Болничният се изчислява от осигурителния доход 18 месеца преди месеца на настъпване на неработоспособността. Няма начин увеличението на МРЗ от 01.04. да повлияе на болничен, започнал през м.03.
Само при болничния за бременност и майчинство има ограничение да не е под МРЗ. При "обикновен" болничен няма такова изискване
за м. април 2022 - лицето до 17 април се е водело продавач-консултант, но от 18 април е управител на магазин. Сега се опитвам да подам коригиращи данни с две декларации обр. 1, заради промяната в длъжността.
Първо заличете старата Д1. Заричаващата + двете нови в един файл.
Реално няма връзка /съпоставимост/ в направените през годината счетоводни записи и правото на приспадане на данъчна загуба.
"данъчната" загуба, както и "данъчната" печалба не намират никакво отражение в счетоводните записи. Освен в определянето размера на данъка.
Делфинчето е отговорила много точно. И няма място за колебание :)
За осигуровките същото. Освен ако не реши да започне да се осигурява и за пенсия.
И прави годишно изравняване на ЗО, както навярно го е правил и до сега.
Според мен логиката на декларацията за НСИ, че нямате приходи и разходи над 500 лв, е че няма да има запис или промяна в СБ и ОПР. При Вас май има промяна в баланса (намаляват се задълженията с над 1 Хил). На Ваше място бих подала ГОД
Щом генерирате ДА през осигурител с БУЛСТАТ, то в т.4 би трябвало автоматично да е попълнено БУЛСТАТА. В т.5 пишете ЕГН.
За внасянето - задълженото лице е по ЕГН
Да. Плаща се месец за месец
Почти 2400 :)
За "обикновен" болничен срокът е 18 месеца назад. Сумира се осигурителния доход за тези месеци и се дели на сумата от работните дни в тях. Полученият среднодневен доход се умножава с 80% и се получава дневното обезщетение. То се умножава с броя на работните дни в болнични. Тъй като месеците са с различен брой дни, то сумата няма да е постоянно число.  В м.05.2022 са само 19 работни дни и обезщетението ще е по-малко от това  да м. 06.2022 например
Не пишете на две места. Вече имате отговори в другата тема
Пропускате някои неща.
Работодателят плаща първите 3 работни дни от болничния в размер на 70% от надницата и върху тях се дължат осигуровки. За останалите работни дни от болничния работодателя внася само 4,8% от 710 лв здравни осигуровки. Това не зависи нито от заплатата Ви, нито от обезщетението, което получавате от НОИ
По мои сметки са по 689 лв без ДДС, което е под 700.
Но зависи какъв е стойностния праг във Вашата фирма. Зависи дали сте регистрирани по ДДС...

ПП Според мен е крайно време прагът в ЗКПО да се вдигне. 700 лв са под една МРЗ :(
Ако ел.подпис е на самото ФЛ, не се упълномощава ос същото ФЛ но с булстат
По същия, по който внасяте здравните осигуровки
Ако може добре да се аргументира че самият той извършва някаква трудова и/или управленска дейност в тази очевидно неработеща фирма - да, ще се признаят
Трябва. Работодател: Името и БУЛСТАТ
Попълва се приложение 10 - таблицата най отпред и съответното място в част ІX. Декларация не се попълва

облеКчение :)
облагаемия доход от упражняване на трудова дейност на лицето на основание чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО се разделя на броя на месеците, през които лицето е получило доходи на това основание,

По чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО се осигуряват лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО - съдружници, лица, извършващи търговска дейност без да са ЕТ и т.н.
Т.е. "това основание" е основанието по чл.40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО, препращащ към чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО
Лицето от питането има  осиг.доход само по т.2 от ал.3 на КСО. Доходът по ГД също се получава в качеството му на СОЛ. Значи: в двете таблици в колона 5 попълва по 1/12 от сумата на всичко, което е получил като СОЛ - и личния труд, и ГД , и от продажбите по интернет
жената е работила на трудов договор за много кратък период, по-малко от 12 месеца.
Е, това не значи нула, нали :) Все има някой друг ден или месец осиг.стаж. После още 5 месеца до раждането (ако е на 8 часа) и в най-лошия случай след седмия месец от раждането ще има право на 710 лв майчинство. Или колкото го направят тогава. Стига междувременно да не й прекратите трудовия договор.