Корекцията се налага поради надхвърлен максимален осигурителен доход за м.04.2022г. на едното ЕГН
Това не променя ли осигурителния доход, респективно осигуровките в Д6?
За съжаление наличието на работничка в майчинство е доста скъпо удоволствие за работодателя / в порядъка на около 3 хил.лева, които трябва да извади от собствения си джоб/
Как ги докарахте до 3000? Аз едва стигам до 1500...
Може да поиска да Ви освободи по-рано, но ще трябва да Ви плати обезщетение в размер на възнаграждението за неотработените дни
А кога влезе в сила промяната на прага за задължителна регистрация по чл. 96 ЗДДС - от 50 000 на  100 000?
Благодаря за включването! Написала съм глупости. Техническа грешка.
Все още прагът е 50000. Кога и дали ще стане 100000 не мога да гадая.
Малко поспрете и се замислете. Разграничете възникване на завължението за внасяне на данъка (крайния срок за подаване на Д6) и датата на реалното плащане. Какво от това, че едни пари са платени преди подаване на Д6? Те да отишли за погасяване на някое друго задължение. Вероятно има и нещо надплатено в данъчноосигурителната сметка.
Това, че данъка за м.07 вече е платен не е основание за недекларирането му.
За август, когато е в неплатен (какъвто и да е този неплатен при ДУ), тогава няма да има данък и съответно няма да бъде отразен в Д6.
След това спрете да мислите "данъкът върху заплатата, полагаща се за месец...", и приемете схемата "данъка върху възнаграждението или възнагражденията, платени през месец..., който подлежи на отразяване в Д6 ". И всичко ще си дойде на място
Не, не е така.
ДДСто не е разход. Освен това има значение как получавате дохода - по граждански договор като физическо лице или като фирма.
Изпратих Ви лично съобщение
ДДС - 20%. Той е върху оборота.
Данък върху дохода, ако работите като физическо лице 10%. Изчислява се след като от брутния доход по ГД се приспаднат нормативно признати разходи (обикновено 25%)
С данък печалба, или по-точно корпоративен данък, се облага печалбата на фирми. Данъкът е 10% върху данъчната печалба (приходи минус разходи плюс евентуални корекции за данъчни цели)
Счетоводно обслужване- минимум 150-180 лв на месец
Максималният осигурителен доход от 01.04.2022 е 3400 лв.
Над 3400 не се правят осигуровки.
Всяко лице /физическо лице или фирма/, извършващо услуги с място на изпълнение на територията на друга държава от ЕС подлежи на регистрация по чл. 97а от ЗДДС. Регистрацията е преди авансовото плащане или данъчно събитие.
Всяко данъчно задължено лице /физическо лице или фирма/, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 100 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец подлежи на задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС. Срокът е 7-дневен  от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот.
Извън ДДС-то - върху всички облагаеми доходи се дължи 10% данък.
Данъчни облекчения /за деца, за ремонт, за доброволни осигуровки, ТЕЛК и т.н. могат да се ползват по установения ред и до определения размер на база целия годишен облагаем доход /ТД +ГД+каквото още има/. Могат да се ползват чрез работодателя, чрез подаване на годишна данъчна декларация или комбинирано.

Дали ще работите по граждански договор, като фирма или като лице, упражняващо свободна професия зависи най-вече от изискванията на възложителите. Останалото е въпрос на конкретни сметки.
Лично аз не съм привърженик на дейност като ФЛ когато се изисква задължителна регистрация по ДДС
 
Тези 5 дни НО не намаляват ли осиг.доход по ТД?
Вижте чл.327, ал.1, т.6. Без предизвестие
Изработеното би трябвало да се плати.
Обезщетението е само за неползваната част от "редовния" платен годишен отпуск.
За плащането - СИС, евентуално РКО. Издават се от ЮЛ- наемател. ФЛ-наемодател само се подписва
На тримесечие - Декларация по чл.55
Има и годишна справка - пише я в ЗДДФЛ. Някъде около чл. 45
Е, има и специфики - при ФЛ, регистрирано по ДДС, ФЛ с ТЕЛК и т.н.
За счет. статии очаквам Вие да кажете какво мислите и тогава да коментирам.
Нищо не разброх :(
Напишете отново горното, но поставете тук там по някоя точка.
Благодаря ви!
Ако позволите и още един допълнителен въпрос - здравните осигуровки (4,8%) за 13-те дни болничен, върху минимума от 710 ли трябва да се изчислят
Да
А в действителност упражнява ли дейност като СОЛ? (Според мен "да", ама знам ли ...)
Като СОЛ осигурява или се за ОЗМ? Какво е посочено в ОКД5?
Направете уточненията и може би някой знаеш ще Ви отговори.
 Месец септември получавам обезщетение от работодателя за оставане без работа, съответно от НОИ не получавам нищо понеже в цитираната разпоредба се спира и т.н. При този случай дължимото обезщетение от НОИ измества ли се с един месец напред като в моя случай трябва да получа и за месец март включително
Да.
Още една хипотеза, в случай че питащия е сигурен че ще си получи обезщетението по 222(1):
Изтича му периода на държавното обезщетение и си заявява “работодателското”. И е извън обхвата на чл.54г от КСО.

Там е работата, че не е извън обхвата на чл.54г. Независимо кога е платено обезщетението по чл.222, ал.1, то се отнася за първия един месец след приключване на трудовия договор. И като осигурителен доход е за този първи месец без работа, а не з месеца на реалното плащане.
И както каза колегата - ако въобще се плати.
не може НОИ да му каже "иди първо си го вземи, пък после..."
Е да,не са длъжни,  но го правят. При това доста често

Другата хипотеза: получава обезщетение за безработица от първия месец; иска си обезщетението от работодателя след две години и половина, работодателя подава Д1 за този първи месец без работа и... от НОИ пращат писмо да се върне обезщетението за 1 месец + лихвите.
Та не зная кое е по-добро
По т.2 не е вярно. Ще получава от работодателя и няма право на обезщетение за безработица за същия месец. Отдавна има становища за поредността.
И не само становище.  Записано си е в КСО.
Според мен във Вашия случай 1. Има подписан ДУ, 2.  (Ще) Има упражнена управленска дейност. 3. Има уговорено възнаграждение - от нула до 5 МРЗ. И трябва мнооого добре да се обосновете (ако можете), защо не внасяте осигуровки минимум върху МОД за управители /КСО чл.6, ал. 3/.
А за това, че собственика ще упражнява някаква трудова дейност във фирмата, подлежи на самоосигуряване. Независимо и отделно от осигуряването по ДУ. Поне докато ДУ съществува и въпросния съдружник извършва и управленска дейност.

В края на краищата Вие си избирате на кого да се доверите. На адвоката му плащате, а аз съм само един анонимен участник във форума и не съм длъжна да нося отговорност за написаното тук.