НСОРЗ
чл.12
(2) За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда за времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в предприятието, в т.ч. на различни работни места и длъжности.
благодаря много ми беше полезна тази инфрмация, но бихте ли ми обяснили повече за довнасянето на здравните осигуровки , ако се наложи и как става, над каква сума и така
Когато подавате годишната данъчна декларация попълвате Таблица 2 за здравните осигуровки. Най-общо и елементарно обяснено: От целия годишен наем вадите 10%. Остатъка сравнявате с осигурителния доход, върху който сте правили здравноосигурителни вноски през годината. Ако дохода от наем е по-висок - довнасяте.
Пример: отдавали сте помещение под наем /няма значение дали е на ФЛ или на ЮЛ/ от м.04 до м.12 и сте получили 9*600=5400 лв. За този период сте внесли здравни осигуровки върху 9*355=3195 лв.
5400 -10%=4860
довнасяте осигуровки върху 4860-3195=1665 лв, което прави 133,20 лв допълнителни ЗОВ

И сте длъжни не тримесечие да подавате декларация по чл.55 и да внасяте авансов данък
Пак повтарям. Дневникът не е за движението на трудовите книжки, а само за удостоверяване факта на издаването им.
Абсолютно съм съгласна. Това е записано и в НТКТС, чл.1, ал.5. Лично аз вписвам само издадените от мен ТК . При проверка от ИТ  винаги възниква спор защо не са вписани всички движения на ТК, но колкото и да са напористи проверяващите до сега е минавало само с устна препоръка "ама добре е да вписвате всяко движение" и никога с писмена препоръка.
В края на краищата след  като издам ТК на работника, нямам никакви ангажименти към съхранението й. В КТ си е казано, че ТК се съхранява от работника. Ако не я представи за попълване, когато го помоля, ако я загуби или унищожи, процлемът си е негов. Никой не може да ме задължи да приема на съхранение ТК само и само да улесня някого
Не виждам нищо незаконно във фактура:
Телевизор LG 1 бр. .... лв
Пералня Indesit 1 бр..... лв и т.н.
Но фактура "copy на документи" не е съвсем О.К.
Наредба Н-13, Чл.9
(8) Декларация образец № 6, подадена от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 или от осигурителна каса, може да се коригира до края на втория месец считано след месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията.

Според мен задължението за подаване на Д6 за данъка върху платеното през м.06 възниква през м.07 (01 - 25.07). Според наредбата си мисля, че може да се коригира до 30.09.2022.
Погледнете отново в наредбата какви да сроковете за корекция на Д6.
Сигурно ставам прекалена нахална, но това ТРЗ...
Прослужено време от 14.07.2021 г. до 20.06.2022 г.
Всичко 10 м. и 4 дни
Да, ако броите 18.06. и 19.06. като стаж /след прекратяването на неплатения. Ако е прекратен на 17.06./. Вижте горните ми коментари.

По-точно 10м и 5 дни, защото от 14.07.2021г. до 16.05.2022 /включително/ са 10м и 3 дни. + двата дни след 17.06.
А относно вписването на прослуженото време, тези дни вписвам ли ги или е до момента на започване на неплатения отпуск без стаж?
Вписвате "Прослужено време от първия работен ден до първия неработен ден, считано от който е прекратен ТД" При пресмятане на трудовия стаж не отчитате дните, незаченени за стаж.
И понеже имате работа на 4 часа, не поставяте надпис " осиг.стаж е равен на зачетения трудов стаж", нито пък " окиг.стаж не е равен на зачетения трудов стаж"
Всичките 90 дни са изчерпани.
Неплатения отпуск без стаж е до 17.06.2022 вкл., което е и последния работен ден /петък/ 20.06.2022  понеделник е датата на прекратяване

