата по такъв договор е било длъжно да подава Декларация 7 за да може отново да си внася ЗОВ по чл. 40,ал. 5.
Таблица 2 се попълва само за периодите, през които се е осигурявал по чл. 40, ал. 5 и не се попълва за периодите с ГД с осигуровки.

Имайте предвид, че подаването на декларация 1 от възложителя по ГД с осигуровки, автоматично прекъсва действието на подадената преди това Декларация 7. Добре е да си проверите здравноосигурителния статс.
Воистина Воскресе!

Няма да е проблем. Но датата на сключване ДС не е добре да е 01.05., защото е неработен ден :)
По-добре ДС да е от 29 или 30.04 и да влиза в сила от 01.05. Предполагам знаете, че уведомлението задължително прябва да подадете най-късно на 07.05 - първият работен ден на май.
На база на това : Последният месец при трудов стаж повече от 1 месец се счита за пълен, ако работникът и служителят са прослужили най-малко половината от работните дни на месеца щом е отработил повече от половината дни през последния месец, той се счита за пълен при определяне обезщетението за неползван отпуск. Т.е. ако е напуснал на 17.03., за март ще му се полага 1/12 от полагаемия годишен отпуск

ПП Ако последния работен ден е бил 17.03., то ще има 10 отработени дни от 20 работни за м.март
За м. 03.2014 не му се полага обезщетение.
За другото не мога да помогна. Аз залагам на 3 дни за 2013 + 3 дни за 2014
Да предложа нещо, което пак е неправилно, но е логично - попълнете приложението за ГД като отразите удържаните осигуровки и данъка. Все едно, че лицето не е СОЛ. И не отразявате този доход в Т1 и Т2
Кажете ми как процедирате, когато имате СОЛ с доходи от извънтрудови правоотношение, върху които са удържани данъци и осигуровки.
Пращам човека при възложителя по ГД да му оправят нещата.
Всичко останало колкото и логично да е и да не ощетява бюджета, е в нарушение.
А защо не?
Не претендирам да съм "специалист по ТРЗ", но не мисля че тук някой може да ти даде 100% верен отговор без да е запознат с условията на трудовия договор на лекаря и с договора за управление или контрол.
Законово възможни са и трите следващи варианта:
- лекарят да продължи да работи но ТД и едновременно с това да работи и по ДУ;
- лекарят да ползва платен и/или неплатен отпуск по ТД и да работи по ДУ;
- лекарят да работи само по ДУ, а ТД да бъде прекратен.
Какво ще изберете зависи от Вас и/или въпросния лекар. Повтарям - ако има някакви ограничения, те произтичат САМО от КОНКРЕТНИТЕ условия на ТД и ДУ и от  КОНКРЕТНИТЕ изисквания на фирмите работодател и възложител.
От мен имаш "Да", но само ако този управител е лице, различно от едноличния собственик на капитала на ЕООД
1. Осигуровките за сметка на работниците и за сметка на работодателя се превеждат заедно. Едно платежно за ДОО+ТЗПБ, едно за ЗОВ, едно за ДЗПО и едно за данъка /когато му дойде времето/
2. Осигуровките не се начисляват като процент върху МОД, а върху по-голямото от брутната заплата и МОД.
3. Процентите на осигурителните вноски са регламентирани в КСО и ЗЗО
4. Не рискувайте да работите без счетоводител - много неща бъркате.
Трябва да направите разлика между осигуряване на управител /собснвеник или не/ за управленската му дейност в ЕООДто и осигуряването на собственика на капитала за работата му /личния труд/ в това ЕООД.
Управлението може е по Договор за управление /ДУ/ по ЗЗД. Добре е да е в писмена форма. Възмезден или безвъзмезден /?!?/. Осигуряването е същото както при ТД на 8 часа с длъжност управител.
Ако управител е съдружник или едноличен собственик, то може да е без ДУ, а само по силата на Дружествения договор. В този случай осигуряването е чрез СОЛ.
Ако съдружник върши някаква дейност във фирмата си /управление без ДУ или каквото и да е друго/, подлежи на осигуряване сато СОЛ. В този случай , АКО ЖЕЛАЕ и ако се реши от общото събрание може да получава възнаграждение за труда си.
Ако съдружник извършва управление по силата на ДУ срещу възнаграждение и упражнява и друга дейност във фирмата си, то се осигурява едновремено и като ДУ и като СОЛ
Вижте Закона за търговския регистър и Закона за счетоводството.
Не зная дали ще могат да покрият точно задължението за ЗО по ГДД, но може да покрият първите по падеж ЗО. Просто посочвате, че надвнесеното в еди какъв си размер да отиде по сметката за здравноосигуряване.
Като управител - върху възнаграждението, но не по-малко от МОД за управители по съответната дейност. За дейността си като продавач би трябвало да има ТД, отделно от договора за управление и да се осигурява И по ТД.

ПП Предполагам управлението е по силата на ДУ, подписан на основание ЗЗД, а не по ТД на отнование на КТ.
тава че лицето издава документ от кога е - от преди 3-4 години
А има и натрупана печалба от минали години /неизплатена/ по с-ка 123...

Ами изплатете я. Или поне я отнесете по разчетната сметка със собственика.
редовни за неприетите
Болничните се смятат от среднодневния доход през последните 18 месеца, а не само от последния