Дружество с двама съдружници/самоосигуряващи се лица/ без нает персонал, трябва ли да подава декларация?
Да!
Важно: Съгласно указанията на министъра на МТСП, лицата които работят в съдружие без нает персонал, но извършват стопанска дейност и получават икономическа изгода, следва да подадат декларация.

Това също е от от сайта на ГД ИТ - въпроси и отговори за декларацията :) Колкото и безумно да звучи особено в сравнение с отговора, че ЕООД с работещ собственик не подава декларация...

Само че в случая при питащата има едно наето лице. Е, вярно че е в майчинство, но все пак
На мястото на Славчева бих подала уведомление.
Във връзка с изискването за промяна на работните места - за нуждите на чл.15 от ЗЗБУТ има ли разлика между работно място и работник? Т.е. - ако работника е напуснал, означава ли че работното място е закрито? Или само е вакантно? От друга страна  -ако имаме една машина и на нея работят двама работника на две смени - колко работни места са?
Купили сте една кока-кола за 1лв , а я продавате за 1.50 лв , надценката Ви е 0.50 ст най-просто казано.

Ако мога да допълня: Купуваш един телевизор за 200 лв е го продаваш за 200,50.  Надценката също е 50 ст.
Все 50 ст :) Само че при кока-колата надценката е 50%, а при телевизор 0,25%
Т.2 е за предпочитане, щом няма да работите. Но и през този период трябва да продължите да подавате нулеви ДДС декларации
Разликата между продажна цена и себестойност отнесена към себестойността?
Виж в ЗДДС и ППЗДДС.
Освен това - като подадете заявление за регистрация, ще Ви дадат списък с нужните документи.
Няма разлика в документите, изисквани при доброволна регистрация и при задължителна регистрация.
Да, щом има смяна на длъжността, трябва да подадете уведомление преди започване на работа на новата длъжност.
Трябва да подпишете ДС по чл. 119, евентуално във връзка с чл. 67, ал.1, т.1 , с чл.70, ал.1 иил нещо друго според договора. Уведомлението се подава с код за ДС към регистриран ТД
Ирена, няма да споря с теб, защото имаш основание. Макар и не 100% :)Основният проблем е дали ще гледаме доходите, облагаеми по ЗДДФЛ въобще или ще наблегнем на чл. 16 от ЗДДФЛ.  А колко лесно е било в ЗСПД понятието "доход" да бъде формулирано ясно, точно и конкретно. :no2:
Във връзка с темата - излиза че доходите от патентна дейност въобще не влизат в дохода за детски, а влизат пенсии, обезщетения, помощи и стипендии.... Едното е доход от трудова дейност, но облагаема по ЗМДТ, а другото са обезщетения... Няма нито логика, нито справедливост... Ама така е по закон  :noexpression:
Да подчертая че доходи по ЗДДФЛ, макар и обложени с окончателен данък,  са и доходът от лихви по срочните депозити, доход от ликвидационни дялове, доходът от продажба на вторични суровини и т.н.
Ако приемем за вярно горното тълкуване - дивидента не трябва да се отразява д декларацията за детски, защото се облага с окончателен данък по ЗДДФЛ
При определяне на облагаемия доход не се включват доходите, подлежащи на облагане с окончателни данъци по реда на ЗДДФЛ или с окончателни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, както и доходите, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси (чл. 16, ал. 2 от ЗДДФЛ).

От друга страна написаното н ЗСПД предполага дивидента да се включи, защото е облагаем доход по ЗДДФЛ. Същото важи и за дохода от лихви /аз лично не бих включила лихвите, но те са си облагаем доход..../
по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗСПД, „доход“ са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на ...

Аз лично не бих включила дивидента, но не мисля че е 100% вярно.
Ако намериш някакво законово и/или съдебно решение на въпроса, много моля да го публикуваш тук. Защото не само ЧСИ, но и всички юристи, които съм питала, отговарят че според чл. 446 (1) несеквестируемия минимален доход се отнася САМО за пенсия, не и за трудово възнаграждение.
 Ще потърся обяснение от работодателя. ....
Бързаш! Щом болничния е през м. 03, то обезщетението от работодателя ще получиш със заплатата за м.03. Освен ако при вас плащат преди 4-то число на следващия месец.
Освен това - казваш, че основната ти заплата по договор е 330 лв, но не казваш от коя година е ТД? Може от 01.01.2014 заплатата ти да е повишена ан 340 лв. Най-добре е първо да си разгледашфиша за заплатата и после да търсишобяснения
Предполагам, че сегашния собственик на сградата е ЮЛ, което все още е регистрирано по ЗДДС. Вижте чл. 27 и 45 от ЗДДС, както и чл. 66 от ЗКПО.
Ако сегашния собственик на сградата е ФЛ,  все още е регистрирано по ЗДДС  -пак можете да погледнете ЗДДС в комбинация с чл. 13 от ЗДДФЛ.
Д6 и попълнено придружително писмо
Вижте чл.68, ал.4 и преценете.
Препоръчвам да ползвате ТД по чл. 68, ал.1 т. 2  -до завършване на определена работа.
И "строИтелна" се пише без й, а изречение се започва с главна буква!
От мен имаш "Да"
горницата над 800 лв (т.е 500 лв) - за запор
         и 800 - 400 (аванс) = 400 сума за получаване
Не ми се рови з закона, но в този опис не се ли включват само НАЛИЧНИТЕ активи, а не тези, които тепърва ще се доставят?
Определяне на облагаемия доход и на данъчната основа
Чл. 16. (1) Облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно съгласно разпоредбите на този закон.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При определяне на облагаемия доход не се включват доходите, подлежащи на облагане с окончателни данъци по реда на този закон или с окончателни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, както и доходите, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси.
Облагаем доход = Придобит - НПР (чл.29)
Годишна данъчна основа = Облагаем доход - Осигуровки (чл.30)
Получена сума =  Придобит - Осигуровки - ДОД
Да допълня:
Придобит доход - сумата по ГД преди всички намаления
При ФЛ определящо е датата на плащане и за това включвате цялата сума в ГДД за 2014
След като това лице не е СОЛ, не се прави изравняване на осиг.вноски и не се вълнувате от тях. Само приспадате сумата от облагаемия доход. Не ми се търси основание, но бих приспаднала цялата сума на личните осигуровки