А в деня преди болничния бяхте ли на работа? Ако сте била на работа /имате поне един отработен ден по този трудов договор/ имате право на обезщетение за временна нетрудоспособност /болничен/ от НОИ.
А с какъв код подавате тази Д6? Отмятате ли че не се подава Д1?
Иван не трябва ли на 09.03. да е на работа, за да бъде освободен, считано от 10.03.?
Така не попада ли в чл.333, ал.1 т.4 от КТ?
http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=3665.0


Питащата не е посочила основанието за прекратяване на ТД. Не винаги има защита по чл. 333 :)
И не само неподадената Д6 трябва да те притеснява. Както виждам - не си подала и Д1.
Единствения изход е да ги подадеш сега с ел.подпис и да палиш свещичка да не се сетят за глобата.
При ВСЕКИ ГД няма работодател. Работодателите са при ТД. При ГД има възложител.
Всеки ГД с работодател, работно време и/или лаботно място е прикрит ТД и глобите за такъв за доста солени :-)
Декларации 1 и 6 не може да се подадат като годишни. За забавата има глоба. Ако подавате по електронен път може и да не Ви хванат.
Друг въпрос е бали има забава. Кога е извършено плащането? Как е платено? Може ли да се промени датата на плащане

Забележка: При ГД няма работодател! Подобна грешка се санкционира с 1500 до 15000 лв.
Какво значи "само за общо заболяване"? Без да се осигурява за пенсия? И без здравно осигуряване? И дали въобще може само за общо заболяване?
Осигуровките по ГД, когато има такива,  се декларират с Д1 и Д6 до 25-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението.
Едно платежно, като на втори ред упоменаваш главница "Х" и лихва "У".

Това не е задължително, но е удобно. Така после няма да се чудите какво точно сте внесли. Ако искате - отпечатете си и една справка за данъка по периоди и лихвата и си го прикачете към платежното
Само ако е СОЛ
Може веднага. И платения и неплатения. С малка уговорка за наименованието на неплатения.
Можете. Договорът се прекратява при завършване на работата. При прекратяване на срочен ТД по 68/1/2 по реда на чл. 325/1/4, няма закрила на бременни, майки , болни и т.н.
ЗДДФЛ
Допълнителни разпоредби
§1, т. 29. "Лица, упражняващи свободна професия" са: ......., за които са налице едновременно следните условия:
а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;
б) не са регистрирани като еднолични търговци;
в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

Не си спомням от коя година въведоха изискването на подточка б, не зная и кога това лице, регистрирано като ЕТ е успяло да се регистрира като свободна професия, но според сега действащия закон не може упражнява свободна професия при наличие на регистрирано ЕТ. Макар и "спряно".
Със сигурност годишната Д6 за 2014 може да се подава с ПИК на ФЛ.

Поне така е записано в сайта на НАП.
6656
Не се занимавай с глупости и зорлем не си навличай беля.
Ако сега подадат корекция на ОКД5 няма да ги глобят, защото е минало давност, но най-вероятно няма да я приемат. Ако пък приемат корекцията, това ще доведе до необходимост за промяна на Д1 за 01.2011, ГДД 2011, Д6/13 за 2011...

Предполагам, че 27 дни по-малко трудов и осигурителен стаж не са ти фатални. Още повече, ако в този период наистина няма дейност като СОЛ.

6657
Щом от 2011 до сега нищо не е направено, по-добре не правете нищо.
Проверете здравноосигурителния статус и вижте има ли месеци без ЗОВ. Най-вероятно е да няма. Но и да има един месец преди 4 години - не е проблем.
Не зная номерата на колоните, но наистина ще имате надвнесени осигуровки и изравнен годишен осиг.доход със знак минус.
Надвнесените осигуровки могат да бъдат приспаднати от следващи плащания по същите параграфи. Със сегашните данъчно-осигурителни сметки това не е никакъв проблем.
Внимавайте какво ще декларирате в Д6/13.
Не зная дали трябва да коригирате Д1.
1. Правите ГД, в който упоменавате конкретната работа, която ще се свърши и срокът, за който трябва да е свършена. Не трябва да "прозират" работно време и работно място. Вписвате сумата, която ще платите за цялата работа за целия срок. В ГД няма място  "сумата, върху която дължим осигуровки"
2. Да. Удържате и данък. При плащането попълвате СИС и издавате сл.бележка.
3. Да. До 25-ти на месеца, следващ месеца на плащане.
4. Както се договорите.
5. Д55 се подава до края на месеца, следващ тримесечието, през което е платено. По-особено е , ако плащането е през 4-тото тримесечие.
Не зная това "до" какво значи. Ако включва 01.04. - и април