И какво, че е лицето е подало ГДД само с доходи по ТД? Не е било задължено да подава ГДД, но не му е забранено.
Защо искате да анулирате? Нали от подаването не са възникнали допълнителни задължения?
Вие сте написали: В случай, че молбата ми не бъде приета, моля същата да се счита за едномесечно писмено предизвестие по чл.326, ал.1 от КТ. и тъй като молбата Ви за прекратяване на договора по взаимно съгласие явно не е приета, то вече сте отправили  предизвестие и то започва да тече от следващия ден, след като е прието. За целта датата, на която работодателят е получил Вашето предизвестие, трябва да е добре документирана - с входящ номер или дата и подпис на работодателя върху Вашия екземпляр.
Реално можете да напуснете от 01.04., но ще дължите обезщетение за неспазеното предизвестие в размер на частта от заплатата, съответстваща на неотработените дни.

ПП И не служителите от ЧР определят дали ТД ще е прекратен по взаимно съгласие или не, а шефа/управителя на фирмата. Той пък може да е съгласен да Ви пусне по чл.325, ал.1, т.1.

Както и да е прекратен ТД, трябва да Ви издадат Заповед, да Ви оформят трудовата книжка и да Ви платят обезщетение за неползван отпуск, ако имате такъв
Не съм сигурна, че е задължително да се подават. Аз подавам. Само с колони 4 и 6.
За отчета за 2022 нямам идея как ще е, но този за 2021 се подава без такса. Като се попълни формуляра и се чекне "подаване" излиза надпис "таксата е платена". Без да се плаща.
табл. 1 и 2 да се впишат като облагаем доход по 1150 лв. - да. За всеки месец от годината
върху тези 6000 да се довнесат само осигуровките? - да, ще трябва да се довнесат осигуровки. Тези осигуровки ще намалят данъчната основа и  ще се намали размера на данъка.  Можете да поискате данъка за възстановяване да се приспадне от дължимите осигуровки. Приспадането става автоматично с приемането на ГДД
Така или иначе, се дължат върху разликата осигуровки, и данък :)

Избирате начина, който Ви допада. По-точно - който допада на собственика - дали сега да внасяте по повечко или много накуп догодина по това време.

И как се оформя този личен труд - с какъв документ.
Няма универсален документ. При ЕООД обикновено е Решение на ЕСК за изплащане възнаграждение за личния труд. За самото плащане - към ведомостта за заплати
Според мен би трябвало да изравнява ЗО за периодите, през които се е осигурявало по чл.40, ал.5.
Ако следвате точно указанието би трябвало всички доходи, посочени на ред... от приложение... да се разделят на месеците, през които е бил СОЛ по смисъла на ЗЗО. Т.е. целия годишен доход, намален с НПР, да делите на 5 или 6. За мен това е безумие, защото в месеците, когато с бил СОЛ по смисъла на КСО, не е дължал осигуровки върху доходите от авторски права.
Извинете, работят ли днес е-услугите на сайта на ТР?
Лично аз не съм пробвала да подавам нещо, но като проверявах в "документи без партида" забелязах, че има само заявления, подадени на хартиен носител. Последното, подадено по интернет е от 00:07:20 днес
Да не би да има някаква промяна?
1. Щом работата не е всеки ден, то това би трябвало да е упоменато в ТД.
2. При така описано работно време, всеки ден , през който не е работил би трябвало да се третира като отсъствие - самоотлъчка или вид отпуск /ако има молба и заповед/. Оттам насетне определяте месечното възнаграждение
Абе не е редно, но май ще мине :)
Редното е с уведомяване на НАП по чл. 126 от ЗДДС

Говорим за "разходна" фактура, нали?
Ясно, благодаря за отговора. Добре е да се напомня защото някой може да преведе таксата по инерция.
:good: уместна забележка.
Вчера видях подадени Г2 с прикачен документ за внесена такса.
ГДД по чл. 50
Част ІV, т. 8
Внесен авансов данък от данъчно задълженото лице по чл. 43, ал. 6 и чл. 44, ал. 3 от ЗДДФЛ (точният размер на направените за годината авансови вноски се установява чрез преглед на данъчно-осигурителната сметка на декларатора или чрез поискване на информация от НАП)

Мисля, че текста е ясен - реално внесения данък
По мои сметки, щом има период от време от 410-ия ден до новото майчинство /или болничните преди него/ сумата няма да е същата
Тъй като нямам опит с такива застъпени майчинства, не мога да съм категорична
Единият е придобит 2010г. и е продаден 2021г. - минали са 3 /5/ г. от придобиването
Вторият е придобит 2020 и е продаден 2021г. - не е необлагаем по чл.13, освен ако е придобит по наследство или завет

Ако това са единствените продажби на недвижими имоти - втория доход /ако не попада в т.26 на чл.13/ е облагаем.
В 80 нали се пише сума за възстановяване? Аз ще имам за внасяне.
Грубо - януари 2022 - 1000 лв за възстановяване
              февруари 2022 - 1500 за внасяне.
Единственият начин, по който в 71 ми остават 500 лв. за внасяне са ако напиша 100 в кл. 70...
кл.50   - 1500
кл.70 - 1000
кл.71 - 500
Приспадате 1000, внасяте 500
Ако се отразява, не трябва ли да е в приложение 2?
А дали се отразява, зависи от чл.13
Чак пък грешка :)
Добре е да вмъкнете някаква аналитичност на 609, защото с тази сума най-вероятно ще се наложи да правите корекции за данъчни цели.
Но тъй като е в края на годината, сигурно ще го запомните и без аналитичност :)

Благодаря за отговора!
Възнаграждението по ДУ е разход за фирмата и не се дължат осигуровки тъй като е осигурен на МОД по ТД.Това е целта(разхо за фирмата).
Ако под МОД разбирате "максимален осигурителен доход 3000 или 3400 лв", да, така е. При всеки доход под максимума дължи осигуровки по ДУ.Същото се отнася и за осигуряването като СОЛ. При СОЛ може да си плаща "личен труд", което също е разход за фирмата. Ама като сте рекли ДУ, та ДУ....
Може, ако по ТД е осигурен на максимума.

ПП Защо му  е на този лакар да управлява по ДУ, след като явно и лекува и за лекарската си дейност трябва да се самоосигурява.  Няма ли да му е по- икономично и да лекува и да управляма, пък и да си почиства кабинета като СОЛ?