Може би съм изпаднала в заблуда относно здравните осигуровки, правейки аналогия с осигуряването по КСО. Пък пенсионирите, подлежащи на осигуряване по ал.3 на чл.4 от КСО могат да не се осигуряват за пенсия. Затова потърсих отговора в ЗЗО. В чл.40, ал. 1, т. 3 е казано:
3.за лицата, работещи без трудово правоотношение:
а) ако не се осигуряват по реда на т. 1, 2 и 2а и получават възнаграждение, равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната, върху облагаемия доход, след намаляването му с разходите за дейността; когато е получено възнаграждение под минималната работна заплата за страната, след намаляването му с разходите за дейността, осигуряването се извършва по реда на ал. 5;
б) ако са осигурени по реда на т. 1 и 2а, осигурителните вноски се внасят върху облагаемия доход, след намаляването му с разходите за дейността, независимо от размера на полученото възнаграждение;

Точки 1, 2 и 2а обхващат осигурените по чл. 4, ал. 1 и 10,  чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО и морските лица. Лицата работещи по извънтрудови правоотношения се осигуряват по чл.4, ал.3, т. 5 и 6 от КСО. Значи не попадат в  т. 1, 2 и 2а на ал.1 от чл.40 на ЗЗО.
Тогава?
Значи ли, че и по двата ГД няма ЗО?

Извън конкретния казус:
Проблемът с два  ГД  с възнаграждение по 600 - 800 лв. в месеца винаги ме е смущавал. Още повече, ако единия е от 1-ви до 5-ти, платен на 5-ти а другия - от 25-ти до 30-ти. Ако по втория ГД се начислят осигуровки, по отношение на първия ГД лицето автоматично става "осигурено на друго основание през съответния месец" и дължи осигуровки независимо от размера на полученото възнаграждение. Още по-завъртяно е, когато след първия ГД за периода 01-05, платен на 5-ти и вече забравен, на 28-ти лицето започне работа по ТД. Кой ще търси стария възложител, как ще го накара да начисли осигуровки, кой ще връща пари....Ако и по двата ГД трудът е положен само през този месец - и по двата има ЗО и данък, а осигуровките за пенсия са по желание
Ако имате 12 месеца с осигуровки от последните 18 - 4 месеца по 12 лв на ден.
От последното обезщетение не са минали три години.
Когато осигуровките на собственика -СОЛ се плащат от сметката на фирмата,  не може наредител да е друг, освен фирмата. В случая се посочва името на СОЛа и ЕГНто му като задължено лице.
Няма проблем СОЛа да си плаща осигуровките от своята сметка или в брой на касата в банката.
Според наредбата де.
Простете,но съм чела актуалния вариант, защото от години не приемам плащания в брой. Вие погледнахте ли я?
В ТК се вписва само основния ТД. Независимо дали е на 8 или 4 часа. За дорълнителния се издава УП.
Не махнаха ли това задължение?
Информацията не е достатъчна за точен отговор.
физ. лице, осиг. на максималния осиг. доход - осигурено на друго място ли?
изплатен гражд. договор за м.12.2020г. - през кой месец е направено плащането?
нает МПС /тов. автом./ за м.10,11 и 12.2020г - кога е платен наема?
т.е да намаля с размера на осигуровките, внесени за 12 -те месеца, за да получа данъчната оснвова за облагане по ЗДФЛ?
Ако ГД обхваща цялата година - да. За целта трябва да коригирате Д1 за предходните месеци.
Ако ГД обхваща само м.12 - приспадате само осигуровките за м.12. При подаване на ГДД, ако няма други доходи, ще има надвнесен данък, който може да бъде възстановен или пирспаднат
Мерси и аз така го разбрах, но просто ми се стори странно, защото при нула излиза все едно данъка е надвнесен.
И какъв данък е надвнесен, като лицето не е получавало възнаграждение за личен труд? Какъв данък, като няма доход?

Недялко, нещата може да станат с питане по форумите, но може и да не станат- Не, че някой умишлено ще Ви подведе. Просто никой тук не е наясно с всички подробности около Вашата дейност. Най-разумното нещо, което може да направите, е да се свържете със счетоводител. Още повече, че годишния финансов отчет на дружеството ще трябва да се състави и подпише от счетоводител с нужния стаж и образование.
Да.
Задължително трябва да подадете ОКД за начало на дейност и избран начин на осигуряване /с или без ОЗМ/, независимо че няма да правите реални вноски
Лично аз уведомявам всичките ЧСИта
Възстановявате пълната сума. После си я приспадате от дължимия данък за всички заплати през януари или следващите месеци до изчерпване
Ако е Д6 с код 5 за м.12.2020 - 31.01.2021.
Ако е с код 8 - 31.12.2020.
За другите кодове - според случая.
Много точно е обяснено в Наредба Н-13  в указанието към Д6
Декларация 6 за м.януари при положение ,че заплатите са изплатени през м.януари кога трябва да бъде подадена.
От 1-во до 25-то число на месеца, следващ този, през който е направено  плащането и е удържан данъка
Пише го в Наредба Н-13
Дохода, от който е изчислен болничния.
Пише го в КСО, чл.54б или 54в /не мога да проверя в момента/
1698
Наемодателят не е регистриран по ЗДДС
Тогава на какво основание ще начислява ДДС?
Да, благодаря Ви, данъкът до 28.02.21г мисля, че трябва да се внесе?
Не пречи да го внесете и до 28.02., но срокът е до 30.04, както е написала marpan_64 и както е регламентирано в ЗДДФЛ.
Така е.
Уредено си е в КТ