Как подавате ГОД на ЗП - по ЕГН или по БУЛСТАТ?
Аз подадох по БУЛСТАТ - приет е. Но при попълване на ГДД /по ЕГН/ ми изписва съобщение, че няма ГОД на този субект. Попълвам ГДД поне 15 часа след подаването на ГФО, ако това е от значение

В случая ЗП не се облага по чл. 29а /като ЕТ/, а с НПР. Знам, че не е длъжен да подава ГОД, и мога да пусна ГДД без вх-номер от НСИ, но се престаравам  :blink:
Също така бих искал да се възползвам от случая да попитам какви осигуровки се дължат, ако лицето е пенсионер? Доколкото разбирам са само здравни?
Здравните са задължителни. По желание може и за пенсия или за пенсия + общо заболяване и майчинство
От всички въпроси мога да отговоря само на този: Ако е свободна професия, трябва ли някаква регистрация за това? - да. Упражняването на свободна професия става след вписване в Регистър БУЛСТАТ.  След това е нужна регистрация  в НАП като самоосигуряващо се лице .

Не съм много наясно с проблема, но според мен предоставянето на рекламно пространство на уеб сайт срещу заплащане по-скоро е търговска дейност, а не осъществяване за своя сметка на професионална дейност /което е част от определението за свободна професия/. Когато осъществявате търговска дейност без да сте регистриран като ЕТ, облагането е както при ЕТ (чл.26, ал.7 от ЗДДФЛ) и дължите осигуровки като СОЛ (чл.4, ал.3, т.2 от КСО)
опитайте сумата от 6379 лв да разделите на 10 месеца. Нямам обяснение защо, но ще стане. Все пак трудовата дейност е упражнявана само първите 10 месеца, през останалото време не е работил

Не съм имала СОЛ с цял месец болничен, но една майка имаше 3 месеца с "пълни " осигуровки и останалото само със здравни. В колона 5 /както в т.2, така и в Т1/ попълнихме само за трите месеца и нямаше проблем.
защо е необходимо - най-малкото, че този горд собственик трябва да направи изравняване на осигурителния доход. Все пак доходите по т.26 и , колкото и да са приравнени на трудови за целите на ЗДДФЛ, все пак не са доходи по ТД
Не е ли по-правилно да спря осигуряването като СОЛ за времето, в което не се реализират преходи?
Аз бих отговорила по друг начин - няма правило. Зависи какви са целите на СОЛа. Ако е да пести и наистина няма дейност - спрете самоосигуряването. Ако "гони" стаж и/или доказани доходи - не спирайте. Само от време на време давайте "признаци на живот"
Това което ме притеснява подаването няма ли да се тълкува като "Подаване след законоустановения срок" и да се наложи санкция.
до 30,09,2023 имате право на корекция на справката /чл.76, ал.9/
Объркването ми за първия идва от това, че е регистриран като управител в Търговския регистър, това не се ли смята, че извършва дейност, дори и нищо да не върши?
Това, че лицето Х е вписано като управител в ТР още нищо не значи. Важното е дали реално е започнал да упражнява управленска или друга дейност във фирмата. И ще е повече, че има и друг управител, който е поел управлението на работещата фирма. Е, ако са вписали, че управляват само заедно, тогава....
Първият подава ОКД5 само ако извършва някаква дейност в дружеството. Ако няма да извършва - не подава. Ако подава ОКД5 освен начало на дейност, посочва и начин на осигуряване.
Вторият - щом върши и други неща, освен управлението, трябва и да се самоосигурява. Естествено и да подаде ОКД5. А защо му е на този управител да има ДУ и да се осигурява по него, като спокойно може да си управлява като СОЛ? Пък ако иска по-висок осигурителен доход - да си плаща подходящо възнаграждение за личния труд.
Според мен подчертания текст включва и започването на работа по ТД (осигуровки с ОЗМ)
Така е, щом дейността е различна от дейността като СОЛ .Осигуряването като СОЛ е само здравно осигуряване 4.8% от 710 лв.
А ако дейността по ТД е същата или сходна  на дейността като СОЛ?
За счетоводни цели заплатата и осигуровките на наетото лице са разход. Разбира се, ако фризьора води счетоводство.
За данъчни цели внася данък върху всички приходи, намалени с 25%.
ДУКа какво ОКД ще подава? Нали няма да се самоосигурява?
Ако върши и друго мъв фирмата, освен управлението, подлежи на самоосигуряване и подава ОКД5 и внася осигуровки ката СОЛ усполедно с ДУКа
Не че разбирам от ДДС,  ама добре е да уточним:
се получава оборот надхвърлящ 50 000 лв. с последния превод за миналата година
Кога е този последен превод - юли, ноември, декември? През кой месец е надвишен оборота?
Обикновено към 10.03.
Дали тази година ще подранят, не се знае ;)
Продадохме ДМА веднага след закупуването му, на малка печалба.

И защо решихте, че това е ДМА? Та чак и амортизации начислявате :(

Щом е купено и веднага продадено, значи не притежава едно от основните качества на ДМА според СС 16 " очаква се да бъдат използвани през повече от един отчетен период".
Това си е стока.
За Вас не е ли все едно дали предизвестието ще изтече на 29.04, на 39.04 или на 01.05?

По въпроса - ден 1 на предизвестието е денят след деня на връчване
Пропуснали сте уведомлението до ДАНС по ЗМИП
Напишете го в свободен текст. Например:

Моля, изисквайте касов бон и го съхранявайте до напускане на обекта. Телефон за контакти: ТД на НАП гр.****** - ****.
Без "изисквайте". Задължение на продавача е да му издаде.
"Моля съхранявайте касовия бон за извършената от Вас покупка до напускане на търговския обект" или директен цитат "Клиентът е длъжен да съхранява касовия бон до напускане на обекта" Може да добавите "чл.,..., ал.,, " и размер на глобата