Възстановявате пълната сума. После си я приспадате от дължимия данък за всички заплати през януари или следващите месеци до изчерпване
Ако е Д6 с код 5 за м.12.2020 - 31.01.2021.
Ако е с код 8 - 31.12.2020.
За другите кодове - според случая.
Много точно е обяснено в Наредба Н-13  в указанието към Д6
Декларация 6 за м.януари при положение ,че заплатите са изплатени през м.януари кога трябва да бъде подадена.
От 1-во до 25-то число на месеца, следващ този, през който е направено  плащането и е удържан данъка
Пише го в Наредба Н-13
Дохода, от който е изчислен болничния.
Пише го в КСО, чл.54б или 54в /не мога да проверя в момента/
865
Наемодателят не е регистриран по ЗДДС
Тогава на какво основание ще начислява ДДС?
Да, благодаря Ви, данъкът до 28.02.21г мисля, че трябва да се внесе?
Не пречи да го внесете и до 28.02., но срокът е до 30.04, както е написала marpan_64 и както е регламентирано в ЗДДФЛ.
Така е.
Уредено си е в КТ
надвнесен годишен данък-14,64 лв - да, така е.
Това означава, че трябва да пускат декларация  за регистрация на сол / пускат, спират и т н / + всеки месец д1 И тъй като едва ли ще могат да се оправят сами + счетоводител Правилно ли разбирам?
Поне така пише в Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
Дали е възможно да ги внася през годината, като  СОЛ - дори е задължително да го правят поне върху минималния осигурителен доход за СОЛ. В месеците, през които упражняват дейност, разбира се.
872
Наемодателят регистриран ли е по ЗДДС?
В офертата и последвалия договор записано ли е "Сумата е без ДДС"?
Аз лично не знам такова нещо
Коментарът е написан многословно и звучи убедително. Само дето не отговаря на истината. Като се тръгне от там, че ПМС се издава на основание ал.1 /само!/ от чл. 244 на КТ и се завърши с това, че работна заплата не означава основна работна заплата.
Друг въпрос е, че когато някой пише закон, постановление или друг нормативен акт, би трябвало да конкретизира термините, които ползва в съответствие със наименованията на същите неща, ползвани в други норми.
Според мен "работна заплата" е по-скоро "брутна работна заплата", но както написах и по-горе - нямам нерви, за да сключвам ТД с основна заплата под МРЗ.

Ето ви цитати за размисъл.

Цитат от Държавен вестник, брой 103, от дата 4.12.2020:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331 ОТ 26 НОЕМВРИ 2020 Г.
за определяне размера на минималната работна заплата за страната

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2021 г. размер на минималната месечна работна заплата за страната 650 лв. и на минималната часова работна заплата 3,92 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

(2) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 се определя за пълен работен месец.

Преходни и заключителни разпоредби
….
§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Цитат от КТ:
Чл. 244. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Министерският съвет определя:
1. минималната работна заплата за страната;
2. видовете и минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения и на обезщетенията по трудовото правоотношение, доколкото не са определени с този кодекс

Предполагам, че може.
Нали всичко отива по данъчноосигурителната сметка на лицето. Само дето ще продължават да текат лихви
Вижте едно постановление за определяне на МРЗ.
Доколкото помня, там не пише нищо за основна заплата.

Тъй като на мен не ми се спори с радио и никога не ми се е спорило, то не съм сключвала ТД за пълно работно време и основна заплата под МРЗ
След като, ще махат егн-то от данните на свободните професии, няма ли да се сетят да махнат и за фактурирането.
Е, на свободните професии, ЗП и занаятчиите ще дадат някакви служебни номера /БУЛСТАТ или ЕИК различен от ЕГН/. А на ФЛ какво ще дадат? Може би всеки от нас освен ЕГН ще има и КОД за данъчни цели :)
За Д55 не зная, на ГДД по чл.92 ще се подава след 01.03.

Опитайте да стартирате компонентата за подписване /горе, при "помощ", "изход".../ преди да започнете подаването на декларациите.
Когато съпругата на ЗП помага в дейността му и не е осигурена та друго основание,  то ЗЗ може да я осигурава по чл.4, ал.9. В такъв случай:
1. Не се подава ОКД5
2. До 25-ти на следващия месец се подава Д1 с код 96. Това е достатъчно, за да се декларира началото на осигуляването на съпругата.
3. Д1 се подава от ЗП чрез неговия БУЛСТАТ/ЕГН като осигурител по ЕГН на съпругата
4. Осигуровките се внасят по ЕГН на съпругата  и са си за нейна сметка, независимо дали са внесени от нейната сметка, сметката на ЗП или в брой.
5. До 30.4 на следващата година се подава Д6-13. Тя се подава от съпругата по нейното ЕГН.
6. Осигуряването по чл.4, ал.9 е само за пенсия/пенсия+ОЗМ. Съпругата си внася сама ЗО по чл.40, ал.5, като предварително си е подала Д7.
7. Не е задължително съпругата да получава някакво възнаграждение за труда си, за да се признае осигурителния стаж за пенсия.
8. Всички доходи, които ЗП  получава за дейността си, си ги декларира като свой (не ги дели в някакво съотношение заради помощта на половинката си).
9. Осигуряването по чл.4, ал.9 е върху 450 лв месечно и не се прави изравняване на осигуровките

Така ли е и това ли е всичко?