От друга страна - няма начин да е заверена осиг.книжка за 200 - 2012 без да има подадена ОКД5. Статуса на осигуряване е първото, което проверяват при заверката. Трябва да имате печат на последната страница на осиг.книжка за датата на регистрация.
Добре е да си подадете Д1 и Д6 за заплатите, а после двете Д1 и Д6 за м.07 и 08 за обезщетението. Д1 и Д6 за обезщетението се подават едва след като срокът за обезщетяване е изтекъл, лицето е потърсило обезщетението, обезщетението е начислено и платено. Ако човекът си е потърсил обезщетението след 06.08. и преди 25.08, то можете да включите юлската част към Д6 за осигуровките  и втората Д1 с код за обезщетението към декларациите по заплатите за м.07.
Данъка по обезщетението се включва в Д6 с код 8 за съответния месец според плащането
Фирмата, издател на фактурата не си ли е потърсила плащането толкова години?!?
И аз това се чудя.
От друга страна питащия казва, че има фактура, но не казва дали има доставка или не.... Тези материали доставени ли са, кога са доставени, са заприходени, вложени ли са...?
Иначе няма пречка да се включат в дневниците без право на ДК.
Означава ли това, че при регистрация като самоосигуряващо се лице сумата на осигуровките ще бъде по-ниска?

Ако лицето е пенсионер по болест може да избира за какви рискове ще се осигурява: само здравно; здравно и за пенсия, здравно, за пенсия и за общо заболяване и майчинство.
Ако не е пенсионер - при осигуряването ТЕЛКа няма значение. Вариантът "само здравно" отпада.
Само една Д1. Отбелязвате периодите в осигуряване и без осигуряване.
Не подаване Д1 с код 28, защото в дните, през които не е работил не е бил в какъвто и да е отпуск.
здравейте
и аз начислих обезщетение по чл 222 ал 1 , от 06.07,15 до 31,07,15 и другия месец
ще начисля до 05.08
работя на микроинвест про и програмата ми генерира две д1- за възнаграждението до
05,07 по трудовия договор и отделно за обезщетението
обаче при проверката на втората декларация с програмата на нап ми излиза съобение за грешка, но не знам причината
има ли някакви особености при попълване на д1 за това обезщетение?
Вижте декларацията за обезщетението с какъв код за вид осигурен е. В декларациите трябва да има дата на край и начало на осигуряване. За обезщетението евентуално ще трябва още една Д1 за периода 01.-05.08.2015. Зависи човекът кога си е намерил работа. Самото обезщетение не можете да начислите или да платите преди работникът да го е потърсил. Това може да стане най-рано на 06.08.2015. Д1 за обезщетението се подават до 25-ти на месеца, следващ месеца на плащане.
Ако подавате днес Д1, която включва дата 31.07. може би няма да бъде приета заради бъдеща дата.
Въпрос от вътрешните правила за документооборот.
Аз искам само молба/заявление/ - декларация от лицето. По някога има и резолюция "да" от шефа. По някога няма, защото неговото мнение не е от значение. Щом са спазени изискванията на чл.222/1, плащането е задължително.Получаванет о на обезщетението се удостоверява с подпис на ведомостта.
Не зная какво значат сметки 493 и 498 във Вашия сметкоплан, но аз бих ползвала само едната
Разчети със собственика/Банка
Каса/Разчети със собственика.
Чл. 54д. (1) Изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява при:
1. започване на трудова дейност, за която лицето подлежи на задължително осигуряване по този кодекс или законодателството на друга държава;

(3) Лицето е длъжно да декларира пред съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт за настъпването на обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 2 и 3 в срок до 7 работни дни.

Според КСО е ТРЯБВАЛО да уведомите НОИ при започването на работата по ГД , а не при плащането. Това, че не сте знаели точната сума при започване, не Ви оневинява.
Ако питате как на практика ще трябва да знаете нещо, което ще стане в бъдеще - не мога да кажа. Също не мога да обясня какво би станало, ако бяхте уведомили НОИ и обезщетението беше спряно заради ГД с осигуровки, а в последствие се окаже, че не сте изработили достатъчно и Ви платят под МРЗ.

