Щом е минала павече от година от срока за подаване на Д7, вече е минала давноста на административното нарушение и не може да Ви глобят.
Най-добре подайне декларацията с ПИК.
Можете да платите ЗО за определени месеци, като предварително направите избор с декларация по образец. Не помня номера (8, 9, 10?) . Има ги във всеки офис на НАП и в сайта на НАП.
За прекратянане на договора по чл 328, ал.1, т.4 не се изисква разрешение от Инспекцията по труда.  Достатъчно е да има документиран престой над 15 дни.
Значи действат законно.
Дали могат да изчакат да Ви свърши майчинство  - може и да могат, во не са длъжни.
"Защита" имат единствено майките, които ползват отпуск до 410 дни. Те могат да бъдат уволнени само по чл.328, ал.1, т.1. За това не се изисква разрешение от Инспекцията по труда,  но предполага закриване на предприятието
Съжалявам.
Единственото успокоение е, че при прекратяване на ТД по чл.328, ал.1, т.4 ще имате право на "пълна борса"
А трябва ли да се декларира с декл 6 тогава

Според мен - трябва. 
И данъкът трябва да се внесе
До утре.
Прочетох за Вас:

ЗДДФЛ,  чл. 65, ал. 13
13) Не се удържа и внася авансов данък по чл. 43, ал. 4, чл. 44, ал. 4 и чл. 44а, ал. 1 за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, освен когато лицето, придобиващо дохода, писмено декларира пред предприятието или самоосигуряващото се лице - платец на дохода, че желае удържане на данък. В тези случаи удържаният данък се внася от платеца на дохода в срок до 31 януари на следващата година

А доходите по § 1, т. 26, буква "и" от ДР се определят по чл. 42, ал.2

А сигурни ли сте, че не трябва да декларира данъка в Д6 за м.12?
В момента нямам достъп до ЗДДФЛ, но Вие може да проверите в кои случай не се внася данък върху доходите, придобити през четвъртото тримесечие.
Правилно са Ви отговорили. Поне това, което казвате, че са Ви казали, е вярно. Дали сте разбрали и как сте го разбрали - не мога да гадая.

ПП Ако правилно съм разбрала, Вие сте СОЛ в качеството си на собственик или съдружник в ЕООД/ООД и получавате възнаграждение за личен труд. Така ли е? Или лошо сте задали въпроса?
Да, на СОЛ за осигуряването като СОЛ няма три дни от работодател, но на ФЛ за осигуряването му по ТД  първите три дни се плащат от работодателя. Обезщетението за тези три дни също е осиг.доход, така че информацията Ви е нужна за определяне на месечния максимум.
Освен това "осигуряване на 3000" не означава, че възнаграждението по ТД е 3000 и че за 2 дни ще получи 3000/19*2
Събирате всички работници в една зала, затваряте вратите, прочитате им правилника, заставате на вратата с един списък и пускате да излизат срещу подпис :)
Или пращате правилника на всеки работник в писмо с обратна разписка.
Винаги може да се измисли нещо :)
Изписва: "Запознах се, но отказвам да подпиша" :(
Или чрез подписите на свидетели документирате, че е запознат.

На съм много сигурна, но изискването не беше ли "всички да са запознати", а не "всички да са подписали"?
Дали има или не три дни от работодател, няма връзка с това, че е СОЛ, а от вида на болничния (първичен, продължение, 45дневен преди раждане...)
Да, най-вероятно ще трябва да внасяте осигуровки върхе 560 лв, пропорционално на дните извън болничния  и също така ЗОВ върху 560 пропорционално на дните в болничен.
Нали е СОЛ  с ОЗМ? Или лошо съм разбрала?
Не сте съвсем права.
Изчислявате брутния доход по ТД (за отработените дни плюс трите дни от работодател) сравнявате тази сума с 3000 . Ако е по-малко - внасяте осигуровки и като СОЛ. Поне за дните, когато не е в болничен.
Максималния осиг.доход е общо месечно, а не среднодневно.
Да, всички доходи (или поне облагаемите :)) се декларират, но по различен начин.
СОЛ - свободна професия декларира доходите с Д55 и ГДД.
Д1 не се подава от СОЛ, осигуряващи се само за пенсия, ако са осигурени на максимума по ТД.

Консултацията със счетоводител е нужна и ще е полезна!
КТ не ограничава сключването на ТД с пенсионер или с лице, навършило пенсиона възраст.
Дали има някакви браншови норми или вътрешни правила, които забраняват това да се прави във ВУЗ, или конкретно във Вашия ВУЗ, не мога да кажа.
Има си правила както за определяне на осигурителния стаж, така и за попълване на Д1.
Ако попълните 31 дни в осигуряване, много скоро ще се наложи да правите корекция /ако декларацията въобще бъде приета/. А осигурителния стаж пак ще си е един месец.
И имайте предвид, че ако нямате годишен доход 12*3000 лв,, а по-малко, то и пенсията, болничните и т.н. ще се изчислят върху реалния доход, деклариран в ГДД
Никак не е алогично.
По-нелогично е някой да е работил 10 години на 2000 лв и изведнъж да се съгласи да мине на 305 лв. И то точно когато очаква някакво обезщетение.

А ако в подобна ситуация трябваше да плащате за неспазено предизвестие, колко бихте платили?
Обезщетението е на база брутното възнаграждение от последния месец. Пише го в КТ. Ако не бъркам - чл.228. В момента не мога да проверя.
Ако отработи цял месец на ниската заплата и тогава напусне - обезщетението ще е върху нея.
В ТК се вписват данните САМО за основния ТД.
Щом основния е на 8 часа, то и осигурителния стаж е РАВЕН на трудовия. Осигурителният стаж не може да е повече от 8 часа дневно.
За допълнителния ТД се издава УП
Защото нали съм задължен и трябва по някакъв начин да декларирам допълнителните доходи или не е така? Как по друг начин да го направя?
Зависи какви доходи искате да декларирате
Зависи на какво основание сте СОЛ
Може би трабва да подавате Д1 с код 90? Или Д55? Или само ГДД?

Най-добре си намерете счетоводител.
Може да Ви освободи по чл.325, ал. 1, т.4 само ако трудовия договор е за определена работа (основание чл.68, ал.1, т.2). Основанието на договора е регистрирано в НАП при сключването му и не моге да се промени със задна дата.
Не зная колко време сте работили преди майчинството, но ако действително отработеното време (без болничните, отпуските и майчинството) е под 6 месеца, то може да се ползва чл.71, ал.1. Това май е единственият "добър" и безболезен вариант.
Само за пенсия се осигурявам.

Тогава защо подавате Д1?