Ако в заповедта за разрешаване на неплатения не е записано, че е до 17.06.2022 вкл., то дните 18.06. и 19.06. също са неплатен, макар и неработни. В такъв случай на последната страница бих записала, че не се признават за стаж дните от 17.05,2022 - 19.06.,2022. Това реално не променя осиг.стаж на лицето, но отговаря на истината.
Прослужено време от 14.07.2021 г. до 20.06.2022 г.
Всичко: 10 м и 2 дни или 10 м. и 4 (?) дни
Питам: Как отчитате дните 18.06 и 19.06.? Според правилата почивните дни извън отпуските също се броят за стаж.
Кога е прекратен неплатения - на 17.06. /тази дата е вписана в заповедта за разрешаване на отпуска/ или на 19.06. с прекратяването на ТД?
Документите, които счетоводителят трябва да изготви преди или при прекратяване на договора за счетоводно обслужване не се регламентират в Закона за счетоводството или в друг норматив. Те са според конкретния Ви договор за счет.обслужване.
За да ползва болничен при друг работодател, трябва да има поне един отработен ден при него преди болничния. Вижте кога и дали може да се прекъсват болничните за бременност и раждане
Аз подадох със старата и е прието.  Нямам нулево ддс
Ако отчитането Ви не е на седмица, а на месец или повече - защо да не е възможно
Според мен уведомлението е попълнено правилно и според наредбата.
Като го отхвърлят, не изписва ли се каква е грешката?


Наредба 5, чл.6 ,ал.2
При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква "б" се попълва ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, служебен номер, издаден от НАП на работодателя, ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП на работника или служителя, датата на сключване на трудовия договор, към който се отнася допълнителното споразумение, датата на сключване на допълнителното споразумение, основанието за сключване на трудовия договор (включително когато с допълнителното споразумение се променя и основанието на сключения трудов договор) и данните за промени в трудовия договор, отнасящи се до длъжността и срока, както и кодовете по НКПД, КИД-2008 и ЕКАТТЕ.

Изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора попада в чл. 3, ал. 1, т. 1, буква "б"
Може да се ретистрира по ДДС и без да е свободна професия.  И със и без св.професия регистрацияята е на ФЛ.
Ако се регистрира като св.професия ще трябва да се самоосигурява минимум на 710 лв, а в края на годината ще изравнява. В този случай по ГД не се удържа нищо. За данъка ФЛ подава Д55
Ако не е св.професия,  по ГД се удържат осигуровки и данък и на края не изравнява осигуровките (нали не е СОЛ)
семейството ми, които сме  СОЛ.

С магазин може да е по-сложно, а ако говорим за апартамент, защото предполагам законовата позиция ще е същата.

И за апартамент, и за магазин, че и за телефон ако щете - все едно е. Щом ще го ползвате за лични нужди, едва ли ще имате право да ползвате целия данъчен кредит. На всичкото отгоре вероятно ще трябва да платите и "данък уикенд".
Та тези тънки сметки първо ги обсъдете с компетентен колега, за да не се окаже че вместо да вземате, трябва да внасяте в бюджета
Не, не се събират данъчните основи от 12/2021 до 06/2022. Събират се данъчните основи от 01/2022 до 06/2022, т.е всичко платено от 01.01.2022 до 30.06.2022.
Както сама казахте "Заплата за 12.2021г., получена през 01.2022г., от гледна точка на ЗДДФЛ е доход за 2022г." и влиза в данъчната основа за определяне на данъка през м.01.2022.
Да, ако като управител е бил осигуряван за безработица (ДУ, ТД) и отговаря на останалите условия за отпускане на обезщетение.
Не, ако като управител не е бил осигуряван за безработица (СОЛ) или не отговаря на някое от останалите условия за отпускане на обезщетение.
Условията са в чл.54а от КСО
Възможно ли е това и как може да се направи или ако не по този начин по някакъв друг начин? всичко е възможно, но не всичко е редно. Този работник няма да работи сам. Освен това покрай трудовия договор възникват и още други ангажименти. Все трябва да има и управител. Някои икономии може да излязат скъпо.