Може да прекъсне самоосигуряването само ако спре дейността на ЕТ.
Работата по ТД не е основание за спиране на самоосигуряването.
Особеност: ако по ТД е осигурен на 2600 или между 2180 и 2600.
Има право на 10 дни до м.август и на 18 дни общо за годината.
При 34 р.д., незачетени за стаж /малко повече от месец и половина/ "изгубения" платен отпуск е около 3 дни. Без да съм наясно с конкретните дати, бих казала, че работничката има право на 17 дни платен.
За 2009 - може би е минала давност. Зависи от това, кога и как е потърсено задължението. Самият факт, че се е стигнало до ЧСИ, означава, че най вероятно давността е прекратена и е започнала нова.

Извинявам се за неточната терминология, но не съм юрист.
Не го губите.
Какво значи "Интернет мрежа" - достъп до интернет? сървър? някакви технически средства за разпространение на интернет, които да предоставяте на клиенти?
Нещо друго?
Как да направя "мотивиран отказ"? - задължително писмено и с конкретни мотиви. Посочвате какво се изисква за участие в комисията и какви качества или квалификация не притежавате. Напр.: канят Ви за участие в комисия по оценка на фактическото състояние на ДМА /сграда, машина/ с цел ликвидация, а Вие сте учител или лекар и нямате технически познания. Подчертавате, че тези изисквания да не са вписани като изисквания в длъжностната Ви характеристика или в трудовия Ви договор.
Какви ще са последствията за мен? - според случая. Ако подобни задължения са вписани в ДХ или ТД  - могат да Ви уволнят по  ч. 328, ал. 1, т. 5 поради липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата. Разбира се ако има достатъчно основание. Пък Вие имате право да обжалвате пред съда. Другият очакван вариант е да Ви направят живота черен и Вие сама да поискате да напуснете. А може и да няма последствия. Зависи от ситуацията, отношенията с работодателя и  положението Ви
Ако не е подадена декларация за спиране на самоосигуряването, дължи всички осигурителни вноски като при рабореща фирма. Не може да внесе само здравните. Освен това трябва да подаде и декларация 1 и Д6 за всички месеци и години до сега. Освен лихвите ще се явят и глоби за неспазени срокове.....Най-добре е да подаде декларация за спиране на самоосигуряването със задна дата. Ако от тази дата е минала повече от година - минала е давност и няма глоби.
За месеците, през които е работил - всички осигуровки като СОЛ, Д1, годишна Д6, годишна ГДД, .... Ако вече не са подадени, разбира се.
При "замразена"фирма първо се подава декларация за спиране на самоосигуряването. После се подава Д7 и се внасят ЗОВ по 16.80 месечно. Както виждам - не е бил осигурен на друго основание.
Д7 се подава лично в офиса на НАП по лична карта. От днес може и по електронен път с ПИК. Самите вноски могат да се платят във всяка една банка, стига да се превеждат по сметките на ТД на НАП по постоянен адрес. Ако няма подадена Д7, направените вноски ще си стоят някъде по сметките на НАП, а звравноосигурителния статус няма да бъде "изчистен"
Ако има по-стари периоди без ЗОВ, трябва да подаде и декларация за кои месеци ще прави вноските, за да не отидат парите за по-старите задължения
Последно - "замразените" фирми, когато са ЕТ и не са регистрирани по ДДС, не подават нулеви декларации. Ежегодно подават в НСИ декларация за неактивно предприятие.
Все пак говорим за ЕТ, вписано в ТР /пререгистрирано/, нали?
Правилно е петък - последен ден в осигуряване. Няма проблем да напишете събота или неделя. Пък и няма значение - и при трите варианта резултата е един и същ.
Аз лично пиша неделя /последния ден преди датата "считано от"/. В последствие катоси правя справки ми е по-удобно. Няма всеки път да търся в календаря кога е било делник, кога празник :-)
Пишете сумата, каквато е по ТД и колкото ще плащате за отработеното /8 дни по 4 часа или 8 дни по 8 часа - не разбрах какво точно сте договорирали/. Осигуряването е върху по-голямото от БРЗ или МОД за 8 работни дни и съответните часове. Тъй като работните дни в месеца са различен брой, то МОД за 8 р.д. е различен всеки месец.

Обърнете внимание, че ТД трябва да е сключен като втори /допълнителен/ ТД във връзка с чл.114. Освен това трябва да се спазват междудневните и междуседмични почивки.
Ще доказва, когато го проверяват. Ако го проверяват.
Доказването е неприятно нещо. Обикновено е свързано с ревизия на ФЛ са 5 години назад. Най-честия резултат от такава ревизия са глоби за неподадени ГДД или подадени такива с укрити доходи, данъци, лихви.....