Не е от значение дали лицето е пенсионер или не, от значение е дали има валидно решение на ТЕЛК с 50% и над 50% загуба на трудоспособност.
Ако решението е от 1991 г., вижте какво пише в него като срок на инвалидизиране /година, две,... пожизнено/ и какъв е процента на загуба на трудоспособност. Ако последното не е записано  - намерете на какъв процент отговаря "инвалид трета група".
От НАП обезателно ще "се хванат" за срока на ТЕЛКовото решение. Ако не при подаването, то при обработването на ГДД или някоя проверка. Все пак решението е старичко и плаче за порверка.
Толкова ли е трудно да видите какво пише в чл.8 от ДОПК?
Скрит текст :

А може би Ви интересува чл. 28 от ДОПК?
Скрит текст :
1. Можете щом не Ви притеснява финансовата страна на въпроса.
2. Не можете да го "заведете" в неплатен без молба от страна на работника. По КТ работодателят няма право едностранно да разпореди ползването нанеплатен отпуск.
3. Абе можете, ама добре си изпипайте нещата, защото тези дисциплинарни уволнения много често се отменят от съда заради процедурни пропуски.
Ако са по едно и също ЕГН, не виждам причина да не може
За пореден път :
Д1 и Д6 за осигуровките се подават до 25-то число на месеца, следващ този, през който е положен труда и не зависи от датата ан плащане.
Д6 за данъка се позава от 1-во до 25-то число на месеца, следващ този, през който е удържан данъка /платена заплатата/
Е, може обезщетението да е и повече от 4 месеца, ако има повече от 3 г. общ трудов стаж  :)
да
Не всички разходи се оформят с фактура и не всяка фактура "минава" за разход :)
Ако има 9 месеца с трудов договор през последните 15 календарни месеци, то може да получава обезщетение за безработица. Тъй като е назначен по чл. 68/1/1 във връзка с чл.70, то всяко логично прекратяване на договора - по чл. 71 в срока на изпитване или с изтичане на уговорения срок по чл325, ал.1, т 3, ще му осигури право на "пълна" борса. Разбира се, ако последните 3 години не е получавал обезщетение за безработица.

За осигуряването без договор: осигуряването за пенсия и болнични е възможно само ако има някаква дейност - трудов договор, свободна професия, ЕТ, съдружник в ООД и т.н. Ако не работи не може сам да си внася осигуровки за пенсия.
Здравното осигуряване е задължително за всички, в т.ч. и за безработните., които не получават обезщетение за безработица. За целта до 25-то число на месеца, следващ прекратяването на трудовия договор трябва да подаде деклараци 7 в НАП по постоянен адрес и всеки месец да си внася по 16,80
Свободната професия предполага самоосигуряване по смисъла на КСО. Следователно правите изравняване на осигурителния доход и /до/внасяте осигуровки. Изравняването/довнасянето/ само на ЗО е възможно само при СОЛ-пенсионер, непожелал да се осигурява за пенсия

ПП И обърнете внимание как точно се формира осигурителния доход при доходи от свободна професия.
Като внесени.  Мисля, че някъде дори го пишеше "дължими и внесени"
Предполагам са декларирани с Д1, а сега ще подадете и Д6
Дохода от пенсия  е необлагаем по ЗДДФЛ.
Колкото до изравняването на здравните осигуровки - там може би има значение, но и аз не съм наясно.
Del
Не обърнах внимание, че възложителя по ГД е физическо лице
Работникът не може да започне работа преди да се е подписал върху справката на НАП за прието уведомление. Ако искате да започнат работа от 01.05., трябва да регистрирате ТД най-късно на 30.04, като спазвате 3-дневния срок от подписването на договора.

Подчертавам  -"да започнат работа на 01.05." а не "ТД да влезе в сила от 01.05", защото работата по ТД, стажът и т.н. започват от първия присъствен ден. Този ден може да е и 01.05, ако се работи по график.
Не бива да те притеснява, освен ако купувачът не е свързано лице.
1. Не използвайте чужда тема. Особено ако няма нищо общо с питането Ви.
2. Обикновено по залестване ТД се сключва по чл. 68, ал.1, т.3 и се прекратява при завръщане на титуляра по чл. 325, ал.1, т.5. Без молба и без предизвестие.
3. Ако ТД не е сключен на горното основание или се прекратява преди завръщането на титуляра - можете да ползвате всяко подходящо прекратяване по КТ - по взаимно съгласие, с предизвестие и т.н.
от борсата по труда директно да излезна по майчинство няма как  да стане. защото към момента на пъpвия болничен няма да сте осигуpена за ОЗМ.
Дорбе е поне няколко дни преди 45-дневния болничен да сте започнала работа по трудов договор. За предпочитане безсрочен.
Може. Като упълномощено лице.
Лихвата по срочните депозити се облага с окончателен данък при падежа. Данъкът се удържа и внася от банката. ФЛ не вписва в ГДД доходите от лихви по срочни депозити.
Доходите на ФЛ от лихви по безсрочни влогове , спестовни и разплащателни сметки не са облагаеми по ЗДДФЛ и не се включват в ГДД.
Тук не става въпрос да доходите от лихви по сметките на ЕТ.
Мисля, че работодателя е в правото си - няма документална обоснованост на отсъствието. По-добре подайте молба за неплатен отпуск за този ден, за да може  да Ви се зачита за стаж /евентуално/.