Ирена, няма да споря с теб, защото имаш основание. Макар и не 100% :)Основният проблем е дали ще гледаме доходите, облагаеми по ЗДДФЛ въобще или ще наблегнем на чл. 16 от ЗДДФЛ.  А колко лесно е било в ЗСПД понятието "доход" да бъде формулирано ясно, точно и конкретно. :no2:
Във връзка с темата - излиза че доходите от патентна дейност въобще не влизат в дохода за детски, а влизат пенсии, обезщетения, помощи и стипендии.... Едното е доход от трудова дейност, но облагаема по ЗМДТ, а другото са обезщетения... Няма нито логика, нито справедливост... Ама така е по закон  :noexpression:
Да подчертая че доходи по ЗДДФЛ, макар и обложени с окончателен данък,  са и доходът от лихви по срочните депозити, доход от ликвидационни дялове, доходът от продажба на вторични суровини и т.н.
Ако приемем за вярно горното тълкуване - дивидента не трябва да се отразява д декларацията за детски, защото се облага с окончателен данък по ЗДДФЛ
При определяне на облагаемия доход не се включват доходите, подлежащи на облагане с окончателни данъци по реда на ЗДДФЛ или с окончателни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, както и доходите, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси (чл. 16, ал. 2 от ЗДДФЛ).

От друга страна написаното н ЗСПД предполага дивидента да се включи, защото е облагаем доход по ЗДДФЛ. Същото важи и за дохода от лихви /аз лично не бих включила лихвите, но те са си облагаем доход..../
по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗСПД, „доход“ са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на ...

Аз лично не бих включила дивидента, но не мисля че е 100% вярно.
Ако намериш някакво законово и/или съдебно решение на въпроса, много моля да го публикуваш тук. Защото не само ЧСИ, но и всички юристи, които съм питала, отговарят че според чл. 446 (1) несеквестируемия минимален доход се отнася САМО за пенсия, не и за трудово възнаграждение.
 Ще потърся обяснение от работодателя. ....
Бързаш! Щом болничния е през м. 03, то обезщетението от работодателя ще получиш със заплатата за м.03. Освен ако при вас плащат преди 4-то число на следващия месец.
Освен това - казваш, че основната ти заплата по договор е 330 лв, но не казваш от коя година е ТД? Може от 01.01.2014 заплатата ти да е повишена ан 340 лв. Най-добре е първо да си разгледашфиша за заплатата и после да търсишобяснения
Предполагам, че сегашния собственик на сградата е ЮЛ, което все още е регистрирано по ЗДДС. Вижте чл. 27 и 45 от ЗДДС, както и чл. 66 от ЗКПО.
Ако сегашния собственик на сградата е ФЛ,  все още е регистрирано по ЗДДС  -пак можете да погледнете ЗДДС в комбинация с чл. 13 от ЗДДФЛ.
Д6 и попълнено придружително писмо
Вижте чл.68, ал.4 и преценете.
Препоръчвам да ползвате ТД по чл. 68, ал.1 т. 2  -до завършване на определена работа.
И "строИтелна" се пише без й, а изречение се започва с главна буква!
От мен имаш "Да"
горницата над 800 лв (т.е 500 лв) - за запор
         и 800 - 400 (аванс) = 400 сума за получаване
Не ми се рови з закона, но в този опис не се ли включват само НАЛИЧНИТЕ активи, а не тези, които тепърва ще се доставят?
Определяне на облагаемия доход и на данъчната основа
Чл. 16. (1) Облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно съгласно разпоредбите на този закон.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При определяне на облагаемия доход не се включват доходите, подлежащи на облагане с окончателни данъци по реда на този закон или с окончателни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, както и доходите, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси.
Облагаем доход = Придобит - НПР (чл.29)
Годишна данъчна основа = Облагаем доход - Осигуровки (чл.30)
Получена сума =  Придобит - Осигуровки - ДОД
Да допълня:
Придобит доход - сумата по ГД преди всички намаления
При ФЛ определящо е датата на плащане и за това включвате цялата сума в ГДД за 2014
След като това лице не е СОЛ, не се прави изравняване на осиг.вноски и не се вълнувате от тях. Само приспадате сумата от облагаемия доход. Не ми се търси основание, но бих приспаднала цялата сума на личните осигуровки
Не виждам какво основание има за регистрация като ЗП? Нали само ще продавате, а няма да произвеждате?
Защо ти е 18 месеца непрекъснат стаж?
Имаш ли 12 месеца стаж - имаш. Осигурена ли си за общо заболяване и майчинство преди 45-дневния болничен - предполагам, че си или ще бъдеш.
Тогава какво те притеснява? Минималното майчинство ти е в кърпа вързано :), а ако имаш по-добри доходи през /някои от/ последните 18 месеца - може да имаш и над минималното :)
1. Няма осигуровки по ТД.
2. Защо да се внасят ЗО по ГД? Или всички осигуровки или нищо. Лицето не е пенсионер.
Заради трудовия договор за стажуване, ще има актуализация, ама то това е вече резон, едно след друго изменения, толкова сме свикнали с тях, че ...
Ако си обърнала внимание в бр.27 на ДВ има цели две изменения на КТ - едното на стр.26 - ЗИД на КТ, а другото на стр. 6 - в Заключителните разпоредби на ЗИ на ЗЗБУТ. Добре че второто не е свързано с убедомлението по чл. 62 и поредна промяна на ПП:)
8178
по какъв начин мога да изисквам фишовете си при положение , че ми се отказвт
Кодекс на труда
Задължение на работодателя за начисление и плащане на трудово възнаграждение
Чл. 128. Работодателят е длъжен в установените срокове:
1. да начислява във ведомости за заплати трудовите възнаграждения на работниците и служителите за положения от тях труд;
2. да плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената работа;
3. да издава при поискване от работника или служителя извлечение от ведомостите за заплати за изплатените или неизплатените трудови възнаграждения и обезщетения.
8179
Първо питаш, изясняващ си ситуацията и чак после се разправяш :)
Има нещо, което не е точно така, както ни го представяш или данните, които даваш са недостатъчно.
Лице в неплатен отпуск по чл.160 от КТ над 30 работни дни сключва ГД с фирма, различна от работодателя по ТД. Сумата е под МРЗ.
 1. Във връзка с чл.4, ал.3, т. 5 смята ли се, че това лице е осигурено на друго основание през съответния месец? Т.е. - трябва ли да има осигуровки по този ГД?
 2. Какво правим със ЗОВ по ТД, ако по ГД има /здравни/ осигуровки, но срока на ГД е 5 дни?

В края на краищата кое е по-важно в случая - че има ТД или че по този ТД няма осигуровки?