""Избраните" дни в месеца не трябва ли да са фиксирани в ТД? И за всеки месец да са еднакви?
Поне аз така разбирам чл. 114

Ако мислите да работи барман само от време на време и това да не е предварително обвързано с определени дни и часове, направете ТД за вътрешно съвместителство или просто допълнете ДХ на администратора. Тъй като не съм наясно какви са кодовете на длъжностите, но ако бармана е с по-висок МОД от МОДа заплатата на администратора, то помислете за вдигане на заплатата.
До колкото виждам има последен ден в осигуряване. Знаци тази Д1 обхваща периода до 12-ти вкл. А след това?
А каква сума посочихте в т.27? Само тази част, която се отнася за периода 01-12 или 210 лв?
Явно влизат, щом този този период влиза в 18 месечния период за определяне на обезщетението

КСО
чл. 41 (2) За дните, включени в периода по ал. 1, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето:
1. не е било осигурено за общо заболяване и майчинство;
3. е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж;
4. е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете;
...
(3) За дните, включени в периода по ал. 1, през които лицето е получавало парично обезщетение от общественото осигуряване за временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, се взема предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение.
Пак повтарям - тук не става въпрос на право или задължение. Просто в закона е казано, че тези дни се зачитат за стаж. И толкова. Няма искам, няма не искам.

КТ  Чл. 160. (3) Неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж, а над 30 работни дни - само ако това е предвидено в този кодекс, в друг закон или в акт на Министерския съвет.

КСО чл. 9 (2) За осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето:
3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;

Аз пък се чудя дали тези 30 р.д не могат да бъдат не първите, а средните или последните дни от един дълъг неплатен.... Нито в КТ, нито в КСО или другаде е посочено кои точно дни са тези 30.
Мисля, че не става по желание. Просто първите 30 р.д се зачитат за стаж.
Сгреших. чл.331 ал.1 от КТ
Моля да ме извините, че Ви заблудих.
Доколкото зъм наясно, това обезщетение не е за определен период и по него няма никакви осиг.вноски. Обезщетението за безработица би трябвало да започне веднага след прекратяване на ТД. Независимо кога реално ще се плати.
Т.е. - няма да има прекъсване на ЗОВ
Така става ;)
Можете да ги подадете, но очаквайте глоба. Д1 и Д6 за осигуровките  за м.05.2014г е трябвало да се подадат до 25.06.2014. И това не зависи от датата на начисляване и/или плащане.
За Д6 с данъка няма проблем. Подава се от 01-ви до 25 -ти на месеца, следващ месеца на удържането на данъка /плащането на заплатите/
Не казвате какво обезщетение изплащате. Ако по това обезщетение не се дължат ЗОВ, то лицето трябва да подаде Д7 и да си внесе ЗОВ за периода.
Обезщетението за безработица се прекъсва през периодите, за които се плащат обезщетения от работодателя. Обикновено "платената" безработица започва след обезщетението по чл. 222, ал.1
Приложение 15 се попълва от фирмата, в която работите. Може би там не сте представили документи /трудова книжка, УП и т.н./ че имате прудов стаж преди постъпването при тях. Най-добре представете доказателства за трудовия си стаж пред настоящия работодател и помолете да отстранят грешката. Нямат право да Ви откажат.
Не трябва правоъгълен печат и въобще не се приключва трудовата книжка. Нали още работите.
Трябва да Ви издадат УП2 и евентуално УП3 до датата на ТЕЛКа.
Предложих й този вариант с чл.71,но тя не желае.Някой я посъветвал да я съкратя по чл.328 - намаляване обема на работа,но тя е с дете до 3-годишна възраст и не съм сигурна ,че имам право.
Дали ще прекратете ТД по  чл. 71, ал. 1, по чл.328 или по чл. 325, ал.1 т. 3 или 4 няма значение за работника относно получаването на "пълна борса" А за работодателя разликата между чл. 71 и чл. 328 е значителна.
Този, който държи единствено на чл. 328, да прочете по-внимателно чл. 54а, 54б и т.н от КСО. Обяснете това на Вашата работничка.

Колкото до неплатения отпуск  -не само че не може да я пуснете без нейно съгласие, но не можете да го направите по Ваше желание дори с нейно съгласие. Можете да го направите единствено след молба от нейна страна.
Според Вашите вътрешни правила за организация на работната заплата
Е, УП3 може да не издавате. ако е pаботил на пълно pаботно вpеме.
Cpокът на договоpа не е от значение.
E, приемам, че това ЕТ е изрядно и плаща всичко в срок :)
И не съм казала, че натрупаната сума ще е разпознаваема като ДДФЛ. Просто ще има някакви пари в сметката.
То по-добре да си ги внася на влог и догодина да си ги изтегли. Поне някаква лихва ще има...
 Смятам, че това, което прави - да внася по желание месечни авансови е незаконосъобразно.

Незаконосъобразно, незаконосъобразно... Ама защо да е невъзможно?
Щом човекът иска да внася всеки месец по 40 лв за данък - да го прави. Никой няма да го спре. Просто сумата ще се трупа в сметката за данъци, ще си стои надвнесена, а догодина няма да се бърка за голяма сума при подаването на ГДД
Е, няма да декларире тези авансови вноски, но какво от това
Не сте разбрала добре. Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 4, /поради ползване на отпуск  за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете/ правото на ползването се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.
Т.е . - имате право да си ползвате отпуска, полагащ се за времето в майчинство,  до две години след връщането на работа. Мисля че за отлагането на отпуска по тези причини не се подава молба. Нека колегите ме поправят, ако не е така.
Дължи се при прекратяване на ТД. Вписва се в заповедта. Плаща се с последната заплата.
С какъвто сте продали автомобила. Нали продавате МПС с пълната му окомплектовка - гуми, акомулатор, крик.. и колкото гориво има в резервоара.
Просто стойността на горивото прибавяте към балансовата стойност на автомобила по дебита на съответната сметка "приходи от продажби"
А как ще отчетете разхода за годишна винетка или за гражданска отговорност, които се отнасят за остатъка от годината?