Тези Д1 и Д6 за лица по ТД ли са или за СОЛ? В Д1 попълнена ли е точката "облагаем доход"?
За новия сигурно имате нотариален акт. Това е достатъчно основание да го "заведете" като актив.
За стария е трябвало да издадете фактура. Дано имате документирано плащане (касов бон или банков превод) за да си отчетете прихода и ДДСто (евентуално)
Правото на отпуск на бащата, няма абсолютно нищо общо с осигурителните му права.
Правото на обезщетение - да, но не и правото на отпуск.
Съгласих се. :)
Написаното от мен се отнася за правото на обезщетение.
Доходите от свободна професия се облагат по ЗДДФЛ, а не по ЗКПО.
В това, че водите счетоводство на такова лице "като фирма", не е лошо или забранено. Дори можете да си ползвате сметка 123. Ваш си избор. Само че резултатът в 123 в случая няма общо с данъчното облагане или с годишния осигурителен доход. Надявам се, че поне сте се сетили понякога да подавате декларация по чл.55
Нещо не разбрахте. Независимо че ще се самоосигурява като ЗП, щом упражнява дейност и като съдружник в ООД /подлежаща на самоосигуряване/ трябва да внася осигуровки върху по-големия праг - в случая 650 лв.
Вноските се наричат "авансови" не защото избира да се осигурява на 420 или 650, а защото се правят ежемесечно върху избрана база между минимума и максимума. За разлика от окончателните осиг.вноски, които се пресмятат върху реалния годишен осигурителен доход, деклариран в ГДД. Във вашия случай може да внасяте месечни осигуровки върху осиг.доход от 650 до 3000. Поне до м.04.2022. После - каквото приемат с ЗБДОО.
Какво да направите, че да прехвърлите осигуряването като ЗП /с код 13/: Подавате декларация ОКД5 като маркирате "започвам дейност като ЗП с ЕИК.../ и тъй като ще внасяте само ЗО, не попълвате нищо друго. За ООД-то  предполагам, че има подадена ОКД5 когато сте дапочнали дейност. Сега не подавате нищо друго.
Добре беше за всичко това да бяхте попитали счетоводителя си.
Самоосигурява се на едно от основанията по избор. На другото декларира, че започва дейност. Тъй като едното основание изисква по-висок осигурителен минимум, ще трябва да прави авансови вноски поне върху 650 лв. Щом упражнява дейност и като СОЛ-съдружник, няма начин да се осигурява на 420.
Всъщност от м.април едва ли ще има разлика.
Бихте ли задали въпроса по-ясно?
От това, което пишете, разбирам, че вече сте подали Д6 с данъка за м.01.2022 като сте посочили по-ниска стойност от реалнатата и се чудите какво да направите за да оправите нещата. Така ли? Или питате за друго?
Преди смяната на собствеността двамата собственици се разбират печалбата за 2021 година да бъде разпределена като дивидент.
Ако за това нещо има решение на общото събрание с дата след 01.01.2022, ако в това решение е вписан размер на дивидента, който ще получи всеки актуален към датата на решението стар съдружник, то дружеството трябва да изплати на напусналия толкова, колкото е решено.
Ако решението за разпределяне на дивидента е след датата на продажбата на дяловете, то дивидентите се плащат на актуалните съдружници.
Добре е решението за разпределяне на дивидент да е след или заедно с решението за приемане на ГФО.
Устните уговорки нямат юридическа стойност. Ако стария и новия съдружник са си толкова близки - след получаване на дивидента да си разпределят парите както искат.
още нищо не е решено. За сега 30 р.д.. Пък като приемат да е повече - ще коригираме Д1
Сефте :)
В момента явно всичко и всякак може да се подава :)
В писмото на НАП от 31.12.2021
1.4. Декларации обр. №1 или обр. №5 по реда на Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г.), отнасящи се за периоди след 31.12.2021 се попълват и подават с новия  9-значен ЕИК по БУЛСТАТ на самоосигуряващото се лице.

Аз то направих точно така.  Без всякакъв проблем.
Един ЗП осигурява съпругата си. В справката за осиг.доход на жената за м.01.2022 вече фигурира осигурител с 9-значен ЕИК по БУЛСТАТ. Мисля, че така  ередно.
Според Търговския закон, чл. 2, т.1 Не се смятат за търговци физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност. Следователно не попадате в обхвата на чл. 26, ал.7 от ЗДДФЛ и не подлежите на задължително самоосигуряване по чл.4, ал.3 т.2 от КСО.
След като не сте регистриран като земеделски производител, нямате основание за самоосигуряване и по  чл.4, ал.3 т.4 от КСО.
От друга страна, след като не сте регистриран ЗП не можете да се възползвате от чл. 40, ал.1, т.2 от ЗЗО и ще трябва да включите доходите от непреработената селскостопанска продукция в Таблица 2 при годишното изравняване на здравните осигуровки.
В осигурител си трябва новия ЕИК, но коя от трите опции избрахте, за да подавате ?
Правилният отговор е "като юридическо лице с ЕИК" /в стария сайт на НАП/ или "осигурител с ЕИК"/в новия сайт на НАП/.
Вече го правих.
Важното е, като съставяте Д1 в началото да прибавите нов осигурител с новия 9-цифрен ЕИК и да попълните Д1 от този осигурител.

ПП По метода "проба-грешка" и при проверка на файла чрез програмата на НАП, като коректни файлове минава и случая с Д1, формирана от осигурител с 10-цифрен ЕИК /ЕГН/, когато в т.5 е попълнен новия 9-цифрен ЕИК и е маркирано "ФЛ с булстат"
Срок - докато проверят всичко, което ги интересува.
Мога ли да имам претенции за забавянето и евентуално обезщетение? - сигурно може, но не Ви съветвам. Ако всичко с трудовия Ви договор е наред, парите за миналите месеци ще бъдат платени накуп. Ако има проблем - няма да Ви бъде отпуснато обезщетение, така че няма от какво да се оплаквате
Денят преди раждането на детето бащата бил ли е осигурен за ОЗМ? Преди това има ли изискуемия осигурителен стаж за да ползва болничен? Ако двата отговора са "да", какво Ви интересува неплатения отпуск от миналата година?
delphine, защо "физическо лице по ЕГН"? Трябва да е "като юридическо лице с ЕИК"
Не е задължително да има счетоводител дотолкова доколкото ако фирмата няма дейност годишния отчет може да е подписан от собственика/съдружника.
Месечна документация  - най-малкото Д1. Друго - отчитане на болничните пред НОИ. Ако сте регистрирани по ДДС - и СД.  Можете и сами да се справите. Ако не можете - разберете се със счетоводителя за евентуално намаляване на месечната такса.
Успех!
Не само че не е проблем, но е и правилно :)
Направо да се пише 710 лева не става ли? Така или иначе ще се довнася накрая
Ако има бол пари,  да пише и 810. Негова работа. Пък ако има друг доход, различен от непреработена селскостопанска продукция, може и да изравнява в срая на годината.
За начисляване на клас прослужено време питам .
Точното е "добавка да трудов стаж и професионален опит на същата или сходна длъжност" :)
Критериите трябва да са описани във ВПОРЗ на фирмата.
Ако като СОЛ е работил като отчетник - защо не.