След като съдружници в новото "АБ" ООД са "А" ООД и "Б" ООД, то на какво основание съдружниците на "А" ООД и "Б" ООД ще се регистрират като СОЛ чрез "АБ" ООД, след като не са съдружници в него? Мисля, че не може.
Според мен ФЛ, което е вписано като управител на "АБ" ООД, трябва да се осигурява по ДУ. Останалите - според начина на осъществяване да дейността (ТД, ГД....)
Има предписание от ИТ - ЗП , като лице , което за своя сметка работи само да оцени рисковете за здравето и безопасността  съгласно изискванията на чл. 16 ал. 5 от ЗЗБУТ и срок до  21.10.2019 г.
Аз бих обжалвала.
На какво основание са го проверявали, след като няма наети и други, работещи за него лица?
Осигуровките са върху заплатата, но не по-малко от МОД според работното време (при 4-часов ТД - оловинаа на МОДа от таблицата. Данъкът е върху заплатата, намалена с личните осигуровки. Самата заплата може да е от 280 лв нагоре доколкото Ви душа иска.
Трябва да обяви в университета, че е здравноосигурен на друго основание
Ако подадете предизвестие на 01.10. е почти така. Разликата е, че тези 7 дни не се приспадате автоматично, а трябва да подадете молба за отпуск. Работодателят може да разреши или да не разреши ползването на този отпуск
Щом сте решили да напускате на точно определена дата, защо не си подадете предизвестието на точната дата? Например на 24.09. Или на 20.09.
Можете да подадете заявление за напускане докато сте в майчинство. Ако работодателят е съгласен да Ви освободи по взаимно съгласие, няма никакъв проблем. Ако не е, ще трябва да предявите предизвестие. Майчинството не Ви освобождава. По време на предизвестието може да продължите да си ползвате майчинството или ефективно да работите. Моге да не спазите предизвестието като платите обезщетение в размер на възнаграждението за неотраборената част от предизвестието.
Обезщетение за неползвания отпуск трябва да Ви бъде платено, независимо от начина на прекратаване на договора.
В края на краищата кой пие и кой плаща?
Вижте какво е издадено на "организатора", какво на потребителя, кой е платил, че кому е платил... Може да минете с някакво префактуриране на аванса. Ако се наложи поискате да анулират фактурата и да исдадат правилна. Унищожаването (разбирам неосчетоводяването) на фактурата не е изход.
Щом е в увеличение, не е корекция, а редовна Д6 само с увеличението. Миаля, че че може и с КЕП. Ако увеличението е свързано с корекция на Д1, двете трябва да се подадат едновременно
След като се определи общия годишен облагаем доход от всички източници се приспадате тези 7920 лева и върху остатъка се дължи данък. Ако част от данъчното облекчение е ползвана през годината (например по трудов договор) - това също се отчита. Ако има надвнесен данък - връща се.
Да. От всички доходи, посочени в годишната данъчна декларация
ДУ може сам със себе си. Поне така казват юристите. А защо ДУ може, а ТД не може - не ми е много логично, но се доверявам на отговора на юристите "Щото едното е по ЗЗД, а другото по КТ"
За Вашоя случай наистина е по-добре СОЛ с личен труд. Ако направите ДУ, ще трябва да се осигурява за всички осигурителни случаи минимум върху МОД за управител. И това е само за управлението. За останалото пак ще трябва да е СОЛ.
Добре е за плащането на личния труд да има някакъв договор (не е невъзможно) или по-добре решение на ЕСК, с което се определя размера на възнаграждението, срока за плащане и т.н.
И да не забравите: дохода от личния труд влиза в годишното изравняване на осигуровките.
Да.
Освен ако трудовия договор не е бил прекратен през 01.2019. Но и в този случай майката ще си получи обезщетението до 410-ия ден
Благодаря Ви, ако съм Ви разбрала правилно имам достатъчно стаж за да се възползвам от регистрация на бюрото, но при изчислението на обезщетението ми ще се имат предвид само тези три месеца, а на останалите назад до 12 са 0 лв, което значи минималното около 7.50 на ден.
Обезщетението за безработица се изчислява от осигурителния доход 24 месеца назад. За периодите без доход, за неплатения отпуск без стаж и т.н. се взема минималната работна заплата за съответния период. За работата в чужбина - както е написала Лила.
Какво общо има регистрацията по ДДС с декларацията по чл.50 (от ЗДДФЛ,  предполагам)?
Какво ще стане, ако не подадете - вижте санкциите в закона
Ако това е  единствения Ви трудов договор през последните 18 месеца - не.
Ако през последните 18 месеца имате още 4-5 дена с трудов договор - да
Няма ограничение. Важното е да имате достатъчна квалификация за съответното работно място.
Е, ако със съкращението са Ви направили "услуга" за пълна борса.... въпрос на взаимоотношения
Предполатам, че от там, където са внесени ЗОВ - от НАП
Не зная защо се вдигна такъв шум зарази тези "изтекли" лични данни? Нали по-голямата част от тях са налични със своцоден достъп на сайта на Търговския регистър (имена, ЕГНта, паспортни данни, адреси, имейли....)
Важното е деня преди 45-дневния болничен (или преди първия болничен, който ще ползвате) да е отработен на ТД. Няма значение дали е с изпитателен срок или не, важното да не е срочен със срок под 2 години.
Срокът на изпитване не прави ТД срочен. Договор по чл.67 във връзка с чл. 70 е безсрочен (постоянен), а ТД по чл.68 - срочен